ข้อมูลเกษตร
ก า ร เ ป็ น สั ด
กระบือเพศเมียที่จะผสมติดได้จะต้องอยู่ในระยะเป็นสัด ซึ่งเป็นระยะที่แสดงอาการมีอารมณ์ทางเพศและพร้อมที่จะได้รับการผสมพันธุ์ อาการแสดงการเป็นสัดของกระบือไม่ค่อยชัดเจนเหมือนในโค ผู้เลี้ยงจะต้องสังเกตให้ดีกระบือจะมีอาการกระวนกระวายกว่าปกติ ไล่ขึ้นทับตัวอื่นหรือยอมให้ตัวอื่นขึ้นทับ อวัยวะเพศจะบวมกว่าเดิม ผนังด้านในช่องคลอดจะมีสีชมพูออกแดงในช่วงต้นของการเป็นสัดอาจมีเมือกใส ๆ ไหลออกมาในช่วงหลัง ๆ น้ำเมือกจะข้นและเหนียวขึ้น กระบือไทยจะเป็นสัดอยู่นานประมาณ 24 ถึง 36 ชั่วโมง
2012-05-03
1,641
การเลี้ยงโคพื้นเมือง
ความสำคัญของโคพื้นเมือง โคพื้นเมืองเป็นโคที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยมาเป็นเวลานานมีขนาดเล็กทนทานต่อสภาพ อากาศร้อนชื้นทนต่อโรคพยาธิและแมลงรบกวนได้ดีหากินเก่งให้ลูกดกสามารถใช้ประโยชน์จากอาหารหยาบ ได้ดีซึ่งเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันที่กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ตามธรรมชาติ และพื้นที่เลี้ยงสัตว์ตามธรรมชาติมีแนวโน้มลดลงการเลี้ยงโคพื้นเมืองจึงถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรรายย่อยสามารถ นำมาเป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัวได้ แต่ปัญหาที่สำคัญคือปัจจุบันโคพื้นเมืองมีปริมาณลดลงเนื่องจาก นโยบายการเลี้ยงโคที่รัฐบาลในอดีตที่ผ่านมา ได้เน้นการผลิตเพื่อบริโภคและทดแทนการนำเข้าเนื้อโคจากต่างประเทศทำให้เกษตรกรหันมาเลี้ยง โคพันธุ์ต่างประเทศทั้งพันธุ์แท้และลูกผสมจนทำให้โคพื้นเมืองไม่ได้รับความเอาใจใส่ในด้านการเลี้ยงดู การปรับปรุงพันธุ์และขาดการอนุรักษ์พันธุ์อย่างจริงจังทำให้โคพื้นเมืองซึ่งสามารถเจริญเติบโตและขยาย พันธุ์ได้ดีในสภาพแวดล้อมของเกษตรกรถูกละเลยไป ทั้งๆที่โคพื้นเมืองมีคุณลักษณะที่โดดเด่นเหมาะสมกับ สภาพการเลี้ยงดูของเกษตรกรและสภาพท้องถิ่นมีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมมานับ พันๆ ปี ให้ลูกดกในสภาพแวดล้อมของเกษตรกรรายย่อย เลี้ยงง่ายโดยปล่อยให้หากินตามทุ่งหญ้าสาธารณะ ตามป่าละเมาะไล่ต้อนตามป่าเขาสามารถใช้เศษเหลือจากผลผลิตทางการเกษตรเป็นหลัก นอกจากนี้ยังใช้ ต้นทุนในการเลี้ยงดูต่ำกว่าโคพันธุ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ปัจจุบันโคพื้นเมืองมีบทบาทที่สำคัญมากขึ้นเพราะการแข่งขันในการใช้พื้นที่การเกษตรเพื่อผลิตอาหาร และเครื่องอุปโภคโดยเฉพาะการผลิตอาหารโปรตีนเพื่อให้พอเพียงกับการบริโภคในท้องถิ่น จากข้อมูล เศรษฐกิจการปศุสัตว์ประจำปีพ.ศ.2542รายงานว่าประเทศไทยมีจำนวนโคเนื้อรวมทั้งสิ้น4,635,741ตัว ในจำนวนนี้ประกอบด้วยประชากรโคพื้นเมือง ซึ่งเลี้ยงกระจายอยู่ตามภาคต่าง ๆ ของประเทศ จำนวน 2,981,381ตัวกรมปศุสัตว์ได้เห็นถึงความสำคัญของการเลี้ยงโคพื้นเมืองเหล่านั้นไว้เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากร ทางพันธุกรรมและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเนื่องจากโคพื้นเมืองมีความสำคัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศ ในด้านใช้เป็นอาหารสัตว์ใช้งานธนาคารออมทรัพย์ของเกษตรรายย่อย เป็นส่วนหนึ่งของอารยะธรรมและทรัพยากรของประเทศกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการโครงการวิจัยทดสอบ พันธุ์และกระจายพันธุ์โคพื้นเมืองในเกษตรกรรายย่อย โดยร่วมมือกับเกษตรกรในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์โคพื้นเมืองในทั่วทุกภาคของประเทศทั้งในแง่ผลิตเป็นโคเนื้อและโคที่ใช้เป็นกีฬาประจำท้องถิ่นนั้นๆส่งเสริม ให้มีการรวมกลุ่มกันผลิตและจำหน่าย จัดวางแผนระบบการจัดเก็บข้อมูลและฐานข้อมูลที่จะเอื้อประโยชน์ต่อ การอนุรักษ์ ปรับปรุงการให้ผลผลิตให้สูงขึ้นกว่าเดิม กระจายพันธุกรรมโคพื้นเมืองที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ แล้วอย่างมีระบบและพัฒนาเป็นสินค้าส่งออกในอนาคต
2012-05-03
36,160
เทคนิคการทำสารชีวภาพไล่แมลงศัตรูในนาข้าว
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ Farmer info ของสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี ที่จังหวัดศรีสะเกษ พบกับคุณไพฑูรย์ ฝางคำ ปราชญ์เกษตรด้านการทำเกษตรอินทรีย์ เมื่อช่วงเดือนต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา คุณไพฑูรย์แนะนำเทคนิควิธีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช โดยใช้สารไล่แมลงฉีดพ่นทุกๆ 10 – 15 วัน ที่ผ่านมาในแปลงนาของคุณไพฑูรย์ไม่พบปัญหาแมลงศัตรูพืชระบาดรุนแรง เนื่องจากการใช้สารชีวภาพไล่แมลงทำให้เกิดความสมดุลของสภาพแวดล้อมในแปลงนา
2012-05-02
4,775
การดูแลรักษามะยงชิด มะปรางหวาน
นายสังวาล บัวโชติ สมาชิกทางด่วนข้อมูลการเกษตร และเกษตรกรทำการเกษตรในพื้นที่อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สำหรับสมาชิกท่านนี้ได้ปลูกมะยงชิด มะปรางหวานและมะปรางเปรี้ยว มากว่า 10 ปี โดยได้เผยเทคนิคการดูแลมะยงชิด มะปรางหวานและมะปรางเปรี้ยว ดังนี้
2012-04-30
10,973
การปลูกมะม่วงเสริมราก เทคนิคเพิ่มปริมาณผลผลิต
การเสริมรากมะม่วงจะทำในลักษณะเช่นเดียวกับการต่อกิ่งเพื่อค้ำยัน ส่วนใหญ่จะทำเพื่อการเสริมรากเพื่อสร้างความแข็งแรงให้แก่ต้นมะม่วงที่ปลูกไปแล้วให้สามารถชอนไชหาอาหารได้ในวงกว้างขึ้น ในขณะเดียวกันจะช่วยป้องกันการโค่นล้ม ส่งผลให้ผลผลิตมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
2012-04-30
12,413
กำจัดเชื้อราสาเหตุของการเกิดโรคในมะนาวด้วยสารสกัดจากขิง
ปัจจุบันสมุนไพรในครัวเรือนเข้ามามีบทบาทในการเกษตรมากขึ้น มีการใช้สารสกัดจากพืชในการจัดการดูแลไม้ผลและพืชผัก ทดแทนการใช้สารเคมี เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เองและต่อผู้บริโภค สมุนไพรที่ใช้ในการป้องกันศัตรูพืช เช่น สะเดา, ข่า, ตะไคร้, ขิง ซึ่งเกษตรกรสามารถทำได้ด้วยตนเอง สารสกัดชีวภาพจากขิงเพื่อฆ่าเชื้อราใบมะนาว เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาทางการเกษตรที่คิดค้น โดยนายบุญชวน มะลัยโย เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดเชียงราย บ้านเลขที่ 90 ม.10 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้
2012-04-30
16,762
ปุ๋ยหมักบำรุงกล้วยไม้สูตรประหยัดต้นทุน
การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้อาจจะเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับเกษตรกรมือใหม่ ที่ใช้วิธีการบำรุงด้วยปุ๋ยเม็ดและปุ๋ยน้ำที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป แต่เนื่องจากในปัจจุบันปุ๋ยชนิดดังกล่าวราคาค่อนข้างสูง หากเกษตรกรหันมาใช้วัตถุดิบที่พอจะหาได้ในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเทียบเคียงกับปุ๋ยเม็ดและปุ๋ยน้ำแล้ว เกษตรกรจะสามารถลดต้นทุนการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ได้เป็นอย่างดี
2012-04-30
15,334
พล่าเต้าเจี้ยว
เต้าเจี้ยวเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักถั่วเหลืองจนได้ที่ สามารถนำไปปรุงอาหารได้หลากหลาย เช่น เต้าเจี้ยวหลน ผสมในราดหน้า ผัดผักบุ้งไฟแดง น้ำจิ้มข้าวมันไก่ และ อื่นๆ ได้อีกมากและ พล่าเต้าเจี้ยวก็เป็นอีกหนึ่งสูตรที่นำเต้าเจี้ยวไปปรุงเป็นส่วนผสมหลัก ซึ่งสามารถทำได้ตามสูตรของ ศุนย์วิจัยพืชไร่ จ.เชียงใหม่ ดังนี้
2012-04-30
2,421
เต้าเจี้ยว
เต้าเจี้ยว เป็นสินค้าแปรรูปที่ได้จากการนำถั่วเหลืองไปหมักกับส่าเชื้อรา แอสเปอร์จิลลัสออไรซี่ จนได้ที่ กินระยะเวลาในการหมักนาน 3–4 เดือน แล้วนำไปผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อรา เพื่อให้เชื้อราหยุดการเจริญเติบโต ก่อนนำมาบริโภค
2012-04-30
2,357
เต้าหู้ขาว
เต้าหู้ขาว สามารถนำไปปรูงอาหารได้หลายอย่าง ดังจะเห็นได้จากเมนูยอดนิยมที่นิยมนำเต้าหู้ขาวไปเป็นส่วนผสมหลัก เช่น ซุปมิโซะ เต้าหู้ทอด เป็นต้น
2012-04-30
3,939
ไอศกรีมถั่วเหลือง
\"ไอศกรีมถั่วเหลือง\" เป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับถั่วเหลืองได้ และสามารถผลิตเพื่อส่งตามร้านอาหารหรือขายเองย่านชุมชน โดยมุ่งเน้นไปที่สุขภาพ ซึ่งเป็นอาหารคลายร้อนและให้ประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมาก
2012-04-30
3,864
ซุปถั่วเหลือง
ซุปถั่วเหลือง เกิดจากการนำผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองมาผสมปรุงรส เคี่ยวกับนำต้มผักตามต้องการ จนได้รสชาติที่กลมกล่อม หน้าตาหน้าทาน ตามสูตรและวิธีการของศูนย์วิจัยพืชไร่ จ.เชียงใหม่ ดังนี้
2012-04-30
3,935
ราคาน้ำมัน
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.54 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 30 พ.ย. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
36.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
36.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
38.00
0.00