ข้อมูลเกษตร
การจัดการและควบคุมวัชพืชโดยการใช้น้ำในนาหว่าน
วันที่ 6 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น. ทีมงานรายการ Farmer info *1677 ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันพิษณุโลก FM 92.50 Mhz ลงพื้นที่พบคุณสังวาลย์ ทองเอน เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญเกษตรผสมผสาน ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้แนะนำ การจัดการและควบคุมวัชพืชในนาหว่านโดยการใช้น้ำเข้ามาช่วย เริ่มต้นจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทดลองไปเรื่อยๆหลายวิธีจนกระทั่งมาใช้วิธีการใช้น้ำคุม แล้วประสบความสำเร็จ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
2012-06-12
4,367
เทคนิคการทำน้ำหมักป้องกันแมลงศัตรูในนาข้าว เพื่อให้ได้ผลผลิตดี
นายเชิด คงมณี หมอดินอาสาประจำอำเภอโชคชัย ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำข้าวอินทรีย์ปลอดสารเคมีโดยสิ้นเชิง และมีการทำไร่นาสวนผสม ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ช่วงรายการร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ในวันที่ 8 มิถุนายน 2555 เวลา 13.45 น. เรื่องเทคนิคการทำน้ำหมักป้องกันแมลงศัตรูในนาข้าว ที่เข้ามาทำลายนาข้าวของเกษตรกรในช่วงการปลูกข้าว ก่อให้เกิดความเสียหาย จึงได้แนะนำเทคนิคการทำน้ำหมักป้องกันแมลงศัตรูในนาข้าว เพื่อให้ได้ผลผลิตดี ไว้ดังนี้
2012-06-12
3,613
การแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังก่อนปลูก
แช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูกเลือกท่อนพันธุ์ที่สะอาดปราศจากโรคและแมลงทำลายจากต้นมันสำปะหลังอายุ 8-12 เดือน ตัดเก็บไว้ไม่เกิน 15 วัน ควรทำแปลงขยายท่อนพันธุ์แยกต่างหาก ดูแลรักษาต้นมันสำปะหลังให้แข็งแรง จะทำให้ต้นมันสำปะหลังทนทานต่อการเข้าทำลายของศัตรูต่าง ๆ ได้ หาก ท่อนพันธุ์ที่มาจากแหล่งที่มีการระบาดของเพลี้ยแป้งหรือไม่แน่ใจ ให้แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีที่แนะนำนาน 5-10 นาที ก่อนปลูก
2012-06-12
12,608
การป้องกันหนูกัดข้าวและเพลี้ยไฟในข้าวอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
ผู้ใหญ่บุญชู ปารมี เกษตรกรไร่นาสวนผสม และได้อยู่ในทำเนียบครูติดแผ่นดินที่ประสบความสำเร็จ อาศัยอยู่ที่ บ้านเลขที่ 114 หมู่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ใช้พื้นที่ในการทำกาเรกษตรทั้งหมด 34 ไร่ นอกจากนี้ยังเช่าพื้นที่ทำนาอีกประมาณ 100 ไร่ เพื่อที่จะให้เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรในบริเวณนั้น ผู้ใหญ่บุญชูจะมีการวางแผนในการทำงาน โดยมีหน้าที่ที่ต้องไปเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆที่สนใจ และการทำไร่ทำสวน อีกส่วนหนึ่งคือดูแลลูกบ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบ แต่ผู้ใหญ่บุญชูก็ทำหน้าที่ทุกอย่างได้เป็นอย่างดี และในโอกาสที่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านมาหลายสมัยก็มีการชักชวนให้เกษตรกรหรือลูกบ้านหันมาทำการเกษตรโดยทำปุ๋ยหมักใช้เอง ทำน้ำหมักใช้เองเพื่อใช้ในนาข้าวของตนเอง เพื่อที่จะได้ลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายลง จึงเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นๆก่อน จึงประสบความสำเร็จมาจนปัจจุบันนี้ .. ทีม Farmer Info ร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี ได้ร่วมพูดคุยกับผู้ใหญ่บุญชู ปารมี ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2555 ในช่วงเวลา13.00-15.00 น. รายการ Happy Farmer *1677 ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ดำเนินรายการโดย กมลภา สิงห์ไกรหาญ และ อุษา กุลาราช โดยขอความรู้กับผู้ใหญ่บุญชู ปารมี ในเรื่องการป้องกันหนูมารบกวนหลังจากที่ข้าวอายุ 1 เดือนขึ้นไป ดังนี้
2012-06-11
4,408
ปุ๋ยหมักในวงบ่อซีเมนต์
การทำปุ๋ยหมักใช้เองที่บ้านหรือแยกขยะอินทรีย์ออกจากขยะทั่วไปตั้งแต่ครัวเรือน สามารถลดปริมาณขยะที่ต้องเก็บและนำไปกำจัดลงได้เกือบครึ่ง ซึ่งนั่นหมายถึงการลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยลงไปในตัว ในธรรมชาติกองกิ่งไม้ใบหญ้าและวัสดุธรรมชาติก็จะเกิดการย่อยสลายตามธรรมชาติ และเกิดการหมักอยู่แล้ว
2012-06-08
11,169
การบำรุงต้นข้าวให้ออกรวงงาม เมล็ดโต กับ ฮอร์โมนสูตรเด็ดผู้ใหญ่บุญชู
ผู้ใหญ่บุญชู ปารมี เกษตรกรไร่นาสวนผสม และได้อยู่ในทำเนียบครูติดแผ่นดินที่ประสบความสำเร็จ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 114 หมู่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ใช้พื้นที่ในการทำกาเรกษตรทั้งหมด 34 ไร่ นอกจากนี้ยังเช่าพื้นที่ทำนาอีกประมาณ 100 ไร่ เพื่อที่จะให้เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรในบริเวณนั้น ผู้ใหญ่บุญชูจะมีการวางแผนในการทำงาน โดยมีหน้าที่ที่ต้องไปเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆที่สนใจ และการทำไร่ทำสวน อีกส่วนหนึ่งคือดูแลลูกบ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบ แต่ผู้ใหญ่บุญชูก็ทำหน้าที่ทุกอย่างได้เป็นอย่างดี และในโอกาสที่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านมาหลายสมัยก็มีการชักชวนให้เกษตรกรหรือลูกบ้านหันมาทำการเกษตรโดยทำปุ๋ยหมักใช้เอง ทำน้ำหมักใช้เองเพื่อใช้ในนาข้าวของตนเอง เพื่อที่จะได้ลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายลง จึงเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นๆก่อน จึงประสบความสำเร็จมาจนปัจจุบันนี้ ... ทีม Farmer Info ร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี ได้ร่วมพูดคุยกับผู้ใหญ่บุญชู ปารมี ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2555 ในช่วงเวลา13.00-15.00 น. รายการ Happy Farmer *1677 ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ดำเนินรายการโดย กมลภา สิงห์ไกรหาญ และ อุษา กุลาราช โดยขอความรู้กับผู้ใหญ่บุญชู ปารมี ในการบำรุงนาข้าวของเกษตรกร หลายๆคนอยากได้ข้าวเมล็ดโต เมล็ดเต่ง รวงข้าวเยอะๆ จะมีวิธีสูตรการบำรุงอย่างไร
2012-06-08
16,566
เทคนิคการแยกขยายพันธุ์ผึ้งชันโรง
ปัจจุบันผึ้งชันโรง หรือผึ้งจิ๋วกลับกลายมาเป็นผึ้งเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็นจำนวนมาก เพราะตลาดโลกมีกระแสความต้องการค่อนข้างสูง ด้วยสรรพคุณของน้ำผึ้งชันโรง แต่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งชันโรงรายใหม่ ๆ อาจยังไม่รู้เทคนิควิธีการที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแยกและขยายพันธุ์ผึ้งชันโรงเพราะขาดความเชี่ยวชาญจำเป็นต้องค้นคว้าศึกษาเทคนิคและวิธีการเก็บที่ถูกต้องเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวที่เพิ่มขึ้น
2012-06-08
9,098
เทคนิคและวิธีการเก็บน้ำผึ้งชันโรง
ปัจจุบันผึ้งชันโรง หรือผึ้งจิ๋วกลับกลายมาเป็นผึ้งเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็นจำนวนมาก เพราะตลาดโลกมีกระแสความต้องการค่อนข้างสูง ด้วยสรรพคุณของน้ำผึ้งชันโรง แต่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งชันโรงรายใหม่ ๆ อาจยังไม่รู้เทคนิควิธีการที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเก็บน้ำผึ้งชันโรง เพราะขาดความเชี่ยวชาญ จำเป็นต้องค้นคว้าศึกษาเทคนิคและวิธีการเก็บที่ถูกต้อง เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวที่เพิ่มขึ้น
2012-06-08
12,897
ฮอร์โมนรกหมูสูตรเร่งด่วนเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าว
รกหมูเป็นผลพลอยได้จากการเลี้ยงหมูแม่พันธุ์ ซึ่งจะออกมาพร้อมๆกับลูกหมูที่คลอดใหม่ เนื่องจากรกหมูประกอบไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชหลายชนิด เกษตรกรบางส่วนจึงนำมาผลิตเป็นฮอร์โมนรกหมูสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งเกษตรกรสามารถผลิตไว้ใช้เองเพื่อลดต้นทุนและช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตได้
2012-06-07
23,941
เทคนิคการกำจัดและควบคุมวัชพืชในนาข้าว
วัชพืชในนาข้าวเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเกษตรกรชาวนา เนื่องจากในการทำนาแต่ละครั้งก็ต้องการที่จะได้ผลผลิตที่คุ้มค่า แต่ถ้าหากข้าวที่ปลูกไปแล้วมีวัชพืชเกิดขึ้นก็ทำให้ข้าวนั้นโดนวัชพืชแย่งอาหารจนทำให้ผลผลิตลดลง ปัญหาที่สำคัญเช่นนี้จึงทำให้ชาวนาต้องหาวิธีการที่จะกำจัดวัชพืชในนาข้าว ไม่ว่าจะเป็นการใช้สารเคมี หรือวิธีการต่างๆ เพื่อที่จะกำจัดวัชพืชในนาข้าวให้หมดไป
2012-06-07
6,871
เทคนิคการแก้ปัญหา กบเครียด กบชักกระตุก ตัวบิด
เทคนิคการแก้ปัญหา กบเครียด กบชักกระตุก ตัวบิด คุณสมบูรณ์ กาญจนา สมาชิก *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร อาศัยอยู่ที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีปัญหาในการเลี้ยงกบ ซึ่งแก้ปัญหาไม่ตก จึงได้โทรเข้ามาปรึกษากับบริการ *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร เล่าว่า ปัจจุบันทำการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ ซึ่งเลี้ยงมาได้ประมาณ 3-4 รุ่น จับจำหน่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อ และผู้ที่ชอบรับประทานกบก็จะมาซื้อถึงบ่อ แต่ปัญหาเริ่มเกิดกับกบที่เลี้ยงช่วงนี้ กำลังจะเริ่มออกจำหน่ายแล้ว สังเกตุเห็นกบมีอาการผิดปกติ โดยไม่ทราบสาเหตุ ลักษณะคือ เหมือนกับชักกระตุก ทำให้ตัวบิด และตัวค้าง ไม่สามารถจับออกจำหน่ายได้ กบจะมีลักษณะผิดปกติอย่างนี้ทุกวัน วันละ 10-20 ตัว จึงเริ่มกังวลและอยากจะหาวิธีแก้ไข จึงได้โทรเข้ามาสอบถาม บริการ*1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร
2012-06-06
5,524
เทคนิคการช่วยทำคลอดสุกรแม่พันธุ์
จากการสัมภาษณ์คุณโสภิญา คงสิน สัตวบาลประจำพันธุ์ทิพย์ฟาร์ม สัมภาษณ์โดยนางสาวศุภิดา คันธมาลย์ชาติ ในรายการ Happy Farmer *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2555 เวลา 14.30-15.00 น. ณ สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร ออกอากาศทางคลื่นความถี่ 101.0 เมกกะเฮิร์ต ส่วนใหญ่สุกรแม่พันธุ์ที่คลอดอาจมีลูกค้างอยู่ภายในมดลูกของแม่สุกรหรือสุกรแม่พันธุ์ไม่สามารถคลอดได้เองตามธรรมชาติ เพราะถ้าปล่อยให้ลูกค้างอยู่ภายในมดลูก สุกรแม่พันธุ์อาจผสมพันธุ์ไม่ติดอีกเลยและลูกที่ค้างอยู่ภายในมดลูกจะเน่าได้ คุณโสภิญา คงสิน จึงมีเทคนิคในการช่วยทำคลอดสุกรแม่พันธุ์ โดยมีวิธีการ ดังนี้
2012-06-06
14,204
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
44.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
43.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.24 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
47.86 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 มิ.ย. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
53.00
0.00