ข้อมูลเกษตร
เทคนิคการเลี้ยงลูกโคระยะก่อนวัยเจริญพันธุ์ให้ได้น้ำนมดี
จากการสัมภาษณ์คุณทวี สุภาชัย เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยคุณนงพงา ไกรวิลาศ ในช่วงรายการ Happy Farmer *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30 น. ออกอากาศทางคลื่นวิทยุ 101.0 MHz. สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร ถึงการเลี้ยงดูลูกโคนมระยะก่อนวัยเจริญพันธุ์
2012-06-18
2,820
เทคนิคการทำอาหารเสริมเลี้ยงเป็ดเนื้อ สูตรภูมิปัญญาชาวบ้าน จากสมาชิก *1677
จากการลงพื้นที่บ้านกระโดน ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 8 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น.เพื่อพบกับลุงฉอ้อน เผนโคกสูง เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2551 เป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของปศุสัตว์ไม่ว่าจะเป็น เป็ด ไก่ โค กระบือ และสุกร ได้แนะนำการทำอาหารเสริมเลี้ยงเป็ดเนื้อ สูตรภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งสูตรอาหารนี้เกษตรกรสามารถทำใช้เองได้ โดยไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก วัสดุที่ใช้ก็หาได้ง่ายตามแบบฉบับภูมิปัญญาชาวบ้านแท้ๆ และอาหารที่ได้ยังมีคุณภาพสูง ส่งผลให้เป็ดเนื้อเจริญเติบโตได้ดีและเป็นที่ต้องการของตลาด มีค่าใช้จ่ายในการทำน้อย ส่งผลให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ถ่ายทอดสู่พี่น้องเกษตรกรไว้อย่างน่าสนใจและนำไปใช้ได้ดังนี้
2012-06-18
3,262
การทำอาหารเป็ดไข่แบบลดต้นทุน ช่วยให้ไข่ดกแดงสด
นายสมภาร เสี่ยงบุญ เกษตรผสมผสาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงเป็ดไข่แบบลดต้นทุนได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ช่วงรายการร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ในวันที่ 7 มิถุนายน 2555 เวลา 14.45 น. เรื่องการทำอาหารเป็ดแบบลดต้นทุนและทำให้เป็ดไข่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้ผลผลิตดี ไว้ดังนี้.
2012-06-18
4,233
รู้จักเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
ในอดีตปัญหาเกี่ยวกับแมลงศัตรูที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตมันสำปะหลังมีค่อนข้างน้อย เนื่องจากมันสำปะหลังเป็นพืชที่ปลูกง่าย ทนทานและปรับตัวได้ดี แต่ปัจจุบันการระบาดของเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังกลายเป็นปัญหาสำคัญและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ มีรายงานการระบาดเมื่อต้นปี 2551 และขยายวงออกไปตามแหล่งปลูกมันสำปะหลังที่สำคัญ เช่น จังหวัดกำแพงเพชร ระยอง ชลบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรีและนครราชสีมา สาเหตุสำคัญของการระบาดอย่างกว้างขวางคือ การใช้ท่อนพันธุ์ที่มีเพลี้ยแป้งไปปลูกโดยไม่มีการจัดการให้ท่อนพันธุ์สะอาดก่อน ทำให้ผลผลิตมันสำปะหลัง ในปี 2552 ที่คาดว่าจะมีถึง 27 ล้านตัน ลดลงเหลือประมาณ 19 ล้านตันเท่านั้น ซึ่งกระทบต่อธุรกิจมันสำปะหลังโดยตรง และกระทบการส่งออกและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
2012-06-14
4,041
การควบคุมเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังอย่างถูกต้อง
สามารถทำได้โดยวิธีเขตกรรม และวิธีกล ได้แก่ การไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง และตากดินอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อลดประมาณเพลี้ยแป้งและศัตรูพืชอื่นๆ ที่อยู่ในดิน หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังที่อาจทำให้ต้นมันสำปะหลังงอกและระยะแรกของการเจริญเติบโตอยู่ในช่วงแล้งหรือฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน เนื่องจากเป็นสภาพแวดล้อมเหมาะกับการเจริญเติบโตของเพลี้ยแป้ง เมื่อตรวจพบเพลี้ยแป้งเริ่มเข้าทำลาย ให้ถอนต้น หรือตัดส่วนที่มีเพลี้ยแป้งนำไปเผาทำลาย และหากจำเป็นต้องปลูกใหม่ให้ใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาดปราศจากเพลี้ยแป้ง รวมทั้งการควบคุมโดยชีววิธี ทั้งแมลงห้ำและแมลงเบียน โดยกำหนดแนวทางการควบคุมตามพื้นที่ ที่พบการระบาด ดังนี้
2012-06-14
4,489
การขยายเชื้อราบิวเวอเรียในน้ำมะพร้าว
เชื้อราบิวเวอร์เรีย เป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคกับแมลง ซึ่งสามารถทำลายแมลงได้หลายชนิด จำพวกเพลี้ยต่างๆ แมลงปากดูด เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ไรแดง แมลงหวี่ขาว หนอนผีเสื้อ ด้วง แมลงวัน ยุง ฯลฯ ซึ่งสามารถขยายเพิ่อมปริมาณของเชื้อราบิวเวอเรียได้ในน้ำมะพร้าว
2012-06-13
5,652
น้ำหมักฮอร์โมนสูตรไนโตรเจนเร่งการแตกกอข้าวทดแทนปุ๋ยเคมี
การทำนาอินทรีย์ ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเกษตรกร สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการดูแลเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนของการผลิต รวมไปถึงการผลิตสารชีวภาพไว้ใช้ทดแทนสารเคมีต่างๆ ทั้งนี้ก็เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน เกษตรกรสามารถผลิตเองได้จากวัตถุดิบในท้องถิ่น
2012-06-13
13,568
ปลอดแมลงในนาข้าวด้วยสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร”
การทำนาข้าวของเกษตรกรปัญหาและอุปสรรคที่มักพบเห็นบ่อย คือ เรื่องของโรคและแมลงศัตรูพืช ซึ่งแนวทางในการป้องกันและกำจัดก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบแล้วแต่เกษตรกรจะเลือกใช้ บางรายต้องการความสะดวกและรวดเร็วก็จะยึดการใช้สารเคมี บางรายก็เลือกใช้แนวทางชีวภาพ เพื่อประหยัดทั้งต้นทุนและปลอดภัยต่อสุขภาพ
2012-06-13
3,722
สมุนไพรสกัดกำจัดเพลี้ยกระโดด
คุณภูวเดช เส็งเต๋ เกษตรกรตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ “ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร” กับทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชัยนาท ว่าปัจจุบันปัญหาที่มักพบเห็นของเกษตรกรชาวนา คือ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดในนาข้าวของเกษตรกร เป็นผลทำให้เกษตรกรบางส่วนตัดสินใจใช้สารเคมีในการแก้ปัญหา แต่การแก้ปัญหาด้วยวิธีดังกล่าวจะยิ่งทำให้เพลี้ยดื้อยาและกำจัดได้ยากมากขึ้น
2012-06-13
4,483
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยไฟในข้าวอายุไม่เกิน 1 เดือน
ผู้ใหญ่บุญชู ปารมี เกษตรกรไร่นาสวนผสม และได้อยู่ในทำเนียบครูติดแผ่นดินที่ประสบความสำเร็จ อาศัยอยู่ที่ บ้านเลขที่ 114 หมู่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ใช้พื้นที่ในการทำกาเรกษตรทั้งหมด 34 ไร่ นอกจากนี้ยังเช่าพื้นที่ทำนาอีกประมาณ 100 ไร่ เพื่อที่จะให้เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรในบริเวณนั้น ผู้ใหญ่บุญชูจะมีการวางแผนในการทำงาน โดยมีหน้าที่ที่ต้องไปเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆที่สนใจ และการทำไร่ทำสวน อีกส่วนหนึ่งคือดูแลลูกบ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบแต่ผู้ใหญ่บุญชูก็ทำได้ดีทุกหน้าที่เป็นอย่างดี และในโอกาสที่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านมาหลายสมัยก็มีการชักชวนให้เกษตรกรหรือลูกบ้านหันมาทำการเกษตรโดยทำปุ๋ยหมักใช้เอง ทำน้ำหมักใช้เองเพื่อใช้ในนาข้าวของตนเอง เพื่อที่จะได้ลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายลง จึงเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นๆก่อน จึงประสบความสำเร็จมาจนปัจจุบันนี้
2012-06-13
5,108
ขมิ้นชันกำจัดแมลงในนาข้าว
จากการลงพื้นที่พูดคุยกับเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด พ่อสิงห์ทอง นาชัย เกษตรกรที่มีองค์ความรู้เรื่องพืชสมุนไพร จาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการนำพืชสมุนไพรมาปรับใช้ในแปลงนาเพื่อป้องกันแมลงในนาข้าว ทราบว่า สมุนไพรพื้นบ้านเรามีหลายชนิดที่มีสรรพคุณในการป้องกันและกำจัดแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการหนอนตายยาก สะเดา บอระเพ็ด ฯลฯ หนึ่งในพืชสมุนไพรเล่านั้นก็จะมีขมิ้นชันที่มีสรรคุณในการป้องกันและกำจัดแมลงในนาข้าวเป็นอย่างดี ซึ่งการนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นก็จะมีขั้นตอนและส่วนผสมดังนี้
2012-06-13
5,830
สูตรน้ำหมักไล่แมลงในนาข้าวระยะกล้า
แมลงที่เข้ามาทำลายข้าวในระยะกล้านั้นส่วนใหญ่จะเป็นเพลี้ยไฟ เพลี้ยไฟเป็นแมลงจำพวกปากดูดขนาดเล็ก เพลี้ยไฟทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะทำลายข้าวโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบข้าวที่ยังอ่อนโดยอาศัยอยู่ตามซอกใบ ระบาดในระยะกล้า เมื่อใบข้าวโตขึ้นใบที่ถูกทำลายปลายใบจะเหี่ยวขอบใบจะม้วนเข้าหากลางใบและอาศัยอยู่ในใบที่ม้วนนั้น ส่วนมากพบทำลายข้าวในระยะกล้าหรือหลังปักดำ 2-3 สัปดาห์ โดยเฉพาะในอากาศร้อนแห้งแล้งหรือฝนทิ้งช่วงนานติดต่อกันหรือสภาพนาข้าวที่ขาดน้ำ ถ้าระบาดมากๆทำให้ต้นข้าวแห้งตายได้ทั้งแปลง คุณสิริศักดิ์ ทองแก้ว ประธานกลุ่มเพิ่มพลังชุมชนเสนางคนิคม ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่รวมกลุ่มทำนาแบบอินทรีย์มาตรฐานสากล ผ่านการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ “บีซีเอส” BCS OKO GARANTIE ประเทศเยอรมัน ซึ่งในการทำนาทุกขั้นตอนไม่มีการใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้น ใช้สารชีวภาพล้วนๆตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต ในช่วงที่เจ้าหน้าที่ Farmer Info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการเกษตรในเขต จ.อำนาจเจริญ คุณสิริศักดิ์ ทองแก้ว ได้แนะนำสูตรน้ำหมักไล่แมลงในนาข้าว เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรผู้ที่สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรของตนเอง ซึ่งมีวัตถุดิบและวิธีการทำ ดังนี้
2012-06-13
4,096
ราคาน้ำมัน
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.54 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 30 พ.ย. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
36.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
36.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
38.00
0.00