ข้อมูลเกษตร
สูตรฟ้าทะลายโจร-ขมิ้นชันป้องกันโรคและลดการตายในการเลี้ยงปลา
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในแต่ละวัน อาจทำให้ปลาน้ำจืดที่เลี้ยงไว้ ปรับสภาพร่างกายตามไม่ทัน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนปลาจะมีความอ่อนแอต่อสภาพอากาศเป็นอย่างมาก ดังนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับปลาจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งคุณอิทธิวัฒน์ เยี่ยมไธสง ปราชญ์ปลานิลจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการ Farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ว่า เกษตรกรสามารถใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและขมิ้นชันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคและป้องกันโรคในปลาได้ด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้
2012-09-27
4,324
เทคนิคการอนุบาลลูกพันธุ์หอยหวาน
ปัจจุบันหอยหวานมีราคาค่อนข้างสูง จึงเป็นแรงดึงดูดให้เกษตรกรให้ความสนใจในการเลี้ยงหอยหวานเพิ่มมากขึ้น แต่หอยหวานไม่ได้หวานเหมือนชื่อ จึงทำให้เกษตรกรเกิดปัญหาต่างๆมากมาย ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอนุบาลลูกพันธุ์หอยหวาน ทำให้เกษตรกรบางรายต้องล้มเลิกไปเพราะเกิดสภาวะขาดทุน แต่ในทางกลับกันเกษตรกรที่มีความสนใจจะเลี้ยงหอยหวานก็ยังคงมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะราคาเป็นที่ดึงดูดใจ ดังนั้นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจังหวัดจันทบุรี จึงได้ทำการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง เพื่อหาแนวทางในการเลี้ยงหอยหวานเพื่อแนะนำเกษตรกรที่มีความสนใจให้สามารถเลี้ยงหอยหวานได้โดยไม่ขาดทุน ซึ่งมีคุณสุรชาต ฉวีภักดิ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ เป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำต่างๆ ดังนั้นจึงได้แนะนำวิธีการเทคนิคการอนุบาลลูกพันธุ์หอยหวานมาให้ผู้ที่สนใจ ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี FM 106.25 MHz.
2012-09-27
4,461
โคนมพันธุ์เรดเดน (Red Dane)
มีกำเนิดในประเทศเดนมาร์คและเลี้ยงกันมาก แต่ไม่ปรากฏวาแพร่หลายในประเทศอื่นๆ เป็นโคที่จัดอยู่ใน ชั้นเดียวกับโคโฮลสไตน์แต่การให้นมจะไม่ดีเท่าโคโฮลสไตน์นอกจากจะให้นมมากแล้วยังให้เนื้อด้วย จัดเป็นโคกึ่ง กึ่งนมเป็นโคขนาดใหญ่โดยทั่วไปลูกผสมของโคพันธุ์นี้ส่วนใหญ่จะมีสีดำ โครงสร้างดีตัวโต และให้นมมากพอสมควร ลักษณะที่ดีของโคพันธุ์นี้คือ ให้นมค่อน ข้างมาก ให้นมติดต่อกันเป็นเวลานาน รูปร่างใหญ่ตัวผู้นำไปขุนเป็นโค เนื้อได้ดี ผสมกับโคพันธุ์อื่นดีให้ลูกโครงร่างสวย แข็งแรง
2012-09-27
6,748
โคนมพันธุ์เจอร์ซี่ (Jersey)
เป็นโคขนาดเล็ก มีถิ่นกำเนิดในเกาะเจอร์ซี่ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ในช่องแคบอังกฤษ เป็นโคที่มีรูปร่างสวยงามมากและมีสัดส่วนถูกต้องตามแบบฉบับของโคนมที่ดีโคตัวเมียมีเต้านมที่มีขนาดใหญ่ รูปเต้านมสมบูรณ์เกาะแน่นอยู่กับพื้นท้อง โคเจอร์ซี่ให้นมได้ไม่มากนักแต่นมมีไขมันสูง นิยมเลี้ยงกันทั่วไปโดยเฉพาะในถิ่นที่มีการรีดนมสำหรับทำเนย
2012-09-27
6,621
น้ำหมักเครื่องต้มยำป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าว
วันที่ 19 กันยายน 2555 เวลา 14.35 น. ทีมงานรายการ Farmer in fo สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันพิษณุโลก FM 92.50 Mhz สัมภาษณ์คุณนงนุช โพธิ์ทอง บ้านเลขที่ 29 หมู่ 1 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ในฐานะรองประธานกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ในโครงการกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ผ่านทางรายการ Farmer in fo *1677 ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ว่าภายในกลุ่มได้มีการคิดค้นสูตรน้ำหมักกันเองเพื่อลดต้นทุนไว้บ้าง ซึ่งก็ใช้ได้ผลค่อนข้างดี โดยส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบที่มีในครัวเรือนมาใช้ เพื่อจะได้ลดต้นทุน กำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าวต่างๆ และได้ฝากให้พี่น้องชาวเกษตรกรได้ทดลองนำไปใช้
2012-09-26
3,525
ทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากปลาหรือหอยเชอรี่ สูตรพิเศษ (แบบพอเพียง)
วันที่ 20 กันยายน 2555 เวลา 16.30 น.เจ้าหน้าที่ farmer info ลงพื้นที่พบคุณทองคำ เข็มทองคำ ประธานปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดสุโขทัย บ้านเลขที่ 2/1 หมู่3 บ้านดอนสัก ตำบลไกลกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เกษตรกรผู้ทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากปลาหรือหอยเชอรี่ สูตรพิเศษ (แบบพอเพียง) และเมื่อใช้ในนาข้าวจะช่วยให้ข้าวเจริญเติบโตได้เร็ว ทำให้ข้าวมีน้ำหนักดีและข้าวจะออกรวงเร็วสามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้เร็วกว่ากำหนด 15 วัน อีกทั้งช่วยย่อยตอซังข้าว ภายใน 7- 10 วัน และยังมีคุณสมบัติพิเศษสามารถย่อยสลายเมล็ดข้าวซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เมล็ดข้าวมีความเต่งเต็มเมล็ดใด้ โดยไม่ต้องพึ่งสารเคมี และหากเป็นผลไม้ ก็จะช่วยในการกระตุ้นผลผลิตของไม้ผลให้ออกลูกตามฤดูกาล และช่วยเร่งไม้ผลที่ไม่ออกดอกให้ติดดอกออกผลตามฤดูกาล ส่วนพืชผัก ก็จะช่วยในการเจริญเติบโตของต้นพืช ช่วยในการติดดอกและผลผลิตได้อย่างดี ทั้งนี้คุณทองคำ เข็มทองคำ ได้แนะนำสูตรปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากปลาหรือหอยเชอรี่ สูตรพิเศษ (แบบพอเพียง) ผ่านทางเจ้าหน้าที่ Farmer info จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเผยแพร่ให้กับเกษตรกรท่านอื่นที่สนใจ ซึ่งทำได้ง่าย ประหยัด เหมาะกับเกษตรกรที่ต้องการลดต้นทุนในการทำการเกษตรต่อไป
2012-09-26
3,389
การป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคเหี่ยวในสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย
จากการสัมภาษณ์ นายวิสูตร วิทยานันท์ กรรมการพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ และเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2553 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เวลา 15.30 น. วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 ในประเด็นเรื่อง โรคเหี่ยวในสับปะรด
2012-09-26
5,497
กำจัดแมลงสิงในแปลงถั่วฝักยาวด้วยกับดักเหยื่อพิษ
จากการสัมภาษณ์คุณธนวัฒน์ กล่อมเกลี้ยง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยคุณนงพงา ไกรวิลาศ ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 10.30 น. เกี่ยวกับการใช้เหยื่อพิษกำจัดแมลงสิง ซึ่งเป็นศัตรูตัวร้ายในแปลงผัก โดยเฉพาะพืชตระกูลถั่ว
2012-09-26
4,810
การปลูกกระชายด้วยทะลายปาล์มน้ำมันเปล่า
จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ นายสมบูรณ์ ศรีสุบัติ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2551 จังหวัดชุมพร เวลา 13.40 น. วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555 ถึง การปลูกกระชายด้วนทะลายปาล์มน้ำมันเปล่า
2012-09-26
4,287
ทานมะแว้งสด ลดอาการไอ แก้ระคายคอ
ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้หลายคนต้องเจอกับโรคหวัดที่เข้ามาทำร้ายร่างการโดยไม่ทันตั้งตัว แน่นอนส่วนใหญ่หลายคนที่เป็นไข้หวัดอาการที่ตามมา คืออาการไอ เจ็บคอ ระคายเคืองในลำคอ ซึ่งเป็นอาการที่สร้างความรำคาญให้กับผู้ป่วยเป็นอย่างมาก และหากไม่รีบรักษาอาจส่งผลให้เกิดอาการไอเรื้อรังก็เป็นได้
2012-09-26
2,880
หน้าสวยใสดูอ่อนกว่าวัยด้วยน้ำส้ม
ผิวสวยใสเป็นความปรารถนาของสาวๆทุกคน สำหรับเคล็ดลับการดูเเลผิวหน้าให้สวยใสกับการนำผลไม้ที่หลายๆท่านชอบรับประทานโดยเฉพาะส้ม สามารถทำให้ผิวหน้าใส อ่อนไว ได้ดังใจ เคล็ดลับดีๆนี้ เเนะนำจาก คุณนิศาชล รัตนเทพบัญชากุล อยู่ที่ 888/44 ตำบลสมอเเข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สาวผิวสวย ใบหน้าอ่อนวัย เพื่อเผยเเพร่ผ่านทาง*1677 ให้กับสาวๆที่อยากมีผิวหน้าสวยใส
2012-09-26
2,412
เพิ่มปริมาณผลผลิต ลดการหลุดร่วงของผลส้มโอ ด้วยปุ๋ยจากผลส้มโอ
ปัจจุบันอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ปลูกส้มโอทั้งหมดกว่า 5,585 ไร่ ผลิตส้มโอคุณภาพระดับส่งออก 3 สายพันธุ์ได้แก่พันธุ์ทองดี ขาวใหญ่ เซลเลอร์ ส้มโอจึงเป็นผลไม้ประจำอำเภอเวียงแก่นและเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรปลูกกันมานานกว่า 10 ปี เกษตรกรที่นี่ จึงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกส้มโอที่มีประสบการณ์ยาวนาน อย่างเช่น คุณวิสิทธิ์ จันทฤทธิ์ เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอและหมอดินประจำตำบลม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ได้ให้สัมภาษณ์ กับทีมงานวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงราย เกี่ยวกับ เทคนิคการผลิตส้มโอคุณภาพให้ได้ผลผลิตดี ด้วยการทำปุ๋ยเพิ่มผลผลิตส้มโอ โดยการใช้ผลส้มโอตกเกรดที่ถูกคัดทิ้ง มาหมักกับส่วนผสมต่างๆรวมกัน ดังนี้
2012-09-26
4,235
ราคาน้ำมัน
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 3 ก.พ. พ.ศ.2566
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
45.00
3.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
45.00
3.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
47.00
0.00