ข้อมูลเกษตร
ไก่ชี้ฟ้า
ถิ่นกำเนิดและแหล่งที่เลี้ยง : เป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองในท้องถิ่นที่ชาวไทยภูเขาในเขต อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เลี้ยงกันในหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตที่สูง
2012-10-03
5,152
ไก่แจ้
ถิ่นกำเนิดและแหล่งที่เลี้ยง ไก่แจ้ เป็นไก่พื้นเมืองชนิดหนึ่ง (Domestic Fowl) จัดอยู่ในประเภทสัตว์สวยงาม อยู่คู่สังคมไทยมาเป็นเวลานาน วัตถุประสงค์ของการเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลิน ความสวยงาม และความสุขใจของผู้เลี้ยง เดิมเป็นไก่ป่าที่มีความปราดเปรียว ขี้ระแวง เข้าใกล้ไม่ได้ แต่เพราะมีขนสวยงาม ลักษณะที่น่ารัก และการเลี้ยงไม่ยุ่งยาก ทำให้เกิดการพัฒนาสายพันธุ์ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้เลี้ยงได้ จับต้องได้ และอุ้มได้ โดยมีการพัฒนาต่อเนื่องมาไม่ต่ำกว่า 30 ปี จนสามารถพัฒนาไก่แจ้ไทยได้ถึง 12 สี โดยมีความสวยงามตามมาตรฐานสากล
2012-10-03
5,950
ไก่คอล่อน
ถิ่นกำเนิดและแหล่งที่เลี้ยง : เป็นไก่พื้นเมือง พบเลี้ยงกันมากใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เนื้อมีรสชาติอร่อย ไก่คอล่อนพัทลุง เป็นไก่ลูกผสมระหว่างไก่คอล่อนของฝรั่งเศสกับไก่ชน ของจังหวัดพัทลุง ไก่คอล่อนของฝรั่งเศสเป็นไก่คอล่อนที่นำมาเลี้ยงในอินโดจีน และเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารญี่ปุ่นได้นำเข้ามาในประเทศไทยเป็นอาหารของทหาร ทำให้ไก่คอล่อนแพร่หลายในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
2012-10-03
6,236
ไก่แม่ฮ่องสอน
ถิ่นกำเนิดและแหล่งที่เลี้ยง : เป็นไก่พื้นเมืองท้องถิ่นที่เลี้ยงกันในชนบทเกือบทุก ๆ อำเภอ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เกษตรกรที่เลี้ยงมีทั้งเกษตรกรในหมู่บ้านต่าง ๆ และรวมทั้งชาวเขาในเขตที่สูงไม่ว่าจะเป้นชาวกระเหรี่ยง มูเซอ ลีซอ ฯลฯ วัตถุประสงค์ในการเลี้ยงไม่ใช่เพื่อการชนไก่ แต่เพื่อการบริโภค จำหน่าย ความเพลิดเพลินใจ และเลี้ยงเป็นไก่ล่อหรือต่อไก่ป่า
2012-10-03
7,612
ไก่ลูกผสมพื้นเมือง
แหล่งกำเนิดและแหล่งที่เลี้ยง : ไก่ลูกผสมพื้นเมืองเป็นไก่ที่เกิดจากการผสมข้าม ที่ใช้พ่อพันธุ์เป็นไก่พื้นเมือง แม่พันธุ์เป็นไก่กึ่งไข่กึ่งเนื้อ เช่น ไก่โร๊ดไอส์แลนด์เรด ไก่บาร์พลีมัทร็อค ไก่เซี่ยงไฮ้ โดยมีสายเลือดของไก่พื้นเมืองในลูกผสมอย่างน้อย 50 เปอร์เซนต์ จุดประสงค์เพื่อ ให้ได้ไก่ลูกผสมที่ใกล้เคียงกับไก่พื้นเมือง ทั้งลักษณะภายนอก สีขน และรสชาติของเนื้อ แหล่งที่เลี้ยงพบทั่วไปในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้
2012-10-03
9,003
รักษาสมดุลแมลงดีมีประโยชน์ตอบโจทย์ลดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
แมลงที่มีประโยชน์ในนาข้าวมีมากมายดังนั้นการจัดการระบบนิเวศในนาข้าวถือเป็นแนวความคิดเพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติกลับคืนสู่นาข้าว โดยการทำให้เกิดความหลากหลายของศัตรูธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิตอื่นของห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศนาข้าว
2012-10-02
3,051
การขาดไนโตรเจน (Nitrogen deficiency)
การขาดไนโตรเจน (Nitrogen deficiency) ในพืชทั่วไป ไนโตรเจน (N) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของกรดอะมิโน (Amino acids) กรดนิวคลีอิก (Nucleic acids) นิวคลีโอไทล์ (Nucleotile) และคลอโรฟิลล์ ไนโตรเจนช่วยในการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มขนาดใบ เพิ่มจำนวนเมล็ดต่อรวง เพิ่มจำนวนเมล็ดดีต่อรวง และเพิ่มปริมาณโปรตีนในเมล็ด
2012-10-02
7,401
การขาดฟอสฟอรัส (Phosphorus deficiency)
การขาดฟอสฟอรัส (Phosphorus deficiency) ฟอสฟอรัส (P) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของ Adenosine triphosphate (ATP) นิวคลีโอไทล์ (Nucleotile) กรดนิวคลีอิก (Nucleic acids) และฟอสโฟไลปิด (Phospholipid) ฟอสฟอรัสจะช่วยในการแตกกอ การพัฒนาของราก การออกดอกและการสุกแก่ของข้าว ปุ๋ยฟอสเฟตจะจำเป็นมากสำหรับข้าวที่ระบบรากยังไม่พัฒนาเต็มที่ เช่นหลังการปักดำใหม่ๆ ดังนั้นจึงควรใส่ปุ๋ยฟอสเฟตเป็นปุ๋ยรองพื้นก่อนการปักดำหรือในวันปักดำ ข้าวที่ขาดฟอสฟอรัสจะแคระแกรน การแตกกอน้อย ใบแคบ สั้น ตั้งตรงและมีสีเขียวเข้ม ลำต้นผอมเรียว ข้าวจะชะงักการเจริญเติบโต จำนวนใบ จำนวนรวงและจำนวนเมล็ดต่อรวงลดลง ใบอ่อนสมบูรณ์ดีแต่ใบแก่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและตายในที่สุด ถ้าพันธุ์ข้าวที่ปลูกสามารถผลิต Anthocyanin ได้ใบอาจเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือสีม่วง ในดินที่เป็นกรดการขาดฟอสฟอรัสมักจะเกิดร่วมกับเหล็กเป็นพิษ
2012-10-02
7,307
การปลูกมะพร้าวน้ำหอม
การปลูกมะพร้าวน้ำหอมให้ติดผลดก อีกทั้งมีรสชาติดี หอม หวาน เทคนิคง่ายๆของคุณสมคิด พิศพงษ์ หมอดินตำบลบุ่งมะแลง จ.อุบลราชธานี อาศัยองค์ประกอบสำคัญ คือ เลือกที่ปลูกดี ใช้พันธุ์ดี ปลูกถูกวิธี ดูแลรักษามะพร้าวให้ต้นสมบูรณ์ ปราศจากโรคและศัตรูที่มารบกวน
2012-10-02
7,402
การปลูกฟักร้าน
นายเพิ่มพูล สร้อยโสน อายุ 37 ปี เกษตรกรบ้านจอมมณี ต.กวนวัน อ.เมือง จ.หนองคาย เกษตรกรผู้ปลูกฝักร้านเป็นพืชเสริมรายได้หลังนา โดยจะเริ่มลงมือปลูกฟักร้าน ตั้งแต่ช่วงเดือน มี.ค. - พ.ค. ของทุกปี ทำให้มีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี
2012-10-02
17,550
การปลูกมันสำปะหลัง บนความสำเร็จที่พอเพียง
ผลผลิตมันสำปะหลังขึ้นอยู่กับพื้นฐานการใช้ที่ดินที่ผ่านมาหรือขึ้นอยู่กับสภาพของดินเป็นหลัก ส่วนการจัดการดินและน้ำ และเทคนิคการปลูกที่ถูกต้องและเหมาะสม เป็นตัวช่วยเสริมในการยกระดับผลผลิตมันสำปะหลังให้มากขึ้นหรือน้อยลงตามมา
2012-10-02
3,901
การปลูกมันฝรั่งพันธุ์แอตแลนติก
มันฝรั่งเป็นพืชที่ใช้ระยะเวลาการปลูกระยะสั้น ใช้ระยะเวลาเพียง 90 วัน เท่านั้นและสามารถปลูกหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วได้ จึงเป็นอีกทางเลืกหนึ่งสำหรับเกษตรกรที่จะนำอาชีพนี้มาเป็นรายได้เสริมอีกทางเลือกหนึ่งได้
2012-10-02
23,669
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 มี.ค. พ.ศ.2567
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
68.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
76.00
5.00