ข้อมูลเกษตร
แมลงศัตรูในโรงเก็บและการป้องกันกำจัด
แมลงในโรงเก็บเป็นปัญหาสำคัญ เนื่องจากแมลงสามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้ง่าย ทำให้มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยจะเข้าทำลาย ก่อความเสียหายให้กับผลผลิตในโรงเก็บ ความเสียหายของผลิตผลที่เกิดจากแมลงประมาณ 5-10% ประเภทของแมลงศัตรูในโรงเก็บแบ่งตามลักษณะการทำลาย 1. กัดกิน หรือแทะเล็มภายนอก (External feeder) ทำความเสียหายเฉพาะภายนอก โดยทำให้เกิดขุย ผิวของเมล็ดถูกทำลาย ถักใยเกาะติดกันเป็นก้อน ได้แก่ ผีเสื้อข้าวสาร มอดแป้ง มอดสยาม มอดฟันเลื่อย มอดหนวดยาว ไรและเหาหนังสือ 2. กัดกินภายในเมล็ด (Internal feeder) แมลงจะอาศัยและทำลายอยู่ภายในเมล็ด เพศเมียมักวางไข่อยู่ที่ผิวนอกเมล็ด เมื่อไข่ฟักเป็นหนอน จะเจาะเข้าสู่ภายใน กัดกินและเจริญเติบโตจนครบวงจรชีวิต ตัวเต็มวัยจะเจาะเมล็ดออกมาทำให้เป็นรู และภายในเป็นโพรง แมลงประเภทนี้ได้แก่ ด้วงงวงข้าว ผี้เสื้อข้าวเปลือก มอดข้าวเปลือก ประเภทของแมลงศัตรูในโรงเก็บ แบ่งตามระยะเวลาการเข้าทำลาย 1. ระยะก่อนการเก็บเกี่ยว (Pre-harvest) แมลงบางชนิดสามารถบินออกจากโรงเก็บเมล็ดไปวางไข่ที่เมล็ดในแปลง เช่น ผีเสื้อข้าวเปลือก สามารถวางไข่ก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ 1-2 สัปดาห์ 2. ขณะเก็บเกี่ยว (During harvest) เมื่อเก็บเกี่ยวแล้ว มักมีการนวด ตากเมล็ดเพื่อลดความชื้น ซึ่งมีแมลงบางชนิดที่บินเข้าไปวางไข่ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้แมลงเข้าทำลาย 3. หลังการเก็บเกี่ยว (Post-harvest) 3.1 การปฏิบัติเกี่ยวกับเมล็ด (Grain and Seed Processing) หลังการเก็บเกี่ยวมีการนำเมล็ดไปกะเทาะเปลือก ขัดสี คัดแยก ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงานนี้มักใช้สถานที่ใกล้กับโรงเก็บ ทำให้แมลงจากโรงเก็บเข้ามาทำลายได้ 3.2 ขณะทำการขนส่ง (Transportation) ในการขนส่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่ง อาจมีแมลงตกค้างอยู่ในพาหนะขนส่งนั้น ทำให้แมลงเข้าทำลายในช่วงระยะเวลานี้ได้ 3.3 ขณะเก็บรักษา (Storage) ในระหว่างการเก็บรักษาเมล็ดข้าว สภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ มีผลทำให้เมล็ดข้าวเสื่อมคุณภาพ โดยเฉพาะแมลงเมื่อเข้าทำลายแล้วจะแพร่ระบาดทำความเสียหายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประเภทของความเสียหาย (Types of Loss) 1. สูญเสียน้ำหนัก (Weight Loss) แมลงสามารถกินอาหารได้มากกว่าน้ำหนักตัวหลายเท่า เมื่อแพร่ระบาดมากจะทำให้สูญเสียน้ำหนักมาก 2. สูญเสียคุณค่าทางอาหาร (Food Loss) เมื่อแมลงเข้าทำลายจะทำให้เมล็ดสูญเสียคุณค่าทางอาหารไป โดยแมลงชอบทำลายส่วนคัพภะ (embryo) มากกว่าส่วน endosperm เนื่องจากส่วนคัพภะจะนุ่มกว่าส่วน endosperm 3. สูญเสียความงอก (Seed Germination Loss) เนื่องจากแมลงชอบทำลายส่วนคัพภะ เป็นผลทำให้เมล็ดสูญเสียความงอก หรือบางเมล็ดถูกทำลายน้อย แม้จะงอกแต่สภาพของเมล็ดที่งอกจะไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ 4. สูญเสียคุณภาพ (Quality Loss) ทำให้ความสม่ำเสมอของเมล็ดเสียไป การเข้าไปปะปนของแมลง และของเสียจากแมลง ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น คุณภาพเปลี่ยนไป นอกจากนี้ซากหรือชิ้นส่วนของแมลงที่ติดอยู่กับอาหารทำให้เกิดการปนเปื้อน และคุณภาพเมล็ดเสียหาย เมื่อแมลงเข้าทำลายในปริมาณมากทำให้ความชื้นในกองเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้น มีผลทำให้เชื้อจุลินทรีย์เจริญเติบโต 5. สูญเสียเงิน (Money Loss) เมื่อแมลงเข้าทำลาย ทำให้น้ำหนักของผลผลิตลดลง จึงมีผลทำให้สูญเสียรายได้ นอกจากนี้คุณภาพที่เสียไปยังทำให้ราคาลดต่ำลงด้วย 6. สูญเสียชื่อเสียง ( Loss of Goodwill) ผลิตผลที่แมลงเข้าทำลายจะดูสกปรก และเสื่อมคุณภาพ ทำให้ผู้ซื้อและผู้บริโภคเสื่อมความเชื่อถือและไว้ใจในสินค้า
2012-10-10
7,924
เทคนิคการทำปุ๋ยหมักเพิ่มรสชาติส้มโอให้หวานและไม่หืน
นางมัณฑนา รอสูงเนิน เกษตรกรบ้านโนนค่า ต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยเฉพาะการปลูกส้มโอ ทั้งสี่สายพันธุ์ คือ ขาวใหญ่, ขาวน้ำผึ้ง, ทับทิม, ทองดี ที่ปลอดสารเคมีโดยสิ้นเชิง ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ช่วงรายการร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.45 น. เรื่องเทคนิคการทำปุ๋ยหมักเพิ่มรสชาติส้มโอให้หวานและไม่หืน เพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาด และผู้บริโภค ผลผลิตและคุณภาพก็ดี จึงได้แนะนำเทคนิคการทำปุ๋ยหมักเพิ่มรสชาติส้มโอให้หวานและไม่หืน ไว้ดังนี้
2012-10-10
5,826
กาแฟโรบัสต้าพันธุ์ชุมพร 3
วันที่รับรอง : 27 สิงหาคม 2551 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์แนะนำ
2012-10-10
3,520
กาแฟโรบัสต้าพันธุ์ชุมพร 84-4
วันที่รับรอง : 04 ธันวาคม 2553 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์แนะนำ
2012-10-10
8,900
กาแฟโรบัสต้าพันธุ์ชุมพร 84-5
วันที่รับรอง : 04 ธันวาคม 2553 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์แนะนำ
2012-10-10
5,464
งาดำพันธุ์อุบลราชธานี 3
วันที่รับรอง : 17 มิถุนายน 2547 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
2012-10-10
5,456
งาขาวพันธุ์อุบลราชธานี 2
วันที่รับรอง : 31 มีนาคม 2546 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
2012-10-10
4,216
การให้อาหารกบลดต้นทุนได้กำไรงาม
จากการสัมภาษณ์ คุณป้าสมคิด ศิริรัตน์ เกษตรกรบ้านยวนปลา อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางโทรศัพท์ ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555 เวลา 15.30 น. เกี่ยวกับเทคนิคการเลี้ยงกบให้มีน้ำหนักดี และการให้อาหารกบเพื่อลดต้นทุน สร้างผลกำไรให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกบได้เป็นอย่างดี
2012-10-10
4,785
การลดปัญหาการติดเชื้อไวรัสดวงขาว
ขั้นตอนที่จะลดปัญหาการติดเชื้อไวรัสดวงขาว
2012-10-10
1,960
การเตรียมบ่อ
การเตรียมบ่อก่อนปล่อยลูกกุ้ง สำหรับบ่อใหม่เพื่อการเลี้ยงครั้งแรก หรือการเตรียมบ่อหลังจากจับกุ้งในแต่ละครั้ง เพื่อให้พื้นก้นบ่อสะอาดเหมาะสำหรับการเลี้ยงในครั้งต่อไป แต่ละฟาร์มและแต่ละพื้นที่จะมีการเตรียมบ่อที่แตกต่างกันออกไปขึ้นกับ ลักษณะของดินพื้นบ่อ เช่น ดินเป็นกรด ดินทราย ดินลูกรัง หรือดินเหนียวแข็ง และความสะดวกด้านอื่น ๆ ด้วย
2012-10-10
5,357
สีน้ำกับแพลงก์ตอนในบ่อกุ้ง
สีของน้ำที่มองเห็นได้เกิดจากสารที่ละลายได้ในน้ำ สารแขวนลอยและอินทรีย์วัตถุที่ย่อยสลายอยู่ในน้ำ และแพลงก์ตอนชนิดต่าง ๆ จะทำให้เกิดสีของน้ำที่แตกต่างกันออกไป การรักษาสีของน้ำ หรือควบคุมสีน้ำได้ดีคือสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในบ่อได้
2012-10-10
5,785
การใช้เครื่องให้อากาศ
การเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนามีการปล่อยกุ้งอย่างหนาแน่นระหว่าง 30-60 ตัวต่อตารางเมตรหรือไร่ละ50,000-100,000 ตัว จำเป็นต้องมีการให้อากาศหรือให้ออกซิเจนโดยการใช้เครื่องให้อากาศ (aerator)
2012-10-10
11,500
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 มี.ค. พ.ศ.2567
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
68.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
76.00
5.00