ข้อมูลเกษตร
การควบคุมพีเอช, อัลคาไลน์ ยาและสารเคมี
จากข้อมูลการเลี้ยงกุ้งในพื้นที่ต่าง ๆ พอจะสรุปได้ชัดเจนว่า ถ้าพีเอชต่ำหรือสูงเกินไป จะมีผลต่อการเจริญเติบโต นอกจากนั้นปริมาณอัลคาไลน์ที่ต่ำและสูงเกินไป ยังมีผลต่ออัตรารอดและการเติบโตของกุ้งด้วย
2012-10-09
3,117
สูตรสมุนไพรเพิ่มความกล้าให้ไก่ชน
การเลี้ยงไก่ชนนั้นเซียนไก่ชนต้องมีวิธีการเลี้ยงหรือสูตรเด็ดเคล็ดลับของแต่ละคนแตกต่างกันไป เพื่อบำรุงไก่ชนให้ร่างกายแข็งแรง มีความกล้าพร้อมที่จะออกชนอยู่เสมอ โดยส่วนใหญ่เซียนไก่ชนก็จะใช้สูตรยาสมุนไพรพื้นบ้านแบบโบราณที่มีอยู่ในครัวเรือนมาใช้ทำเป็นยาสมุนไพรเพื่อบำรุงไก่ชนหลากหลายกันไป จากการสัมภาษณ์คุณสวาสดิ์ ไทยทุมิฬ ทางโทรศัพท์ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ชนและไก่พื้นเมือง แห่งตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร วันอังคารที่ 4 กันยายน 2555 เวลา 9.20 น. ถึงสูตรสมุนไพรเพิ่มความกล้าให้ไก่ชนนั้นมีขั้นตอนและวิธีการทำดังนี้
2012-10-09
13,590
สูตรอาหารเสริมสำหรับปลานิล
การเลี้ยงปลานิลปัจจุบันมีการเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงแบบกระชังหรือในบ่อดิน เพราะมีตลาดค่อนข้างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาในเรื่องของต้นทุนการเลี้ยง เนื่องจากราคาอาหารปลามีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง คุณคำบ้อ ภูมิช่อ เกษตรกรบ้านเชียงงาม ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เกษตรผู้เลี้ยงปลา และเพาะไข่น้ำจำหน่าย ได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาในการลดต้นทุนการเลี้ยงปลาโดยนำเอาไข่น้ำมาเป็นส่วนผสมให้ปลากิน ทำให้ลดต้นทุนได้มาก โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านเจ้าหน้า famer info ขอนแก่น ซึ่งในสูตรนี้ทำได้ไม่ยากเลย เหมาะสำหรับผู้เลี้ยงปลาในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการลดต้นทุนได้มาก
2012-10-09
2,399
เทคนิคการปรับสภาพน้ำ กรด-ด่าง ในช่วงฝนตกต่อเนื่อง
ในช่วงของฤดูฝนนี้ หลายพื้นที่ในจังหวัดสระบุรีมีฝนตกหนัก บางแห่งประสบปัญหาน้ำท่วม ซึ่งจะส่งผลต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นอย่างมาก เพราะน้ำฝนจะทำให้สภาพน้ำมีการเปลี่ยนแปลง และอาจทำให้เกิดโรคระบาด หรือสัตว์น้ำเครียดหรือตายได้ง่าย ดังนั้นเกษตรกรควรเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลสัตว์น้ำที่เลี้ยงไว้ให้มากกว่าช่วงปกติ โดยเฉพาะเกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชัง และสัตว์น้ำอื่นๆ
2012-10-09
34,105
หอยเชลล์ (สแกลล็อป)
หอยเชลล์หรือหอยพัดมีชื่อสามัญเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าสแกลล็อป (scallops) หอยกลุ่มนี้เป็นหอยสองฝาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจทั่วโลก และมีทั้งเพาะเลี้ยงและไม่ได้เพาะเลี้ยงหอยในกลุ่มนี้มีหลายชนิดที่เป็นทรัพยากรประมงธรรมชาติที่มีมูลค่าสูง โดยเป็นหอยที่มีลักษณะการดำรงชีวิตที่แตกต่างจากหอยสองฝากลุ่มอื่นๆคือสามารถว่ายน้ำได้เพื่อเปลี่ยนที่อยู่อาศัยหรือเพื่อหลบหนีศัตรู หอยเชลล์ว่ายน้ำโดยใช้กล้ามเนื้อยืดเปลือก(adductor muscie) ขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่ในการเปิดและปิดเปลือก ซึ่งกล้ามเนื้อดังกล่าวเป็นส่วนที่คนนิยมใช้เป็นอาหาร หอยเชลล์ในประเทศไทยที่พบในจังหวัดระยอง สงขลา หรือสมุทรสงคราม เป็นหอยที่ได้จากการประมงในแหล่งธรรมชาติ เป็นชนิด Amusium pleuronectes การเพาะเลี้ยงหอยเชลล์ชนิดนี้ในประเทศไทยยังอยู่ในขั้นทดลอง ส่วนหอยเชลล์ชนิดอื่นที่มีการเพาะในขั้นทดลองในประเทศไทยคือ Chlamys senatorius การเพาะเลี้ยงหอยเชลล์ในประเทศอื่นๆที่ได้ปริมาณและมูลค่ามากมี 2 ชนิดคือ Placopecten magellanicus ในประเทศแคนาดาและชนิด Patinopecten yessoensis ในประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศส หอยเชลล์ทั้งหมดที่อยู่ในวงศ์เพคทีนิดีย์ (Pectinidae)
2012-10-09
9,795
ปลากะพงขาว
ปลากะพงขาว Lates calcarifer ( Bloch ) ชื่อสามัญเรียก (Giant Perch) ปลากะพงขาว เป็นปลาน้ำกร่อยขนาดใหญ่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Lates calcarifer (Bloch) ชื่อสามัญเรียกว่า Giant Perch หรือ Sea Bass สามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ำจืด น้ำกร่อยและน้ำเค็ม ปลาชนิดนี้เลี้ยงกันแพร่หลายในเขตจังหวัดชายทะเลของประเทศไทย เนื่องจากเลี้ยงง่าย โตเร็ว เนื้อมีรสชาติดีและมีราคา ปัจจุบันประเทศไทยสามารถเพาะพันธุ์ปลากะพงขาวได้เป็นจำนวนมาก เพื่อเลี้ยงในประเทศและส่งขายต่างประเทศ ในปัจจุบันพบปลากระพงขาวแพร่กระจายอยู่ทุกจังหวัด ทั้งในอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามันจะอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่ไม่ห่างออกไปจากชายฝั่งมากนัก โดยอาศัยอยู่ชุกชุมตามปากแม่น้ำลำคลองและปากทะเลสาบ อย่างไรก็ตาม ปลากะพงขาว ยังสามารถขึ้นไปอาศัยและเจริญเติบโตยังแหล่งน้ำจืดได้อีกด้วย จึงจัดเป็นปลาประเภทสองน้ำอย่างแท้จริง
2012-10-09
3,741
การเลี้ยงกุ้งกุลาดำทศวรรษใหม่
ธุรกิจการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในปี พ.ศ.2543 หรือที่นิยมเรียกกันว่าปี ค.ศ. 2000 และทศวรรษใหม่นี้ยังคงได้รับความสนใจจากนักลงทุนในหลายสาขาอาชีพ เนื่องจากเศรษฐกิจภายในประเทศถดถอยมาตั้งแต่ พ.ศ.2540จนถึงปัจจุบันนี้ ทำให้ธุรกิจหลาย ๆ ด้านต่างประสบปัญหาการขาดทุนแต่ในทางตรงกันข้าม กุ้งกุลาดำเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดเดียวที่ได้รับความสนใจเนื่องจากเป็นอาชีพที่ยังสามารถทำกำไรและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบกิจการสูงมากโดยเฉพาะในขณะนี้พืชผลการเกษตรอื่น ๆต่างประสบปัญหาราคาตกต่ำอย่างรุนแรงในขณะที่กุ้งกุลาดำราคากลับสูงขึ้นมากเนื่องผลผลิตจากประเทศอื่น ๆ ลดลงและความต้องการของตลาดยังสูงมากอย่างไรก็ตามตั้งแต่ ค.ศ.2000 นี้เป็นต้นไป หลาย ๆ ประเทศต่างให้ความสนใจที่จะพัฒนาการเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อเป็นธุรกิจที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศของตนเอง การแข่งขันน่าจะเข้มข้นสูงมากในอนาคตถ้ารัฐบาลของแต่ละประเทศที่เลี้ยงกุ้งทะเลต่าง สนับสนุนธุรกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งอย่างจริงจังเมื่อผลผลิตในแต่ละประเทศออกมามากจะมีผลต่อราคากุ้งอย่างแน่นอน ประเทศใดมีต้นทุนในการผลิตสูงจะได้รับผลกระทบมากกว่าประเทศที่มีต้นทุนต่ำกว่า ในปัจจุบันนี้แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออกกุ้งทะเลแช่เยือกแข็งมากที่สุด ติดต่อกันมานานหลายปีตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 เป็นต้นมาโดยมีผลผลิตประมาณ230,000 เมตริกตันในปีที่แล้ว ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่ได้มาจากการเลี้ยงแบบพัฒนา ปล่อยกุ้งอย่าหนาแน่น มีการจัดการโดยการใช้ความรู้วิชาการหลายด้าน ทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงกว่าประเทศอื่น ๆ ที่เลี้ยงกุ้งกุลาดำและกุ้งทะเลชนิดอื่น ๆ แบบกึ่งพัฒนาหรือแบบธรรมชาติที่ปล่อยกุ้งไม่กี่ตัวต่อตารางเมตรเช่น ในประเทศเวียดนามที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทางภาคใต้ของประเทศส่วนใหญ่ปล่อยกุ้งในอัตราความหนาแน่น 1-3 ตัวต่อตารางเมตรโดยใช้พื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาล มีธรรมชาติที่คล้ายคลึงประเทศไทย ทำให้สามารถผลิตกุ้งที่มีคุณภาพดีขนาดใหญ่ 20-30 ตัว/กิโลกรัม และต้นทุนต่ำกว่าการเลี้ยงกุ้งในประเทศมาก แต่ในอนาคตอันใกล้ ประเทศเวียดนามจะมีการพัฒนาการเลี้ยงเป็นแบบกึ่งพัฒนาคือ ปล่อยกุ้ง10 - 20 ตัวต่อตารางเมตรมีการใช้เครื่องให้อากาศและการจัดการอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นอีกมากเพื่อ ความไม่ประมาทของผู้เลี้ยงกุ้งและธุรกิจต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงกุ้งกุลาดำผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐบาลและเอกชนจะต้องให้การสนับสนุนอย่างจริงจังทั้งในด้านวิชาการ การส่งเสริม
2012-10-09
7,076
การควบคุมปริมาณแพลงก์ตอน
การเลี้ยงในปัจจุบันนี้มีการถ่ายเปลี่ยนน้ำน้อยลง เพื่อลดความเสี่ยงในการเติมน้ำใหม่เข้าไปในบ่อ ซึ่งอาจจะเป็นการนำเชื้อโรคเข้าไปในบ่อด้วย การถ่ายน้ำที่ลดลงหลังจากกุ้งมีอายุประมาณ 60 วัน โดยเฉพาะในช่วงที่ไม่มีฝนตก แสงแดดจัด ติตต่อกันหลายวัน มักจะพบว่าปริมาณแพลงก์ตอนจะเพิ่มขึ้น จนทำให้น้ำมีสีเข้มมากขึ้น จนถึงจุดที่มีผลต่อปริมาณออกซิเจนด้วย เช่น เมื่อใดออกซิเจนตอนเช้าลดต่ำลงมาเรื่อย ๆ ในขณะที่ออกซิเจนตอนบ่ายเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เกินจุดอิ่มตัว จนถึงระดับที่มากกว่าตอนเช้าซึ่งอาจจะถึง 4 เท่าตัวเป็นผลมาจากการสังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอนพืชตอนกลางวันที่มีแสงแดดแต่หลังจากเที่ยงคืนจะพบว่าปริมาณออกซิเจนจะลดต่ำมาก เนื่องจากการหายใจของแพลงก์ตอนตอนกลางคืนในบ่อที่มีการถ่ายน้ำน้อย ถ้าไม่มีการควบคุมและจัดการให้ปริมาณแพลงก์ตอนอยู่ในระดับที่เหมาะสมจะพบว่าในระยะต่อแพลงก์ตอนตายเป็นจำนวนมากในช่วงตอนบ่ายและกลางคืนทำให้ปริมาณออกซิเจนลดต่ำลงมาถึงระดับที่มีกุ้งเกาะขอบบ่อ และบางส่วนอาจจะลอยตามผิวน้ำในเวลาต่อมาเมื่อระดับออกซิเจนต่ำลงน้อยกว่า 2.0 พีพีเอ็ม จะพบว่ากุ้งเกือบทั้งหมดลอยตามผิวน้ำ ถ้าแก้ปัญหาไม่ทันหรือไม่ถูกต้องจะทำให้เกิดความเสียหายได้มาก
2012-10-09
14,472
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ(2) วันที่ 8 ตุลาคม 2555
ดูราคตาสินค้าเกษตรเพิ่มเติม
2012-10-08
1,646
ซอสกล้วยไข่ กรรมวิธีเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต
กล้วยไข่ เมื่อสุกเติมที่จะมีสีเหลืองสด รสหวาน เป็นที่ชื้นชอบทั้งเด็กและผู้ใหญ่ กล้วยไข่สามารถรับประทานได้เมื่อผลสุกเติมที่ และผลสุกของกล้วยไข่ยังสามารถนำมาทำซอสกล้วยไข่ได้อีกด้วย
2012-10-08
5,179
สมุนไพรรักษาโรคแผลมีหนอนในสัตว์
ปัญหาแผลติดเชื้อแผลเป็นหนองมีหนอน เป็นอีกปัญหาที่น่ากลัวสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นโค กระบือ แพะ แกะ สุกร หรือสัตว์ชนิดอื่นๆ ซึ่งหากเกิดขึ้นแล้วจะสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยง หรือหากปล่อยไว้ไม่รักษาก็อาจจะลุกลามเป็นการติดเชื้อ ในแผล อาจส่งผลให้สัตว์ป่วยถึงตายได้ในที่สุด
2012-10-08
53,149
เเก้อาการหมูท้องเสียด้วยกล้วยดิบ
คุณพะเยาว์ เบญจขันธ์ เกษตรกรผู้เลี้ยงหมู อยู่ที่บ้านปากพิงตะวันออก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้เเนะนำเคล็ดลับดีๆ เกี่ยวกับวิธีการเเก้อาการท้องเสียในหมู อาการท้องเสียจะสามารถเกิดขึ้นได้กับหมูทุกวัย ตั้งเเต่หมูเล็กไปจนถึงหมูโต สำหรับวิธีการเเก้อาการท้องเสียโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยใช้กล้วยดิบ สามารถเเก้อาการท้องเสียในหมูได้ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อยาเเผนปัจจุบันได้
2012-10-08
4,423
ราคาน้ำมัน
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
33.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
34.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
32.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.39 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 9 ธ.ค. พ.ศ.2565