ข้อมูลเกษตร
เคพกูสเบอรี่อนาคตสดใส
เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2425 ได้มีกลุ่มคนจากบ้านสาขันหอม ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ได้เข้าไปหาของป่าและได้พบต้นเมี่ยงขึ้นในบริเวณแห่งนั้น จึงได้ชักชวนคนอื่น ๆ ในหมู่บ้านมาถางหญ้าบริเวณต้นเมี่ยงเหล่านั้นเพื่อเก็บเมี่ยงมาถนอมเป็นเมี่ยงหมักเพื่อบริโภคและจำหน่ายในตลาดใกล้เคียง
2012-11-01
20,913
น้ำหมักกำจัดแมลงแถมบำรุงเพิ่มน้ำหนักข้าว
วันที่ 26 ตุลาคม 2555 เวลา 14.30 น. ทีมงานรายการ Farmer in fo ทางด่วนข้อมูลการเกษตร สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันพิษณุโลก FM 92.50 Mhz ซึ่งลงพื้นที่พบคุณสงคราม นาคท่าโพธิ์ อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 7/6 หมู่ 4 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นอีกบุคคลหนึ่งในชุมชนที่ประกอบอาชีพทำเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่เดียวกันที่มีทั้งปลูก ผลไม้ ปลูกพืชผักสวนครัว บนเนื้อที่ 12 ไร่ ซึ่งคุณสงคราม ได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาชุมชนให้เป็นการทำเกษตรแบบพอเพียง ปัจจุบันนี้คุณสงครามได้พัฒนาพื้นที่บางส่วนเป็นศูนย์ถ่ายทอดเกี่ยวกับการทำเกษตรแบบพอเพียงให้กับคนอื่น โดยใช้หลักการคิด การบริหารจัดการพื้นที่ให้มีประโยชน์มากที่สุด แต่ภูมิปัญญาที่น่าสนใจของคุณสงครามที่ได้คิดค้นขึ้นมามากมายไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักที่คิดค้นขึ้นเอง และเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมากมายก็ถือว่าเป็นตัวแทนเกษตรกรคนหนึ่งที่มีความรู้ด้านการเกษตรมากมายจึงได้แนะนำภูมิปัญญาชาวบ้านวีธีการใช้น้ำหมักชีวภาพที่ทำจากพืชสมุนไพร และผลไม้สุกที่หาง่ายในท้องถิ่น นำมาบำรุงข้าวในขณะที่ข้าวกำลังเจริญเติบโต และสูตรเดียวกันนี้ยังสามารถนำมาใช้เป็นสารป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าวที่สร้างปัญหาให้กับเกษตรกรได้อีกด้วย โดยเกษตรกรที่สนใจสามารถทำได้ง่ายๆดังนี้
2012-10-31
3,392
ป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เป็นแมลงศัตรูข้าวหมายเลขหนึ่งของชาวนาไทย ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจะทำลายต้นข้าว โดยการสอดแทรกส่วนปากที่ใช้ดูดเข้าไปในเนื้อเยื่อต้นข้าวและดูดกินน้ำเลี้ยงจากเซลล์ท่ออาหารของต้นข้าวบริเวณโคนต้นเหนือระดับน้ำเพียงเล็กน้อย เมื่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจำนวนมากดูดกินน้ำเลี้ยงต้นข้าว จะทำให้ต้นข้าวใบเหลืองแห้ง มีลักษณะคล้ายถูกน้ำร้อนลวกเกิดขึ้นทั้งกอ หรือแห้งเป็นหย่อมๆในแปลงนาการทำลายของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงแก่ต้นข้าว ทำให้ต้นข้าวเหี่ยว อีกทั้งเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลยังเป็นพาหะนำโรคเขียวเตี้ยและโรคใบหงิกจากเชื้อไวรัสมาสู่ต้นข้าวอีกด้วย ทำให้ผลผลิตข้าวเสียหายอย่างหนักเมื่อเกิดการระบาดในแต่ละครั้ง
2012-10-31
4,380
ยับยั้งการบานของดอกหน่อไม้ฝรั่ง ด้วยหมวกครอบกรวยพลาสติก
องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ทางการเกษตรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เข้ากับสถานการณ์ การนำปรับใช้ในด้านการรักษาผลิตผลทางการเกษตร เพื่อลดความเสียหายและรักษาคุณภาพของผลิตผลให้ได้คุณภาพ เกษตรกรสามารถจำหน่ายให้ได้ราคา และที่สำคัญปลอดภัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
2012-10-31
7,117
คุณภาพการสี
คุณภาพข้าวขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ หรือการบริโภค ข้าวส่วนใหญ่มัก ค้าขาย และบริโภคกันในรูปของเมล็ดข้าวที่หุงต้มทั้งเมล็ด ดังนั้นคุณภาพทางกายภาพจึงเป็นปัจจัยสำคัญ นอกจากนี้ความนิยมในการบริโภคข้าวก็เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินคุณภาพข้าว ในการค้ามักพิจารณาจากคุณลักษณะทางกายภาพเป็นหลัก เนื่องจากเป็นสิ่งที่ปรากฏเด่นชัด ดังนั้นคุณภาพข้าวแบ่งออกเป็น 4 ประเภท - คุณภาพทางกายภาพ - คุณภาพการสี - คุณภาพในการซื้อขาย - คุณภาพทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการหุงต้มและรับประทาน
2012-10-30
3,230
คุณภาพในการซื้อขาย
คุณภาพข้าวขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ หรือการบริโภค ข้าวส่วนใหญ่มัก ค้าขาย และบริโภคกันในรูปของเมล็ดข้าวที่หุงต้มทั้งเมล็ด ดังนั้นคุณภาพทางกายภาพจึงเป็นปัจจัยสำคัญ นอกจากนี้ความนิยมในการบริโภคข้าวก็เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินคุณภาพข้าว ในการค้ามักพิจารณาจากคุณลักษณะทางกายภาพเป็นหลัก เนื่องจากเป็นสิ่งที่ปรากฏเด่นชัด ดังนั้นคุณภาพข้าวแบ่งออกเป็น 4 ประเภท - คุณภาพทางกายภาพ - คุณภาพการสี - คุณภาพในการซื้อขาย - คุณภาพทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการหุงต้มและรับประทาน
2012-10-30
3,252
คุณภาพทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการหุงต้มและรับประทาน (cooking and eating quality)
คุณภาพทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการหุงต้มและรับประทาน (cooking and eating quality) เป็นคุณภาพที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อ ทั้งนี้เพราะความชอบข้าวสุกของแต่ละคนแตกต่างกัน ตั้งแต่ข้าวเหนียวนุ่มจนไปถึงข้าวร่วนแข็ง คุณภาพการหุงต้ม สามารถคาดคะเนโดยคุณสมบัติเมล็ดทางเคมี (Grain chemical properties) ปัจจัยที่ทำให้ข้าวพันธุ์ต่างๆมีคุณภาพของข้าวสุกแตกต่างกันดังนี้ ปริมาณอมิโลส (Apparent amylose content) แป้งข้าวประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 2 ส่วน คือ อมิโลเปคติน (Amylopectin) และอมิโลส (Amylose) สัดส่วนขององค์ประกอบย่อยดังกล่าวมีผลต่อคุณภาพข้าวสุก เช่น แป้งข้าวเหนียวมีแต่อมิโลเปคติน หรือมีอมิโลสปนอยู่เพียงเล็กน้อย ในแป้งข้าวเจ้าจะมีอมิโลสปนอยู่ประมาณ 10-34% ปริมาณอมิโลสเป็นสาเหตุทำให้ข้าวสุกมีความเหนียวลดลงหรือร่วนมากขึ้นและทำให้ข้าวนุ่มน้อยลงด้วย ได้จัดแบ่งประเภทข้าวตามปริมาณอมิโลส ดังนี้
2012-10-30
10,365
อ้อยพันธุ์อู่ทอง 6
วันที่รับรอง : 28 พฤษภาคม 2548 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
2012-10-30
3,107
อ้อยเคี้ยวพันธุ์สุพรรณบุรี 72
วันที่รับรอง : 17 มิถุนายน 2547 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
2012-10-30
4,748
อ้อยพันธุ์มุกดาหาร
วันที่รับรอง : 09 กรกฏาคม 2546 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์แนะนำ
2012-10-30
2,980
มะพร้าวกะทิลูกผสมพันธุ์ชุมพร 84-2
วันที่รับรอง : 30 มิถุนายน 2554 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์แนะนำ
2012-10-30
7,962
มะพร้าวกะทิลูกผสมพันธุ์ชุมพร 84-1
วันที่รับรอง : 30 มิถุนายน 2554 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์แนะนำ
2012-10-30
3,133
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 29 พ.ย. พ.ศ.2566
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
45.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
48.00
1.00