ข้อมูลเกษตร
หนู
ปกติหนูจะออกหากินในเวลากลางคืน แต่สามารถพิสูจน์การทำลายของหนูได้โดยสังเกตจากต้นทานตะวันที่หักโค่นล้มเนื่องจากถูกหนูกัดกินบริเวณโคนต้น หรือสังเกตจากมูลขับถ่ายของหนูบริเวณที่มีหนูอาศัยอยู่และบริเวณที่หนูกินอาหาร เป็นต้น
2012-12-02
2,662
มะระขี้นกสมุนไพรไทยป้องกันศัตรูพืชในนาข้าว
นาข้าวของเกษตรกรมักจะมีปัญหาในเรื่องของแมลง ศัตรูพืช การป้องกัน หรือ การแก้ไข ส่วนใหญ่มักจะใช้สารเคมีเป็นหลัก แต่ก็มีเกษตรกรหลายท่านที่ไม่ชอบใช้สารเคมี และมีวิธีการป้องกันโดยการใช้สมุนไพรช่วยป้องกัน ซึ่งมะระขี้นกสมุนไพรของไทยก็สามารถป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในนาข้าวได้อีกด้วย
2012-11-30
5,185
ปุ๋ยหมักชีวะภาพบำรุงดินบำรุงข้าว
คุณสุชาดา แสงนาค ประธานกลุ่มปุ๋ยหมักชีวะภาพบ้านต้นม่วง หมู่ 16 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ Farmer info เมื่อครั้งลงพื้นที่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ว่า ทางกลุ่มปุ๋ยหมักชีวะภาพบ้านต้นม่วงนิยมใช้สูตรปุ๋ยหมักชีวะภาพบำรุงต้นข้าว โดยสูตรนี้ช่วยในการปรับสภาพดิน เพิ่มธาตุอาหารในดิน ทำให้ดินร่วนซุย ต้นข้าวสามารถเจริญเติบโตได้ดี เมล็ดข้าวอวบแน่น น้ำหนักมาก ส่วนผสมมีดังนี้
2012-11-30
2,823
เทคนิคการป้องกันและควบคุมเชื้อราในดิน
นายดาว ศรีวงค์จรรยา เกษตรกรสวนผสมผสานที่ ต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ปัจจุบันเป็นหมอดินอาสาประจำตำบลเริง กรรมการศูนย์เรียนรู้ของตำบลเริงราง การเกษตรแบบผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจะแบ่งพื้นที่การทำเกษตรเป็นส่วนๆ แต่ละพื้นที่ต้องอาศัยความสมบูรณ์ของดิน ทำให้ต้องมีการบำรุงดินให้มีความสมบูรณ์และมีธาตุอาหารให้ครบหลัก NPK การเกษตรในพื้นที่ของนายดาว เน้นการเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก ไม่เน้นการใช้สารเคมี มีการทำปุ๋ยใช้เอง เช่น ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ในแต่ละสูตร มีน้ำหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ จากผลไม้ จากผักสวนครัว สูตรน้ำหมักไล่แมลง มี สูตรน้ำหมักจากสะเดา สูตรน้ำหมักจากยางไม้รังผึ้ง และ ปุ๋ยหมักจากเศษฝางเศษหญ้า การเผาถ่านน้ำส้มควันไม้ด้วย
2012-11-30
14,319
ใช้น้ำหมักดินระเบิดปรับปรุงโครงสร้างดินให้ต้นกล้าข้าวถอนง่ายและช่วยย่อยสลายตอซังข้าว
จากสาเหตุที่เกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมีลงในนาข้าวเกินความจำเป็น จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของดิน ทำให้ดินแข็งกระด้าง ดินแน่น เมื่อเกษตรกรเพาะต้นกล้าข้าวปรากฏว่าระบบรากของต้นข้าวไม่สามารถชอนไชหาอาหารได้ในวงกว้าง เนื่องจากถูกดินยึดรากไว้จนแน่น จนเป็นเหตุทำให้ต้นกล้าข้าวถอนได้ยากขึ้นนั้น เกษตรกรสามารถเพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์เพื่อปรับโครงสร้างของดินด้วยน้ำหมักชีวภาพดินระเบิดที่จะทำให้โครงสร้างของดินดีขึ้น ดินหลวม รากของต้นข้าวจะสามารถชอนไชหาอาหารได้ง่าย และช่วยให้เกษตรกรถอนต้นกล้าข้าวได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้น้ำหมักสูตรดังกล่าวสามารถนำไปช่วยในการย่อยสลายตอซังข้าวได้ดีอีกด้วย
2012-11-29
4,039
ปรับปรุงบำรุงดินและเร่งการเจริญเติบโตของข้าวด้วยน้ำหมักปลาร้า
เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรประสบปัญหามากมายในการผลิตพืชผลทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการผลิตที่สูง ผลผลิตต่ำ ดินเสื่อม โรคแมลงศัตรูพืช เกษตรกรหลายท่านก็ได้ค้นหาหลักคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้เกษตรกรสามารถ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากการทดลองใช้น้ำหมักชีวภาพชนิดต่างๆ เกษตรกรก็จะพบว่าการใช้น้ำหมักชีวภาพช่วยในการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม ได้อย่างแท้จริง
2012-11-29
3,677
สมุนไพรแก้ไข้และป้องกันหวัดในไก่
ไข้หวัดในไก่พบได้บ่อย เมื่ออากาศเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน อากาศมีความชื้นสูงส่งผลให้ไก่ติดหวัด และเมื่อไก่เป็นหวัด 1 ตัว มักจะลามติดกันทั้งเล้า
2012-11-29
3,454
การให้แสงสว่าง
แสงสว่างมีความสำคัญต่อเป็ดระยะต่างๆ เป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถแบ่งระยะการให้แสงสว่างออกเป็น 2 ระยะคือ
2012-11-28
2,667
การคัดเป็ดออกจากฝูง
การพิจารณาคัดเป็ดที่ไม่ไข่ออกจากฝูง เป็นสิ่งจำเป็น และสำคัญมาก เพราะเป็ดที่ไม่ไข่หรือไข่น้อย จะกินอาหารทุกวัน ทำให้ต้นทุนการผลิตไข่ต่อฟองสูงขึ้น เกษตรกรมีโอกาสขาดทุนได้ง่าย จึงควรพิจารณาดังนี้
2012-11-28
4,142
สรุปข้อมูลต่างๆ ในการเลี้ยงเป็ด
สรุปข้อมูลต่างๆ ในการเลี้ยงเป็ด
2012-11-28
3,214
สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จำกัด
สกหรณ์การเกษตรมหาชนะชัยเป็นสหกรณ์การเกษตร ที่ตั้งอยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ในจังหวัดยโสธร ทำการรวบรวมข้าวเปลือกจากกลุ่มสมาชิกและทำการสีแปรสภาพข้าวเป็นข้าวสารข้าวหอมมะลิ105 ที่มีคุณภาพเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศและส่งออกนอกประเทศ
2012-11-27
6,462
กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม เป็นกลุ่มกิจกรรมวิสาหกิจชุมชมที่ดำเนินกิจกรรมผลิตข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จาก BCS/USDA สหภาพยุโรป และได้เป็นหนึ่งในสมาชิดตลาดการค้ายุติธรรมหรือแฟร์เทรด(FLO) ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของนักวิชาการ ผู้นำชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิในพื้นที่ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้
2012-11-27
12,629
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 22 ก.ย. พ.ศ.2566