ข้อมูลเกษตร
การคัดเป็ดออกจากฝูง
การพิจารณาคัดเป็ดที่ไม่ไข่ออกจากฝูง เป็นสิ่งจำเป็น และสำคัญมาก เพราะเป็ดที่ไม่ไข่หรือไข่น้อย จะกินอาหารทุกวัน ทำให้ต้นทุนการผลิตไข่ต่อฟองสูงขึ้น เกษตรกรมีโอกาสขาดทุนได้ง่าย จึงควรพิจารณาดังนี้
2012-11-28
4,077
สรุปข้อมูลต่างๆ ในการเลี้ยงเป็ด
สรุปข้อมูลต่างๆ ในการเลี้ยงเป็ด
2012-11-28
3,153
สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จำกัด
สกหรณ์การเกษตรมหาชนะชัยเป็นสหกรณ์การเกษตร ที่ตั้งอยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ในจังหวัดยโสธร ทำการรวบรวมข้าวเปลือกจากกลุ่มสมาชิกและทำการสีแปรสภาพข้าวเป็นข้าวสารข้าวหอมมะลิ105 ที่มีคุณภาพเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศและส่งออกนอกประเทศ
2012-11-27
6,419
กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม เป็นกลุ่มกิจกรรมวิสาหกิจชุมชมที่ดำเนินกิจกรรมผลิตข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จาก BCS/USDA สหภาพยุโรป และได้เป็นหนึ่งในสมาชิดตลาดการค้ายุติธรรมหรือแฟร์เทรด(FLO) ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของนักวิชาการ ผู้นำชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิในพื้นที่ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้
2012-11-27
12,551
การปลูกมะเขือเปราะพันธุ์น้ำหยด
มะเขือเปราะ ลักษณะโดยทั่วไปของพืชชนิดนี้เป็นพืชผักที่มีอายุยืน สามารถปลูกได้ในดินแทบทุกชนิด สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี มะเขือเปราะที่นิยมรับประทานกันแพร่หลายมีหลายสายพันธุ์ ชนิดที่กินสดกับน้ำพริกและปรุงเป็นแกงเขียวหวาน แกงเผ็ด รูปทรงของผลจะกลมโตขนาดผลมะนาว สีของผลเป็นสีขาวลายเขียวมีขายตามตลาดสดทั่วไป รสชาติอร่อยมาก อย่าง มะเขือเปราะพันธุ์น้ำหยด ที่เกษตรกรนิยมนำมาปลูกเพื่อจำหน่าย เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดและมีความเด่นเฉพาะสายพันธุ์ ดังนี้
2012-11-27
22,027
เทคนิคการพัฒนาพันธุกรรมกระบือไทย
อดีตกระบือไทยคือกระบือสายพันธุ์ที่ดี มีความแข็งแรง ฉลาด แต่ปัจจุบันต้องยอมรับว่าหลังจากเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงขาดการเอาใจใส่ในเรื่องการผสมพันธุ์ทำให้กระบือไทยเรียวลงหรือเรียกได้ว่ามีการพัฒนาที่แย่ลง คือทำให้กระบือในปัจจุบันมีขนาดเล็ก ไม่แข็งแรง ดื้อและดุ เนื่องจากการขาดความรู้ความเข้าใจในการขยายพันธุ์ ทำให้เกิดปัญหาเลือดชิดจำนวนมาก ดังนั้นคุณนพรัตน์ พลายละหาร ซึ่งเป็น ผอ.โรงเรียนทรัพย์ม่วงวิทยา อ.ตราพระยา จ.สระแก้ว ซึ่งใช้เวลาว่างหันมาอนุรักษ์กระบือไทยและมาศึกษาเพื่อพัฒนาพันธุกรรมกระบือไทยให้พัฒนาดีขึ้น จนทำให้ได้กระบือที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย จึงได้ทำการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี FM 106.25 MHz.เพื่อให้เกษตรกรได้นำไปพัฒนากระบือที่เลี้ยงให้มีคุณภาพมากขึ้นต่อไป
2012-11-27
5,877
การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอินทรีย์ในนาข้าว
นายโกศล หมายทอง เกษตรกร บ้านมะเมียง ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เป็นหมอดินประจำอำเภอปราสาท ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำเกษตรไร่นาสวนผสม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จนถึงปัจจุบันนี้ ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ช่วงรายการ Famer Info. ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.15 น. เรื่องการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอินทรีย์ในนาข้าว แบบลดต้นทุน และสร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยงเป็นอย่างดี ดังนี้
2012-11-27
24,529
กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ
กลุ่มเกษตรทำนาบากเรือ ก็เหมือนกับเกษตรกรอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2519 ตามนโยบายของรัฐบาลในสมัยนั้น เดิมกลุ่มเกษตรกรทานาบากเรือได้เริ่มต้นรวมกลุ่มในหมู่บ้าน แล้วขยายวงกว้างออกไปทั่วทั้งตำบล จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อปี พ.ศ. 2519 ในระยะแรกนั้นกิจการของกลุ่มคือการจำหน่ายปุ๋ยเคมีแก่สมาชิกต่อมาได้ขยายกิจการเป็นการรับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกและบุคคลทั่วไปเพื่อจัดส่งจำหน่าย ในปี พ.ศ.2537 กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดยโสธรในการส่งเสริมการก่อสร้างโรงสีข้าว และฉางข้าว โดยใช้พื้นที่บ้านดอนผึ้งเป็นที่ตั้งของโรงสีข้าว และในปี 2543-2544 กลุ่มได้กูเงินเพื่อมาปรับปรุงโรงสี การบริหารงานของโรงสีข้าวกลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ มีคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้นจำนวน 9 คน นอกจากนี้ยังมีหัวหน้าหน่วยประจำหมู่บ้านต่างๆ
2012-11-26
6,426
การขยายพันธุ์ไผ่โดยไม่ต้องตอนกิ่ง
วิธีนี้เป็นการนำน้ำยาเร่งรากมาใช้เร่งรากกิ่งแขนงไผ่ให้ออกรากดีก่อนนำมาตัดชำปลูกในวัสดุเพาะชำอีกครั้ง ซึ่งเป็นเคล็ดวิธีที่ลุงดำ ผู้ดูแลสวนไผ่บุญคุ้มของคุณวริการ์ แพศย์กล ณ บ้านหัวฝาย ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นผู้คิดค้นจนพบวิธีลดขั้นตอนการขยายพันธุ์โดยไม่ต้องตอนกิ่ง ด้วยวิธีการดังนี้
2012-11-26
5,710
ดับกลิ่นสะตอด้วยมะเขือเปราะ
กลิ่นสะตอเป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ แต่สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการรับประทานสะตอหรืออาหารที่มีสะตอเป็นส่วนประกอบ ก็ต้องขวนขวายหาวิธีการแก้ปัญหานี้ สำหรับภูมิปัญญาที่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ก็คือ "การใช้มะเขือเปราะ" ผักที่หลายๆ ท่าน สามารถปลูกและหาซื้อได้ตามท้องตลาด โดยมีวิธีการดังนี้
2012-11-26
6,588
การปลูกโหระพาเชิงการค้า
โหรพา เป็น พืชล้มลุก อายุหลายปี สูง 0.3-0.9 เมตร ลำต้นกิ่งก้านเป็นเหลี่ยม สีม่วงหรือแดงเข้ม ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่หรือวงรี ขอบใบหยักฟันเลื่อย ดอกสีขาว ออกที่ปลายยอด ผลแห้ง มี 4 ผลย่อย เมล็ดเล็กเท่าเมล็ดงา สีน้ำตาลเข้ม โหระพาเป็นพืชพื้นเมืองของอินเดีย แต่แพร่หลายทั้งในเอเชียและตะวันตก ทางตะวันตกนิยมบริโภคใบแห้ง น้ำสลัดใช้โหระพาเป็นส่วนผสมเป็นน้ำสลัดที่คู่กับอาหารอิตาเลียน ในอเมริกาก็นิยมบริโภค โดยโหระพามาจากอียิปต์ ฝรั่งเศส และแคลิฟอเนีย มีกลิ่นแตกต่างกันกับของไทย โหระพาที่ปลูกกันทั่วไปในประเทศไทยส่วนมากเป็นพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกต่อๆ กันมา โดยเก็บเมล็ดพันธุ์เอง และต่อมาบางที่เกิดจากการกลายพันธุ์ไปแต่ก็ยังไม่มีการแบ่งแยกเป็นแต่ละพันธุ์อย่างชัดเจน สาเหตุเพราะการปลูกเป็นการค้าที่ยังไม่แพร่หลายเท่าใดนัก เนื่องจากปริมาณความต้องการยังมีจำกัด มีการซื้อขายกันจำนวนมากๆ เฉพาะในเมืองใหญ่เท่านั้น
2012-11-26
61,030
เทคนิคการจัดการก้อนเห็ดหอมปลอดเชื้อราปรสิต
เห็ดหอม มีสรรพคุณทางยา คนจีนใช้เห็ดหอมเป็นอายุวัฒนะ รักษาหวัดทำให้เลือดลมดี แกโรคหัวใจ ป้องกันการเติบโตของเนื้อร้าย ต้านพิษงู ป้องกันโรคเลือดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคมะเร็ง โรคร้ายจากเชื้อไวรัส เห็ดหอมมีกรดอะมิโนชื่อ eritadenine ช่วยให้ไตย่อยโคเลสเตอรอล ได้ดี มีสารเลนติแนน (Lentinan)ช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ ในระบบภูมิคุ้มกันให้มีประสิทธิภาพ ในการต่อสู้กับเซลล์เนื้องอก
2012-11-26
4,000
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
33.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 10 มี.ค. พ.ศ.2566