ข้อมูลเกษตร
ข้าวขาวดอกมะลิ105 หรือ ข้าวหอมมะลิ105
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ได้ขึ้นชื้อว่าเป็นข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากภูมิประเทศ,ภูมิอากาศและฤดูกาลในการเพาะปลูกที่สอดคล้องกัน การเพาะปลูกเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม และ จะไปเก็บเกี่ยวช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พื้นดินเป็นดินปนทรายและดินมีความเค็มเล็กน้อยบวกกับสภาพภูมิอากาศที่แห้งแล้งสลับชื้นลักษณะดังกล่าวทำให้ข้าวหอมมะลิ105 มีคุณภาพดี ยิ่งในฤดูกาลใดหากช่วงเก็บเกี่ยวพื้นนาแห้งสนิทไม่มีน้ำขังผสมกับอากาศที่หนาวเย็นจะทำให้ข้าวมีความหอมมากยิ่งขึ้น เมื่อนำข้าวหอมมะลิมาทำการหุงจะมีความนุ่มพอดีมี กลิ่นหอม เมื่อข้าวเย็นตัวลงข้าวจะไม่แข็งตัว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของข้าวขาวดอกมะลิ105
2012-11-22
73,584
หนอนกระทู้หอม (Beet Armyworm)
หนอนกระทู้หอม (Beet Armyworm) ที่ออกจากไข่ใหม่ ๆ จะอยู่เป็นกลุ่มแทะผิวใบจนพรุน และอาศัยกัดกินยอดข้าวโพด ถ้าระบาดรุนแรงใบจะถูกกัดกินถึงโคนและตายในที่สุด
2012-11-22
2,893
สูตรสมุนไพรป้องกันกำจัดเพลี้ยอ่อนถั่วฝักยาว
ถั่วฝักยาว จัดเป็นพืชผักในตระกูลถั่ว ปลูกได้ตลอดปี แต่ปลูกได้ผลที่สุดคือ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤศจิกายน เป็นผักชนิดหนึ่งที่ชาวเอเชียนิยมบริโภคมาก นอกจากจะใช้ปรุงอาหาร บางชนิดใช้บริโภคสดในชีวิตประจำวัน และยังใช้เป็นวัตถุดิบในด้านอุตสาหกรรมบรรจุกระป๋อง และแช่แข็ง ถั่วฝักยาวนอกจากจะเป็นพืชผักที่มีคุณค่าทางอาหารแล้ว การปลูกถั่วฝักยาวจะช่วยปรับปรุงบำรุงดินด้วย
2012-11-22
5,258
โรคพุ่มแจ้ (Witches broom)
ถั่วเขียวที่เป็นโรคพุ่มแจ้ (Witches' broom)จะชะงักการเจริญเติบโต แตกกิ่งก้านออกเป็นพุ่มแจ้ คล้ายไม้กวาด ใบที่แตกใหม่จะมีขนาดเล็กผิดปกติ ต้นที่เป็นโรคจะแตกกิ่งก้านและใบดกมากมาย
2012-11-22
4,926
โรคใบจุดสีน้ำตาล (Cercospora Leaf Spot)
โรคใบจุดสีน้ำตาล เป็นโรคที่พบระบาดทั่วไปทุกแห่งที่มีการปลูกถั่วเขียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งถั่วเขียวที่ปลูกในฤดูฝน ถั่วเขียวที่เป็นโรครุนแรง ฝักจะลีบ ขนาดของเมล็ดเล็กลง อาจทำให้ผลผลิตลดลงได้ถึง 40%
2012-11-22
5,505
โรครากดำหรือชาโคลรอท (Charcoal Rot)
โรครากดำ หรือชาโคลรอท (Charcoal Rot)พบระบาดทำความเสี่ยหายกับต้นถั่วเขียวในระยะแก่ใกล้เก็บเกี่ยว ในแปลงที่เป็นโรคจะพบว่าฝักถั่วเขียวจะแก่ก่อนแปลงที่ไม่เป็นโรค เมล็ดที่ได้จะลีบและไม่สมบูรณ์ ทำให้ผลผลิตที่ได้ลดลงมาก นอกจากนี้เชื้อสาเหตุของโรคนี้ยังอาจทำให้คุณภาพของเมล็ดเสียหายได้ โดยเฉพาะการติดไปกับเมล็ดถั่วเขียวผิวดำที่ส่งไปจำหน่ายยังประเทศญี่ปุ่น ทำให้ถั่วเขียวผิวดำที่มีเชื้อรา เน่า เมื่อนำไปเพาะเป็นถั่วงอก
2012-11-22
2,864
โรคราแป้ง (Powdery mildew)
โรคราแป้ง เป็นโรคที่พบระบาดทำความเสียหายกับถั่วเขียวที่ปลูกในช่วงฤดูแล้งที่มีอากาศค่อนข้างเย็น โรคนี้ระบาดได้ง่ายเนื่องจากสปอร์ของเชื้อราเมื่อตกลงบนผิวใบ จะอาศัยความชื้นในบรรยากาศและบนผิวใบเข้าสู่เนื้อใบ เชื้อราจะสร้าง Haustoria ดูดกินน้ำเลี้ยงจากเซลล์ผิวใบทำให้เซลล์ตาย ทำให้ใบแห้งตายในที่สุด
2012-11-22
10,964
หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก และ หนอนม้วนใบ
หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก และหนอนม้วนใบ หนอนทั้ง 3 ชนิดนี้ เมื่อฟักออกจากไข่ใหม่ ๆ จะอยู่รวมกลุ่มกัน ถ้าระบาดช่วงต้นอ่อน ต้นถั่วเขียวจะตาย และเมื่อโตขึ้นแยกกลุ่มออกกัดกินใบ แต่ถ้าระบาดตอนต้นโตหรือระยะออกดอกติดฝัก ถั่วเขียวจะชะงักการเจริญเติบโต ดอกและฝักถูกทำลายทำให้ผลผลิตลดลง
2012-11-22
3,922
หนอนเจาะฝักถั่วมารูค่า
การทำลายของหนอนมารูค่ามีทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน หลังจากฟักออกจากไข่ ตัวหนอนจะชอนเข้าไปกินภายในดอก ช่อดอก หรือฝักอ่อน ทำให้ดอกและฝักร่วง เมล็ดเสียหาย หนอนชนิดนี้สามารถทำความเสียหายให้แก่ถั่วเขียวได้กว่า 90%
2012-11-22
4,287
เพลี้ยไฟและเพลี้ยอ่อน
เพลี้ยไฟและเพลี้ยอ่อน จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดอ่อน ใบอ่อน ทำให้ยอดอ่อนหงิกงอ ฝักอ่อนบิดเบี้ยว ใบอ่อนหงิกงอร่วง ต้นแคระแกร็น ใบที่ถูกเพลี้ยไฟทำลายจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินและน้ำตาลในที่สุด สำหรับเพลี้ยอ่อนมูลของเพลี้ยอ่อนจะเป็นอาหารของราดำ ทำให้มีราดำมาเจริญเติบโตปกคลุมเต็มไปหมด การระบาดของเพลี้ยไฟและเพลี้ยอ่อนมักรุนแรงในช่วงอากาศร้อนแห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วงนาน ซึ่งบางแห่งผลผลิตลดลงถึง 80%
2012-11-22
3,547
มวนเขียวข้าวและมวนถั่ว
มวนเขียวข้าวและมวนเขียวถั่ว มวนเหล่านี้ดูดกินน้ำเลี้ยงจากฝักทำให้ฝักร่วง เมล็ดถั่วลีบ ผลผลิตลดลง ลักษณะการทำลายมวนทั้ง 2 ชนิดนี้ จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนต่าง ๆ เช่น ใบ ลำต้น ดอก และฝักทำให้ลำต้นเป็นจุดสีดำ ฝักอ่อนบิดงอลีบ ฝักอ่อนไม่ติดเมล็ดส่วนฝักแก่ที่ยังไม่แห้งฝักจะเหี่ยวย่นมีจุดสีดำ
2012-11-22
3,118
หนู
ถั่วเขียวที่ปลูกในฤดูแล้ง มักได้รับความเสียหายจากหนูมากกว่าถั่วที่ปลูกในฤดูฝน เพราะในฤดูฝน อาหารในธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากกว่า ส่วนใหญ่หนูเข้าทำลายถั่วเขียวในระยะต้นถั่วติดฝักอ่อน โดยเจาะกินเฉพาะเมล็ดใต้เปลือกฝักถั่วเท่านั้น ถ้าฝักที่หนูกินยังติดอยู่บนต้น เป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าเกิดจากหนู ในสกุลหนูหริ่ง (Mus spp.) แต่ถ้าฝักถั่วถูกกัดมากองอยู่ใต้ต้น และบางครั้งต้นถั่วก็ถูกกัดด้วย เป็นลักษณะการทำลาย ของหนูในสกุลหนูท้องขาว (Rattus spp.) และสกุลหนูพุก (Bandicota spp.)
2012-11-22
2,617
ราคาน้ำมัน
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
37.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
35.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.94 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
46.16 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 16 ส.ค. พ.ศ.2565