ข้อมูลเกษตร
อาการอ้อยขาดสังกะสี
อ้อยที่ขาดสังกะสีจะมีแผลเป็นรอยขีดสีจางบนแผ่นใบ มีแถบสีซีดจางทั้ง 2 ข้างของเส้นกลางใบ แต่ไม่แผ่ไปถึงขอบใบ ยกเว้น กรณีแสดงอาการรุนแรงสีซีดจางจะเริ่มต้นจากเส้นใบเป็นทางยาวแถวๆขอบใบ โดยเริ่มจากยอดถึงกึ่งกลางใบ ระยะแรกระหว่างเส้นใบยังเขียวอยู่ แต่ต่อมาใบทั้งใบจะมีสีซีดจนถึงฐานใบ
2012-12-20
2,119
สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เลิงนกทาและไทยเจริญ จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่.110 หมู่ที่.5 บ้าน.คอนสาย ตำบล.สามัคคี อำเภอ.เลิงนกทา จังหวัด.ยโสธร รหัสไปรษณีย์.35120
2012-12-19
7,047
อ้อยพันธุ์ สอน.14(แอลเค 92-17)
หักล้มปานกลาง ทนแล้ง : ปานกลาง เหมาะสมต่อดินร่วน ดินร่วนเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย ต้านทานโรคขาดกำมะถัน-MR ใบจุดสีเหลือง-HS เหี่ยวเน่าแดง-MR
2012-12-19
3,672
อ้อยพันธุ์ สอน.16(เค 93-347)
หักล้มปานกลาง ทนแล้งได้ดี เหมาะสมต่อดินร่วน ดินร่วนทราย ต้านทานโรคใบขาว-MR ใบจุดสีเหลือง-S เหี่ยวเน่าแดง-MR ต้านทานหนอนเจาะลำต้น-MRและแมลงหวี่ขาวอ้อย-MR
2012-12-19
2,304
อ้อยพันธุ์ สอน.18(เค 95-283)
การหักล้มน้อยไม่ทนแล้ง สภาพพื้นที่ที่เหมาะสมคือดินร่วน ดินร่วนทราย ดินร่วนเหนียว ที่มีการระบายน้ำดีและควรอยู่ในเขตชลประทานต้านทานโรคกอตะไคร้-MR ใบขาว-MS ใบจุดวงแหวน-MS ใบจุดสีเหลือง-MS ยอดบิดหรือพกกระบอง -MR แส้ดำ-MS เหี่ยวเน่าแดง-R ต้านทานหนอนเจาะลำต้น-MR และแมลงหวี่ขาวอ้อย-MR
2012-12-19
2,276
อ้อยพันธุ์ สอน.5 (เค 88-87)
การหักล้มเล็กน้อย ทนแล้งปานกลาง สภาพพื้นที่ที่เหมาะสมคือดินทรายปนร่วน ต้านทานโรคขาดกำมะถัน-R กอตะไคร้-MS ใบขาว-S ใบจุดสีเหลือง-R แส้ดำ-R เหี่ยวเน่าแดง-S ต้านทานหนอนเจาะลำต้น-R
2012-12-19
2,388
อ้อยพันธุ์ สอน.19 (เค 95-84)
การหักล้มปานกลาง ทนแล้งปานกลาง แสภาพพื้นที่ที่เหมาะสม คือ ดินร่วน ดินร่วนทราย ในเขตน้ำฝนหรือควรมีน้ำเสริม ต้านทานโรค กอตะไคร้-MR ใบจุดสีเหลือง-MR ยอดบิดหรือพกกระบอง -MR แส้ดำ-MR เหี่ยวเน่าแดง-R ต้านทานหนอนเจาะลำต้น-MR แมลงหวี่ขาวอ้อย-MR
2012-12-19
5,301
อ้อยพันธุ์อู่ทอง 2 (อู่ทอง 2)
สภาพพื้นที่ที่เหมาะสมคือ ดินร่วน ต้านทานโรคใบขาว-S ใบจุดสีเหลือง-R แส้ดำ- เหี่ยวเน่าแดง-R ต้านทานนอนกอสีขาว-MR แมลงหวี่ขาวอ้อย-MR
2012-12-19
2,465
โรคใบด่างอ้อย (Mosaic Virus)
เนื้อใบด่างหรือมีลายเป็นขีดเล็ก ๆ สีเขียวอ่อนสลับเขียวแก่เห็นชัดบนใบอ่อน โรคใบด่างนี้อาจทำให้อ้อยบางพันธุ์มีอาการแคระแกรน แต่บางพันธุ์กลับไม่แสดงอาการให้เห็น เมื่อดูอ้อยในพื้นที่แพร่ระบาด
2012-12-19
2,363
อ้อยพันธุ์อู่ทอง 1(อู่ทอง 1)
ทนต่อการหักล้ม ทนแล้งปานกลาง สภาพพื้นที่ที่เหมาะสมคือ ดินร่วนปนทราย ต้านทานโรค กลิ่นสับปะรด- ใบขาว-MR ใบด่าง-R แส้ดำ- แส้ดำ-R ต้านทานหนอนกอสีขาว-R
2012-12-19
2,796
โรคใบลวกอ้อย (Leaf scald )
อ้อยจะมีอาการใบเหลืองขาวซีดคล้ายโรคใบขาวจะเหี่ยวแห้งงุ้มเข้าหากัน จะมีเส้นขีดขาวยาวจากขอบใบเฉียงเข้าหาเส้นกลางใบไปจนถึงโคนใบ อ้อยจะแห้งตายทั้งกอโดยเริ่มแห้งมาจากยอด ตาอ้อยงอกเป็นยอดอ่อนบนลำต้น นอกจากนั้นอาจพบจุด หรือขีดแดงสั้น ๆ
2012-12-19
2,637
โรคฟิจิอ้อย (Fiji disease)
อ้อยจะมีอาการแคระแกร็นเป็นพุ่มเตี้ย ไม่ย่างปล้อง ยอดและใบบิดเบี้ยว ฉีกขาด ใบสั้นแข็งชี้มีสีเขียวเข้มด้านหลังใบ เส้นกลางใบหรือกาบใบจะมีรอยนูนตามยาวสีเขียวจางหรือซีด ขนาดรอยนูนแตกต่างกันตามพันธุ์อ้อยที่เป็นโรคอาจเล็กมากจนมองไม่เห็นหรือยาวนูนเห็นได้ชัด อาการของโรคฟิจิจะรุนแรงมากขึ้นในอ้อยตอ
2012-12-19
1,898
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
44.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
43.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.24 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
47.86 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 มิ.ย. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
53.00
0.00