ข้อมูลเกษตร
กข15
ชื่อพันธุ์ - กข15 (RD15) ชนิด - ข้าวเจ้า ประวัติพันธุ์ - ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ โดยการใช้รังสีชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ โดยใช้รังสีแกมมาปริมาณ 15 กิโลแรด อาบเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในปี พ.ศ. 2508 แล้วนำมาปลูกคัดเลือกที่สถานีทดลองข้าวต่างๆ ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนได้สายพันธุ์ KDML 105?65G1U-45 การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2521
2013-01-10
4,577
กข16
ชื่อพันธุ์ - กข16 (RD16) ชนิด - ข้าวเหนียว คู่ผสม - กข6/ หางยี 71 ประวัติพันธุ์ - ผสมพันธุ์ฤดูนาปี พ.ศ. 2539 ระหว่าง พันธุ์ กข6 ข้าวคุณภาพดี เป็นพันธุ์แม่ และพันธุ์ หางยี 71 ข้าวต้านทานต่อโรคไหม้ และอายุสั้น เป็นพันธุ์พ่อ ฤดูนาปรังพ.ศ.2540- ฤดูนาปี พ.ศ. 2540 ผสมกลับ (backcross) ไปหาพันธุ์ กข6 จำนวน 2 ครั้ง ฤดูนาปี พ.ศ. 2541-2543 การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ กรมการข้าว ให้ใช้ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553
2013-01-10
7,567
การทำกระเปาะตอนกิ่งผักหวานป่า
ผู้ใหญ่รับ พรหมมา หมอดินอาสา ประจำตำบลหนองบัว และเป็นผู้ใหญ่บ้านหนองบัว 2 อาชีพเป็นเกษตรกรทำไร่ และเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปลูกผักหวานป่าในตำบลหนองบัวอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี และมีพื้นที่ทำกิน 15 ไร่ แบ่งเป็น ทำนา 10 ไร่ ปลูกผักหวาน 1 ไร่ พืชหมุนเวียน ผู้ใหญ่รับ แนะนำว่า การปลูกพันธุ์ผักหวานป่ามี 2 วิธี คือ การเพาะด้วยเมลดพันธุ์และการตอนกิ่ง โดยประชาชนส่วนใหญ่จะใช้วิธีขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดมากกว่าการขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งเพราะการตอนกิ่งนั้นน้อยคนที่จะรู้จักวิธีการตอนผักหวานป่าซึ่งต้องใช้เวลาและเทคนิคในการตอนและการปลูกจึงจะประสบผลสำเร็จ ในการตอนกิ่ง ผักหว่านป่าประชาชนจึงใช้วิธีการเพาะเมล็ด ซึ่งขั้นตอนง่ายไม่ยุ่งยากเหมือนกิ่งตอนและกิ่งตอนก็มีราคาสูงมากว่าต้นกล้าที่เพาะด้วยเมล็ดอีกด้วย ผักหวานป่าเป็นพืชที่ปลูกแล้วมีอายุการให้ผลผลิตหลายสิบปีและไม่มีศัตรูพืชรบกวนจึงเป็นพืชที่ปลอดสารพิษซึ่งผู้ปลูกไม่ต้องห่วงเรื่องสุขภาพว่าได้รับสารพิษใด ๆ เพราะไม่ได้ใช้สารเคมีสนการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่จะมารบกวนผักหว่านป่าจึงมั่นใจได้ว่าผักหวานป่าเป็นพืชที่ปลอดสารพิษ 100 %
2013-01-10
4,443
การปลูกอ้อยเคี้ยว(อ้อยแดง)ให้ได้ผลผลิตดี
คุณดี ยอดสุวรรณ อยู่บ้านใหม่ ตำบลริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย คุณดี เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย มีอาชีพหลักคือการทำนาข้าว อาชีพเสริมคือการปลูกอ้อย ปลูกอ้อยมานานกว่า 15 ปี มีประสบการณ์ค่อนข้างมาก ยินดีที่จะให้ข้อมูลเรื่องการปลูกอ้อยให้กับผู้ที่สนใจโดยทั่วไป อ้อยที่คุณดี ปลูกเรียกว่า อ้อยแดง ลักษณะลำสีแดง ใหญ่ ความสูงของต้น 3-4 เมตร คุณดีปลูกอ้อยแดงพันธุ์เดิมมานาน 15 ปี ปัจจุบันปลูกอ้อยอยู่ 3 ไร่ สาเหตุที่เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่นิยมปลูกอ้อยเนื่องจากว่าต้องใช้ต้นทุนมาก มีขั้นตอนและใช้เวลาถึง 6 เดือนในการดูแลจนกว่าจะได้เก็บผลผลิต การปลูกการดูแลอ้อยตรงกับช่วงที่เกษตรกรต้องปลูกพืชหลักคือการทำนาข้าว เกษตรกรจึงไม่นิยมปลูกกันมากนัก แต่สำหรับคุณดีแล้ว แรงงานจากครอบครัวและความมุ่งมั่น รวมไปถึงตลาดที่แน่นอน ทำให้คุณดีเลือกที่จะปลูกอ้อยมาจนถึงปัจจุบัน
2013-01-10
22,223
การปลูกบวบหอมเชิงการค้า
คุณจักรพงษ์ โนนท้าว เกษตรกรบ้าหนองวัวซอใต้ เป็นเกษตรกรอีกหนึ่งคนที่เป็นคนหนุ่มมุ่งมั่นในการปลูกพืชอินทรีย์ในพื้นที่ของคุณจักรพงษ์ มีการปลูกพืชหลายอย่าง เช่น ถั่วลิสง บวบหอม มันสำปะหลัง กล้วย แก้วมังกร เป็นต้น ล้วนแล้วแต่เป็นพืชที่ไม่ต้องใช้สารเคมีมาก และจากการได้ศึกษาจากพัฒนาที่ดินทำให้คุณจักรพงษ์เองมีความคิดที่จะทำการปลูกพืชในแนวทางทฤษฎีใหม่ คือ ปลูกพืชหลายอย่างตามฤดูการสลับกันไป และทำปุ๋ยหมักใช้เองเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตในการปลูกพืชต่างๆ ในพื้นที่ และพืชที่ทำรายได้ในพื้นที่ส่วนใหญ่คือการปลูกบวบหอม เพราะเป็นพืชระยะสั้นและทำรายได้ทุกวัน สำหรับการปลูกบวบหอมนั้นคุณจักรพงษ์ บอกว่าไม่ยุ่งยาก ตลาดมีความต้องการสูงมีคนมารับถึงที่
2013-01-10
34,629
การปลูกเงาะพันธุ์โรงเรียนบนที่ราบสูง
เงาะเป็นไม้ผลที่ปลูกได้ ในดินเกือบทุกชนิด แต่จะเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ดีในดินร่วนปนทรายที่มีระบายน้ำดี โดยทั่วไปจะนิยมปลูกในพื้นที่จังหวัดใน ภาคตะวันออกและภาคใต้ เนื่องจาสภาพพื้นดังกล่าวมีความชื้นในอากาศสูง มีฝนตกกระจายเกือบตลอดปี ปัจจุบันเริ่มมีการปลูกเงาะกระจัดกระจายตามทั่วทุกภาค ซึ่งแต่ละที่ที่ปลูกก็ต้องมีการเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสม เช่นที่ทางภาคเหนือจะนิยมปลูกไว้บนเขาเพื่อจะได้อากาศและความชื่นที่พอเหมาะ แต่ผลผลิตที่ได้ก็จะแตกต่างกันไปคือเงาะที่ปลูกในภาคเหนือจะมีลักษณะผลเปลือกบาง รสชาติ หวาน กรอบ เนื้อร่อน ไม่เฉาะและ ส่วนเงาะที่ปลูกในภาคตะวันออกและภาคใต้จะหวาน เนื้อนุ่ม เฉาะ เปลือกหนา เป็นต้น
2013-01-10
72,531
เทคนิคการให้ปุ๋ยลำไย เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต
ลำไยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญพืชหนึ่งของประเทศไท ไทยใช้บริโภคลำไยในประเทศร้อยละ 30 ส่งออกผลสด ร้อยละ 20 แปรรูปแช่เย็นและลำไยกระป๋องร้อยละ 10 และอบแห้งร้อยละ 40 อิสานมีพื้นปลูกประมาณ 40781 ไร่ ปลูกมากในเลย หนองบัว อุดรธานีและชัยภูมิ สำหรับไร่คุ้มสุวรรณของแม่สมบัติเป็นอีกหนึ่งไร่ที่มีพื้นที่ปลูกลำไยกว่า 40 ไร่ และได้รับการรับรอง GAP ซึ่งตรงนี้ต้องผ่านการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยและวิธีการจัดการไร่ตั้งแต่การดูแลเตรียมพื้นที่ตลอดจนการดูแลปุ๋ยน้ำ ยา หรือการใช้เคมีที่ถูกต้อง จะได้ลำไยที่มีคุณภาพพร้อมการสำหรับการจำหน่ายและส่งออกได้
2013-01-10
38,812
การปลูกไผ่เปาะและการบังคับหน่อนอกฤดู
การปลูกไผ่เปาะปลูกง่าย ดูแลไม่ยุ่งยาก ไม่มีโรคหรือศัตรูมารบกวน เพียงแต่หมั่นให้น้ำโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้ง ต้องคอยให้น้ำ 2 วันครั้ง ผลผลิตที่ได้คุ้มค่าต่อการลงทุนเป็นอย่างยิ่ง สามารถกำหนดการออกหน่อได้ ภายใน 15 วัน ขณะนี้มีพ่อค้าแม่ค้ามาติดต่อซื้อถึงสวน ในราคากิโลกรัมละ 50 บาท ผลผลิตไม่พอขายด้วยซ้ำไป เพราะหน่อไม้ของเราสดกว่า
2013-01-10
4,352
การผลิตแก้วมังกรปลอดสารพิษ ที่ภูตะวันรีสอร์ท
การปลูกแก้วมังกรที่ภูตะวันรีสอร์ท จะเน้นการปลูกแบบปลอดสารพิษ มีการใช้สารเคมีบ้างแต่ในปริมาณน้อย ไม่มีผลกระทบตกค้างใดๆ กับผลผลิตและผู้บริโภค ซึ่งคุณชัยนิท นนทะลุน เจ้าของสวนแก้วมังกรปลอดสารพิษ ภูตะวันรีสอร์ท ปลูกแก้วมังกร 3 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์พื้นเมือง พันธุ์ไต้หวัน พันธุ์หวาน รวมทั้งหมด 1,400 ต้น ให้ผลผลิตต่อปีประมาณ 10 ตัน/ปี
2013-01-10
6,232
การคัดเลือกและเตรียมท่อนพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพดี
การคัดเลือกและเตรียมท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อทำให้ได้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังมีคุณภาพดีที่สุดเมื่อทำการปลูกแล้วสามารถให้ผลผลิตที่ดี ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่เกษตรกรจำเป็นต้องคัดเลือกให้ได้ท่อนพันธุ์ดี ไม่มีโรคแมลงรบกวน มีความสมบูรณ์ และ คาดว่าน่าจะให้ผลผลิตที่ดีเป็นที่น่าพอใจสำหรับการนำไปขยายพันธุ์ปลูกในฤดูกาลถัดไป
2013-01-10
4,439
การปลูกพุทราเชิงการค้า
พุทราถือว่าเป็นผลไม้เศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งของชาวไทย ที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่าง ๆ ประเทศ ทำให้เกษตรกรนิยมปลูกกันมาก เพราะว่าพุทรามีหลายพันธ์ให้เลือกปลูก และดูแลไม่อยากนัก แต่เกษตรกรจะมีการดูแลการบำรุงรักษา และมีเทคนิคของใครของมันในการเพิ่มความหวาน เพิ่มผลผลิตให้กับพุทรา คุณจรูญ เตียงช่างรัมย์ เกษตรกรปลูกพุทรา แนะนำวิธีการปลูกพุทราให้ได้ผลผลิตดี
2013-01-10
6,445
การทำกล้าหวายพันธุ์พื้นเมืองจำหน่าย
การเพาะกล้าพันธุ์หวายพันธุ์พื้นเมืองจากเมล็ดเพื่อจำหน่าย คุณส่งเกียรติ อินแปง เกษตรกรผู้ปลูกหวายพันธุ์พื้นเมือง (หวายน้ำ) มานานกว่า 10 ปี บ้านเลขที่ 436 หมู่ 3 บ้านกลองยาว ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีประสบการณ์ด้านการปลูกหวายมาตั้งแต่การปลูกไว้กินเองในครัวเรือนจนกระทั่งพัฒนามาเป็นการปลูกเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ปัจจุบันปลูกหวายในพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร่ มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 1000 บาทต่อวัน
2013-01-10
9,895
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.84 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 28 พ.ย. พ.ศ.2565