ข้อมูลเกษตร
ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี
ชื่อพันธุ์ - ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี (Khao? Jow Hawm Suphan Buri) ชนิด - ข้าวเจ้า คู่ผสม - SPR84177-8-2-2-2-1 / SPR85091-13-1-1-4 // ขาวดอกมะลิ 105 ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสม 3 ทางระหว่างlสายพันธุ์ SPR84177-8-2-2-2-1 และ SPR85091-13-1-1-4 กับพันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี เมื่อปี พ.ศ.2532 ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ SPR89111-17-2-2-2-2 การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์แนะนำเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2540
2013-01-17
5,017
ชัยนาท 1
ชื่อพันธุ์ - ชัยนาท 1 (Chai Nat 1) ชนิด - ข้าวเจ้า คู่ผสม - IR13146-158-1 / IR15314-43-2-3-3 // BKN6995-16-1-1-2 ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสม 3 ทาง ระหว่างสายพันธุ์ IR13146-158-1 และสายพันธุ์ IR15314-43-2-3-3 กับ BKN6995-16-1-1-2 ที่สถานีทดลองข้าวชัยนาท เมื่อ พ.ศ. 2525 ปลุกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ CNTBR82075-43-2-1 การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2536
2013-01-17
4,514
ชัยนาท 2
ชื่อพันธุ์ - ชัยนาท 2 (Chai Nat 2) ชนิด - ข้าวเจ้า คู่ผสม - หอมพม่า (GS.No.3780 ) / IR11418-19-2-3 ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมพันธุ์แบบผสมเดี่ยวระหว่างข้าวเจ้าพันธุ์หอมพม่า (GS.No. 3780) ซึ่งเป็นข้าวหอมพันธุ์พื้นเมืองจากจังหวัดกาญจนบุรี กับสายพันธุ์ IR11418-19-2-3 จากสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) ที่สถานีทดลองข้าวชัยนาท ใน พ.ศ.2530 ปลูกคัดเลือกพันธุ์แบบสืบตระกูล จนได้สายพันธุ์ CNT87040-281-1-4 การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการบริหาร กรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2547
2013-01-17
3,456
ปทุมธานี 1
ชื่อพันธุ์ - ปทุมธานี 1 (Pathum Thani 1) ชนิด - ข้าวเจ้า คู่ผสม - BKNA6-18-3-2 / PTT85061-86-3-2-1 ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์ BKNA6-18-3-2 กับสายพันธุ์ PTT85061-86-3-2-1 ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ในปี พ.ศ. 2533 ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ PTT90071-93-8-1-1 การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2543
2013-01-17
8,269
บางแตน
ชื่อพันธุ์ - บางแตน (Bahng Taen) ชนิด - ข้าวเจ้า คู่ผสม - สุพรรณบุรี 60 / IR60 // IR64 ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมพันธุ์แบบ 3 ทางระหว่างข้าวลูกผสมชั่วที่ 1 ของ พันธุ์สุพรรณบุรี 60 และ IR60 กับ IR64 ที่สถานีทดลองข้าวชัยนาท ในฤดูนาปี พ.ศ. 2532 ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ CNT89020-9-2-2-3 การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการบริหาร กรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2547
2013-01-17
3,700
พัทลุง
ชื่อพันธุ์ - พัทลุง (Patthalung) ชนิด - ข้าวเจ้า คู่ผสม - สุพรรณบุรี 90 / RP2243-7-4 // IR52280-117-1-1-3 ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสม 3 ทาง ระหว่างพันธุ์สุพรรณบุรี 90 และสายพันธุ์ RP2243-7-4 กับสายพันธุ์ IR52280-117-1-1-3 ที่สถานีทดลองข้าวชัยนาทในปี พ.ศ. 2535 ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ CNT92024-4-2-1-1 และได้นำมาปลูกคัดที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้สายพันธุ์ CNT92024-42-1-1-RTL-2 การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตรมีมติให้เป็นพันธุ์แนะนำ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2546
2013-01-17
2,586
พิษณุโลก 2
ชื่อพันธุ์ - พิษณุโลก 2 (Phitsanulok 2) ชนิด - ข้าวเจ้า คู่ผสม - CNTLR81122-PSL-37-2-1 / SPRLR81041-195-2-1 // ไออาร์56 ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมพันธุ์ 3 ทาง ระหว่างสายพันธุ์ CNTLR81122-PSL-37-2-1 และ SPRLR81041-195-2-1กับ ไออาร์56 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ปี พ.ศ. 2533-2534 ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ PSL91014-16-1-5-1 การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2543
2013-01-17
5,873
พิษณุโลก 60-2
ชื่อพันธุ์ - พิษณุโลก 60-2 (Phitsanulok 60-2) ชนิด - ข้าวเจ้า คู่ผสม - กข1/ BR51-91-6 // SPR6726-134-124 / ไออาร์34 ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมซ้อน ระหว่างคู่ผสมของพันธุ์ กข1 กับพันธุ์บีอาร์ 51-91-6 และคู่ผสมของสายพันธุ์ SPR6726-134-124 กับพันธุ์ ไออาร์34 ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2519-2520 ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ SPRLR77034-PSL-17-1-1-1 การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2530
2013-01-17
3,118
แพร่ 1
ชื่อพันธุ์ - แพร่ 1 (Phrae 1) ชนิด - ข้าวเหนียว คู่ผสม - ไออาร์2061-214-3-14-8 / กข4 ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมพันธุ์ ระหว่าง ไออาร์2061-214-3-14-8 กับพันธุ์ กข4 ที่สถานีทดลองข้าวขอนแก่น ในฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2518 ปลูกคัดเลือกที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ จนได้สายพันธุ์ KKNLR75052-PRE-40-1-1-1 การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็น พันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2537
2013-01-17
2,538
สกลนคร
ชื่อพันธุ์ - สกลนคร (Sakon Nakhon) ชนิด - ข้าวเหนียว คู่ผสม - หอมอ้ม / กข10 ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์หอมอ้ม กับพันธุ์ กข10 ที่สถานีทดลองข้าวขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2525 ปลูกคัดเลือกที่สถานีทดลองข้าวสกลนครจนได้สายพันธุ์ KKNUR82003-SKN-69-1-1 การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์แนะนำ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2543
2013-01-17
2,641
สันป่าตอง 1
ชื่อพันธุ์ - สันป่าตอง 1 (San-pah-tawng 1) ชนิด - ข้าวเหนียว คู่ผสม - BKNLR75001-B-CNT-B-B-RST-36-2 / กข2 ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ BKNLR75001-B-CNT-B-RST-36-2 กับพันธุ์ กข2 ที่สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง เมื่อปี พ.ศ. 2527 ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ SPTLR84051-32-2-2-4 การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2543
2013-01-17
17,214
สุพรรณบุรี 1
ชื่อพันธุ์ - สุพรรณบุรี 1 (Suphan Buri 1) ชนิด - ข้าวเจ้า คู่ผสม - IR25393-57-2-3 / กข23 // IR27316-96-3-2-2 /// SPRLR77205- 3-2-1-1 / SPRLR79134-51-2-2 ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างลูกผสมชั่วที่ 1 ของ IR25393-57-2-3 / กข23 // IR27316-96-3-2-2 และลูกผสมชั่วที่ 1 ของ SPRLR77205-3-2-1-1 / SPRLR79134-51-2-2 ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี เมื่อปี พ.ศ.2528 ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ SPRLR85163-5-1-1-2 การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2537
2013-01-17
5,019
ราคาน้ำมัน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
33.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 6 ก.พ. พ.ศ.2566