ข้อมูลเกษตร
การดูแลไข่ปลาดุกให้มีอัตราการรอดสูง
การเลี้ยงปลาดุก เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เกษตรกรให้ความสนใจ อีกทั้งต้องมีความปราณีตใส่ใจในทุกขั้นตอนการเลี้ยง จึงจะสามารถประสบผลสำเร็จได้อย่างน่าพอใจ นอกเหนือจากการคัดเลือกพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงและพร้อมสำหรับการผสมพันธุ์และการผสมเทียมที่ถูกขั้นตอนแล้ว เทคนิคหลังการผสมพันธุ์ เป็นขั้นตอนที่สำคัญและละเอียดอ่อนมาก จะได้ลูกปลาเยอะหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับเทคนิคการดูแลไข่ปลาดุกให้มีอัตราการรอดสูง นั่นเอง
2013-02-18
2,845
ทำนาไร้สารเคมี แบบข้าวแม่พญาทองดำ
ปลูกข้าวอย่างไรให้ลงทุนน้อยที่สุดแต่ได้ผลผลิตสูง โดยไม่ใช้สารเคมีเข้ามาช่วยในการป้องกันศัตรูของข้าว วันนี้ผู้ผลิตข้าวหอมแม่พญาทองดำ จันทบุรี ซึ่งเป็นข้าวเจ้าดำ บ้านชองโอสถ ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ชุมชนดั้งเดิมของชาวชอง ซึ่งมีชาวจีนร่วมด้วย จึงแนะวิธีการทำนาไร้สารเคมีและได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพมาบอกต่อ
2013-02-15
3,774
แก้ปัญหาราดำบนผลลองกอง ด้วยการให้น้ำบนทรงพุ่ม
ในการปลูกลองกองมักพบกับปัญหาผิวลองกองเป็นราดำ เนื่องจากมีมดอาศัยอยู่ตามส่วนต่างๆ ของต้นมาก ทั้งยังเป็นพาหะนำเพลี้ยแป้งไปตามส่วนต่างๆ ของต้นลองกองที่ดีอีกด้วย โดยเฉพาะตามช่อผล และ เนื้อเยื่อเจริญส่วนต่างๆ ผลที่ตามมาก็คือเกิดปัยหาราดำขึ้นตามผิวของผลเป็นจำนวนมาก อันเนื่องมาจากมูลของเพลี้ยแป้งที่ขับถ่ายไว้ ส่งผลให้ผิวผลลองกองไม่สวยขายไม่ได้ราคา แต่ด้วยภูมิปัญญาของคุณธีรเชษฐ์ บำรุงรักษ์ เกษตรกรชาวสวนไม้ผล วัย 52 ปี ที่คิดหาวิธีรับมือและแก้ไขปัยหาดังกล่าวโดยไม่พึ่งพาเคมี ด้วยวิธีการการต่อหัวเหวี่ยงให้น้ำบนทรงพุ่มบนต้นลองกอง เพื่อล้างช่อผลแก้ปัญหาราดำให้หมดไป ทำให้ผลผลิตขายได้ในราคาดี เพราะมีผิวสวยน่าทานเป็นที่ต้องการของตลาด
2013-02-15
4,555
โรงเรือนเลี้ยงแกะ
การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การเลี้ยง
2013-02-15
25,137
นิสัยการกินอาหารของแกะ
แกะ สามารถกินหญ้าได้หลายชนิดและพุ่มไม้ต่างๆ แต่แพะมีนิสัยชอบเลือกกินหญ้า หรือพืชที่มีลำต้นสั้น ชอบกินหญ้าที่งอกขึ้นใหม่ๆ หญ้าหมักและใบพืชผัก ตลอดจนพืชหัวประเภทต่างๆ ซึ่งอาจเลี้ยงแกะในแปลงผักต่างๆ หลักการเก็บเกี่ยวได้ แต่ควรปล่อยให้ใบพืชผักเหล่านั้นแห้งน้ำก่อน เนื่องจากถ้ากินในขณะพืชผักนั้นยังสดอยู่ อาจทำให้แกะท้องอืดได้ เพราะพืชผักนั้นมีน้ำมาก และควรระวังยาฆ่าแมลงที่ใช้ในส่วนพืชผักนั้นด้วย
2013-02-15
8,569
พันธุ์โคนม
.....โคนมแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
2013-02-15
6,660
การป้องกันและรักษาโรคโคพื้นเมือง
หลักการสุขาภิบาลสัตว์ การดูแลสุขภาพภายในฝูงอยู่เสมอนั้น อาจช่วยให้อัตราการป่วยหรือตายของโคในฝูงลดลงหลักการสุขาภิบาลสัตว์ที่ใช้ในแต่ละฟาร์ม ควรจะวางโปรแกรมไว้ ดังต่อไปนี้
2013-02-15
9,286
การป้องกันโรคในโคนม
โรค เป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ทำความเสียหายให้แก่ผู้เลี้ยงโคนมไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งถ้าเกิดขึ้นกับฟาร์มใดอาจทำให้ถึงกับต้องเลิกล้มกิจการได้ การป้องกันโรคโคนมควรปฏิบัติดังต่อไปนี้
2013-02-15
3,987
โรคกระบือและการป้องกันโรค
สาเหตุและการติดต่อ โรคในกระบือ การเลี้ยงดูกระบืออย่างดีตามที่กล่าวมาแล้วจะทำให้ควายมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค แต่โดยทั่วไปแล้วผู้เลี้ยงควรรู้จักโรคที่สำคัญที่มักพบในกระบือ เพื่อจะได้ทำการป้องกันและรักษาได้ทัน
2013-02-15
15,497
พันธุ์แกะ
พันธุ์แกะที่กรมปศุสัตว์ส่งเสริม
2013-02-15
26,999
พันธุ์กระบือ
กระบือในโลกนี้สามารถแยกได้เป็นสองกลุ่มคือพันธุ์กระบือ และกระบือบ้านสำหรับกระบือบ้านนั้นก็แบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือกระบือปลัก (swamp bufffalo) กระบือแม่น้ำ (river buffalo) กระบือทั้งสองชนิดจะอยู่ใน Family และ Genus เดียวกันคือ bubalus bubalis แต่ก็มีความแตกต่างกันทางสรีระวิทยา รูปร่าง และผลผลิตต่าง ๆ อย่างเห็นได้ชัดเจน จากการศึกษาทางด้านชีวภาพโมเลกุลพบว่ากระบือปลักมีจำนวนโครโมโซม 24 คู่ ส่วนกระบือแม่น้ำจะจำนวนโครโมโซม 25 คู่ และสามารถผสมข้ามพันธุ์ระหว่างทั้งสองชนิดนี้ได้
2013-02-15
6,433
การเลี้ยงกระบือ
กระบือนับว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความสำคัญต่อระดับเกษตรกรรายย่อย ในชนบทอยู่ตลอดมาโดยนับว่าเป็นส่วนหนึ่งในระบบการผลิตการเกษตรที่มีการเพาะปลูกเป็นรายได้หลัก นานมาแล้วที่กระบือถูกใช้เป็นแหล่งแรงงานในการเกษตร การใช้มูลเป็นปุ๋ยและเมื่อมีความจำเป็นก็สามารถขายเป็นรายได้อีกทางหนึ่งด้วย ในขณะเดียวกันสามารถใช้ผลพลอยได้ในไร่นาซึ่งมีราคาถูกมาใช้เป็นอาหารกระบือเลี้ยงเพื่อเปลี่ยนให้เป็นเนื้อสัตว์ที่มีราคาสูงได้ จะสังเกตได้ว่ากระบือพื้นเมืองและ.โคที่เลี้ยงด้วยอาหารแบบเดียวกันและอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันนั้น โคจะมีร่างกายผอมในขณะที่กระบือยังคงสภาพเดิม ซึ่งอาจเนื่องจากความแตกต่างทางด้านสัณฐานวิทยาสรีระวิทยา และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทำให้กระบือมีความแตกต่างจากโคและเอื้อประโยชน์ในการนำเอาสารอาหารไปเปลี่ยนแปลงเป็นเนื้อได้ดีกว่าโค อย่างไรก็ตามจากข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าการเลี้ยงกระบือของเกษตรได้ถูกละเลยจากภาครัฐ และแม้กระทั่งเกษตรกรเองก็นิยมและหันไปเลี้ยงสัตว์พันธุ์ต่างประเทศ การเลี้ยงกระบือของเกษตรกรยังเป็นไปแบบพื้นบ้านไม่มีระบบการผลิตในเชิงธรุกิจ ทั้งนี้อาจเนื่องจากการมองข้ามความสำคัญดังกล่าวซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรเองด้วย
2013-02-15
33,560
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 29 พ.ย. พ.ศ.2566
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
45.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
48.00
1.00