ข้อมูลเกษตร
พันธุ์กระบือ
กระบือในโลกนี้สามารถแยกได้เป็นสองกลุ่มคือพันธุ์กระบือ และกระบือบ้านสำหรับกระบือบ้านนั้นก็แบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือกระบือปลัก (swamp bufffalo) กระบือแม่น้ำ (river buffalo) กระบือทั้งสองชนิดจะอยู่ใน Family และ Genus เดียวกันคือ bubalus bubalis แต่ก็มีความแตกต่างกันทางสรีระวิทยา รูปร่าง และผลผลิตต่าง ๆ อย่างเห็นได้ชัดเจน จากการศึกษาทางด้านชีวภาพโมเลกุลพบว่ากระบือปลักมีจำนวนโครโมโซม 24 คู่ ส่วนกระบือแม่น้ำจะจำนวนโครโมโซม 25 คู่ และสามารถผสมข้ามพันธุ์ระหว่างทั้งสองชนิดนี้ได้
2013-02-15
6,254
การเลี้ยงกระบือ
กระบือนับว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความสำคัญต่อระดับเกษตรกรรายย่อย ในชนบทอยู่ตลอดมาโดยนับว่าเป็นส่วนหนึ่งในระบบการผลิตการเกษตรที่มีการเพาะปลูกเป็นรายได้หลัก นานมาแล้วที่กระบือถูกใช้เป็นแหล่งแรงงานในการเกษตร การใช้มูลเป็นปุ๋ยและเมื่อมีความจำเป็นก็สามารถขายเป็นรายได้อีกทางหนึ่งด้วย ในขณะเดียวกันสามารถใช้ผลพลอยได้ในไร่นาซึ่งมีราคาถูกมาใช้เป็นอาหารกระบือเลี้ยงเพื่อเปลี่ยนให้เป็นเนื้อสัตว์ที่มีราคาสูงได้ จะสังเกตได้ว่ากระบือพื้นเมืองและ.โคที่เลี้ยงด้วยอาหารแบบเดียวกันและอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันนั้น โคจะมีร่างกายผอมในขณะที่กระบือยังคงสภาพเดิม ซึ่งอาจเนื่องจากความแตกต่างทางด้านสัณฐานวิทยาสรีระวิทยา และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทำให้กระบือมีความแตกต่างจากโคและเอื้อประโยชน์ในการนำเอาสารอาหารไปเปลี่ยนแปลงเป็นเนื้อได้ดีกว่าโค อย่างไรก็ตามจากข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าการเลี้ยงกระบือของเกษตรได้ถูกละเลยจากภาครัฐ และแม้กระทั่งเกษตรกรเองก็นิยมและหันไปเลี้ยงสัตว์พันธุ์ต่างประเทศ การเลี้ยงกระบือของเกษตรกรยังเป็นไปแบบพื้นบ้านไม่มีระบบการผลิตในเชิงธรุกิจ ทั้งนี้อาจเนื่องจากการมองข้ามความสำคัญดังกล่าวซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรเองด้วย
2013-02-15
33,066
การเลี้ยงโคนม
อาชีพการเลี้ยงโคนม อาจกล่าวได้ว่าเป็นอาชีพที่ค่อนข้างใหม่สำหรับเกษตรกรบ้านเรา แต่ตามความเป็นจริงประเทศเราได้เคยสั่งโคนมพันธุ์ต่างประเทศเข้ามาทดลองเลี้ยงเมื่อกว่า 50 ปีล่วงมาแล้ว แต่การเริ่มต้นเลี้ยงในครั้งแรกประสบปัญหาบางประการ จึงนับว่ายังไม่ประสบผลสำเร็จจนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2508 เป็นต้นมา อาชีพการเลี้ยงโคนมจึงได้ถูกฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งและเริ่มรู้จักแพร่หลายเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามอาชีพการเลี้ยงโคนมอาจยึดเป็นอาชีพหลักได้หรืออาจเป็นอาชีพรองอาชีพหนึ่งที่เกษตรกรควรจะทำควบคู่กันไปกับอาชีพอื่น เพื่อให้ได้รับประโยชน์มากที่สุดทั้งทางตรงและทางอ้อม
2013-02-15
30,771
พันธุ์โคพื้นเมือง
โคพื้นเมือง ได้มีการเลี้ยงดูมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดในสายพันธุ์ดั้งเดิมและประวัติความเป็นมาในอดีต โคพื้นเมืองจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคของประเทศ โดยโคพื้นเมืองจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคของประเทศ โดยโคพื้นเมืองแท้ๆจะอยู่ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทางภาคเหนือและภาคใต้โคพื้นเมืองบางส่วนจะมีรูปต่างแตกต่างกันออกไป เพราะมีสายเลือดโคอื่น โดยเฉพาะโคอินเดียวผสมปนเปไปบ้างแล้ว จึงมีโครงสร้างใหญ่ โดยเฉพาะพ่อโคบางตัวอาจะมีน้ำหนักตัวสูงถึง 480 กิโลกรัม โคพื้นเมืองจัดอยู่ในกลุ่มโคอินเดีย Bos indicus มีขนาดค่อนข้างเล็ก มีขนสั้นเกรียน โดยทั่วไปมีลำตัวสีน้ำตาลแกมแดง แต่อาจมีสีแตกต่างกันหลายสี เช่น ดำ แดง น้ำตาล ขาว เหลือง เป็นต้น หน้ายาวบอบบาง หน้าผากแคบ ตะโหนก (hump) เล็ก เหนียงคอ (dewlap) และหนังใต้ท้องไม่มากนัก ใบหูเล็ก นิสัยเปรี้ยว ตื่นตกใจง่ายรักฝูง จดจำฝูงได้ดี มีความแข็งแรงทนทาน และอดทนมาก จึงเป็นโคสำหรับใช้งานโดยแท้จริง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมอากาศร้อนชื้น โรคพยาธิและแมลงได้ดี มีความสามารถใช้อาหารหยาบที่มีคุณภาพต่ำ แต่มีลักษณะด้อย คือ การเจริญเติบโตต่ำ
2013-02-15
5,669
การแก้ปัญหาพื้นที่นาหล่ม ให้ง่ายต่อการเก็บเกี่ยว
จากการลงพื้นที่บ้านตะคลองเก่า ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในวันที่ 30 มกราคม 2556 เวลา 15.30 น. คุณหอมหวล เพ็รชกิ่ง เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำนา ที่มีประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้ในการทำเกษตรแบบผสมผสาน มีพื้นที่การเกษตร 50 ไร่ ทำนาข้าวแบบอินทรีย์ ได้เผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องการแก้ปัญหาพื้นที่นาหล่ม ให้ง่ายต่อการเก็บเกี่ยว ดังนี้
2013-02-14
5,376
ส้มโอรสชาติดีที่ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
คุณมงคุต อักโข เกษตรกรชาวสวนส้มโอ บ้านแก้งเรือง ต. นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ. อุบลราชธานี เกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการทำสวนส้มโอมาเป็นเวลา 8 ปี ซึ่งนอกจากจะปลูกส้มโอแล้วยังมีไม้ผลอีกหลายชนิด เช่น เงาะ ลิ้นจี่ไร้สาร และส้มเขียวหวาน เนื่องจากอำเภอนาจะหลวยมีสภาพภูมิประเทศเหมาะสมที่จะปลูกไม้ผลและพืชไร่ จึงทำให้ผลผลิตที่นี่มีรสชาติดีเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะส้มโอที่คุณมงคุตปลูกประกอบนั้นมีอยู่ 3 พันธุ์ด้วยกัน คือ พันธุ์ขาวแตงกวา พันธุ์ขาวน้ำผึ้ง และ พันธุ์ขาวทองดีซึ่งมีรสชาติหวานอร่อย ผลมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ทรงผลกลมสูง แต่ไม่มีจุกเด่นชัดเหมือนพันธุ์ขาวพวง ด้านก้นผลเรียบ ต่อมน้ำมันที่ผิวเปลือกมีขนาดใหญ่อยู่กันห่างๆ ผิวเปลือกมีสีเขียวเข้ม เปลือกค่อนข้างหนา ผลหนึ่งมีกลีบผลประมาณ 11-12 กลีบ แยกออกจากกันง่าย กุ้งมีสีขาวอมเหลือง ขนาดกุ้งค่อนข้างใหญ่ เบียดกันแน่น มีน้ำมากแต่ไม่แฉะ รสหวานอมเปรี้ยว สามารถ แกะเนื้อออกมาได้ง่าย เมล็ดมีขนาดใหญ่ แต่มีเมล็ดไม่มากนัก เป็นที่นิยมบริโภคโดยทั่วไป
2013-02-14
6,307
เทคนิคการเคลื่อนย้ายลูกกบ....ลดอัตราการตาย
จากกรณีคุณราตรี พุ่มจันทร์ สมาชิกทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้สอบถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการอนุบาลลูกกบ เนื่องจากลูกกบที่ตนซื้อมาตายไปจำนวนมาก ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด จึงได้โทรเข้ามาสอบถามกับทางบริการ *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร
2013-02-14
5,836
ขี้วัวแห้งรักษากบเป็นแผล
ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกบบางราย ยังประสบปัญหากบที่เลี้ยงไว้ในบ่อมีอาการ ปาก เท้า บริเวณตามลำตัวเป็นแผล เนื่องจากบาดแผลที่เกิดขึ้นเป็นการติดเชื้อแบคทีเรีย ถ้าไม่มีการรักษาหรือการป้องกันคัดแยกกบที่เป็นแผลและเปลี่ยนถ่ายน้ำในบ่อเลี้ยงกบให้ถูกวิธีอาจทำให้กบตายยกบ่อได้ วันนี้เราจึงนำเอาวิธีการป้องกันรักษาแผลในกบที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์ด้วยสูตรภูมิปัญญาชาวบ้านมาแนะนำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกบและท่านที่สนใจนำไปใช้ได้ ซึ่งคุณแสง รักษาภักดี ประธานกลุ่มวิสหกิจชุมชนผู้เลี้ยงกบ อ.ปง จ.พะเยา ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ FARMER INFO จ.เชียงรายด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
2013-02-14
3,701
เทคนิคการกำจัดหอยเชอรี่โดยใช้กุ้งก้ามกราม
จากการลงพื้นที่และสัมภาษณ์ นายประจวบ คำขาว นักวิชาการประมง จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 จากการทดลองทำวิจัย และใช้กับแปลงนาข้าวจริง และได้ผลจริง ในพื้นที่เขต อำเภอหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
2013-02-13
3,973
การปลูกขิง
สมุนไพร เป็นที่ต้องการของตลาดซึ่งสามารถรักษาโรค และทำให้สุขภาพร่างกายดี ร่างกายแข็งแรง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายดีขึ้น ทำให้ความต้องการของตลาดมีสูง ซึ่งขิง ก็เป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่เป็นที่ต้องการของตลาด คุณแผนผา คงวัง ปราชญ์เกษตรกรผู้ทำแปลงสมุนไพรขิง ศูนย์บุญนิยมสิกขาหินผาฟ้าน้ำ จ.ชัยภูมิ มาแนะนำการปลูกขิงให้กับเกษตรกร
2013-02-13
49,031
การทำข้าวเกรียบผักหวาน
ข้าวเกรียบผักหวาน เป็นการนำเอาผักหวานมาแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าให้สูงขึ้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้บริโภคและผู้ที่กำลังหารายได้ เนื่องจากตลาดมีความต้องการสูง ด้วยรสชาติที่ถูกปาก ทำให้เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคให้ความสนใจค่อนข้างมาก ซึ่งศูนย์ศึกษาและพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน มองเห็นความสำคัญในด้านการแปรรูป จึงได้ศึกษาค้นคว้าวิธีการทำข้าวเกรียบผักหวานและนำมาเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจ โดยมีคุณปุณณภา อารามรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นผู้ดูแลให้คำแนะนำผู้ที่สนใจ จึงได้แนะนำผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี มาให้ท่านที่สนใจได้ลองนำไปประกอบรับประทานในครัวเรือนหรือจะนำไปประกอบเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย
2013-02-13
3,049
ปลูกกล้วยกลับหัว เพิ่มผลผลิต
จากการลงพื้นที่บ้านนิคมพัฒนา ต.ลังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา พบคุณวีรยุทธ ศรีเลอจันทร์(อ.ทอง ธรรมดา) เจ้าของสวนเพชรพิมาย ที่มีประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้การปลูกไม้ผล โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนกล้วย เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพกล้วยลูกโตและรสชาติดี ด้วยวิธีการง่ายๆ และเป็นการนำพันธุ์กล้วยที่หลายคนคิดว่าไม่น่าจะเป็นต้นพันธุ์ได้ แต่สามารถนำมาเป็นต้นพันธุ์ที่สามารถให้ผลผลิตได้ดี วันนี้จึงมีวิธีการปลูกกล้วยกลับหัว เพื่อเพิ่มผลผลิต ด้วยการนำภูมิปัญญาแบบชาวบ้าน มาแนะนำ ดังนี้
2013-02-13
2,432
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 16 พ.ค. พ.ศ.2566