ข้อมูลเกษตร
แคบแพะ
วิธีการทำ แคบแพะ (Goat Skin Fried)
2013-04-11
2,807
เทคนิคการทำเซฟเฮ้าส์ปลา เพื่อให้โตเร็ว
จากการลงพื้นที่บ้านแสงจันทร์ ต.สนามชัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 13.30 น.นายไพรัตน์ ชื่นศรี เกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายอย่าง มีพื้นที่ทางการเกษตร 34 ไร่ ทำเกษตรผสมผสาน ปลูกไม้ป่า ยางนา ไม้ผล ทำการเลี้ยงสัตว์หลายชนิด เป็ด,ปลา,ไส้เดือน,หมู,ไก่,วัว จนประสบความสำเร็จ โดยเน้นแบบอินทรีย์ วันนี้จึงมีเทคนิคความรู้ในเรื่อง เทคนิคการเลี้ยงปลาดุกให้โตเร็ว มาแนะนำซึ่งเป็นเทคนิคที่เกษตรกรสามารถทำเองได้ง่ายๆ ดังนี้
2013-04-10
3,048
สูตรปุ๋ย4 กษัตริย์กำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลถือว่าเป็นเป็นแมลงศัตรูข้าวตัวฉกรรน์ที่มักระบาดในช่วงอากาศร้อนและ บริเวณพื้นที่มีความชื้นสูง โดยเฉพาะในช่วงนี้ เกษตรกรจังหวัดพิจิตรต้องนั่งกุมขมับให้กับนาข้าว ที่มีเจ้าเพลี้ยสีน้ำตาลระบาด เพราะเหตุนี้ คุณปรีชา แสนดี เผยสูตรปุ๋ย 4 กษัตริย์ กำจัดเพลี้ยสีน้ำตาล อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดพิษณุโลก พร้อมกับการันตีด้วยว่าสูตรนี้คุณลุงทำใช้เองมาแล้ว ประมาณ 3 ปี เพลี้ยไม่มายุ่ง แถมยังได้รวงข้าวดก เมล็ดเต็งตึง ขายได้ราคาดีอีกด้วย
2013-04-09
2,813
อาหารปลากินเนื้อ(สำหรับปลาขนาดใหญ่)ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน
คุณลุงสมาน ยะธาตุ ทำเกษตรผสมผสานและมีความเชี่ยวชาญด้านประมง อาศัยอยู่ที่ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี บนพื้นที่ 34 ไร่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยธรรมชาติที่รักษาไว้ให้อยู่คู่กับการเกษตร ด้วยใจที่รักการเกษตรจึงได้มีความตั้งใจทำการเกษตรมาตลอด จนได้รับรางวัลความตั้งใจมากมาย เช่น รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติชนะเลิศ ไร่นาสวนผสมระดับจังหวัด ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(กปร.) ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา รางวัลโล่สิงห์ทองกับเข็มเชิดชูเกียรติของกระทรวงมหาดไทยระดับเขต และได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ นับว่าเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว และปี 2551 คุณลุงสมานก็ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนของตำบลห้วยแห้ง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
2013-04-09
2,173
การปลูกมะเขือหยกภูพาน(มะเขือเปราะใหญ่)
มะเขือหยกภูพาน คือมะเขือเปราะ ซึ่งเป็นพันธุ์มาจากประเทศลาว ทางประเทศลาวเรียกมะเขือเปราะพันธุ์นี้ว่า มะเขือใหญ่ ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตจังหวัดสกลนคร นำเข้ามาปลูกตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งเป็นการปลูกทดลอง 4 จังหวัดในภาคอีสาน คือ จังหวัดสกลนคร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองคาย และ จังหวัดนครพนม
2013-04-04
15,658
สูตรดินผสมสำหรับปลูกไม้ประดับกระถางให้สวยงาม
ดิน เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญสำหรับการปลูกพืชผักทุกชนิด โดยเฉพาะการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อการบำรุงการเจริญเติบโตให้ตรงจุด ก็ต้องมีเทคนิคเฉพาะตัวเช่นกัน
2013-04-04
46,055
วิธีกระตุ้นให้แก้วมังกรออกลูกนอกฤดูหรือมีผลผลิตได้ตลอดทั้งปี
\"แก้วมังกร\" เป็นพืชตระกูลกระบองเพชร จึงเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนและแดดจัด สำหรับการปลูกแก้วมังกรนั้นจึงต้องเตรียมพื้นที่ให้อยู่ในที่โล่งแจ้ง ไม่มีร่มเงา ของต้นไม้อื่นมาบังต้นแก้วมังกรจะสามารถเจริญเติบโตได้ดีและออกดอกออกผลได้อย่างน่าพอใจ
2013-04-04
34,329
การขยายพันธุ์เฟินชายผ้าสีดาด้วยสปอร์
คุณอภิณห์ภร ปริวัฒน์นราสิน หรือ คุณจอย ดีกรีนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาส่งเสริมการเกษตร ที่ผันตัวเองมาขายไม้ประดับ โดยไม้ประดับที่มีในร้านล้วนมาจากฝีมือการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ของคุณจอยทั้งสิ้น ซึ่งไม้ประดับที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในร้านก็คือ เฟิน โดยเฉพาะเฟินชายผ้าสีดาที่คงความนิยมตลอดมา นอกจากนี้เฟินชายผ้าสีดายังได้รับการยกย่องจากนานาประเทศให้เป็นเฟินที่สวยที่สุดในโลกอีกด้วย
2013-04-04
15,138
การขยายพันธุ์ไผ่ ด้วยวิธีการชำปล้องในวงบ่อซีเมนต์
การขยายพันธุ์วิธีนี้นิยมใช้กับไม้ไผ่ชนิดที่ไม่ค่อยออกเมล็ด และเป็นไม้ไผ่ที่มีลำค่อนข้างใหญ่ เช่น ไผ่สีสุก ไผ่เหลือง ไผ่ป่า ไผ่ซางดำ ไผ่ตง และไผ่หม่าจู เป็นต้น โดยทำการคัดเลือกลำที่มีอายุประมาณ 1-2 ปี เมื่อได้ลำที่ต้องการแล้ว ให้นำมาตัดเป็นท่อนๆ โดยให้แต่ละท่อนมี 1-2 ข้อ จากนั้นนำไปปักชำ และนำไปปลูกลงแปลงต่อไป
2013-04-04
17,015
อาหารปลาดุกจากข้าวเหนียวนึ่ง
การเลี้ยงปลาดุก สามารถเลี้ยงได้ทั้งในบ่อดิน บ่อซีเมนต์ บ่อพลาสติก หรือใน กระชัง แล้วแต่ความสะดวกของพื้นที่ และเหตุผลการเลี้ยงว่าจะเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือน หรือจะเลี้ยงไว้เป็นอาชีพ ซึ่งการเลี้ยงปลาดุกให้ประสบผลสำเร็จ จะต้องคำนึงถึงต้นทุน เช่น การเตรียมบ่อ ขั้นตอนการเลี้ยง อาหาร ระยะเวลาในการเลี้ยง เพื่อช่วยลดต้นทุน
2013-04-04
2,655
การขยายพันธุ์ไผ่ตงลืมแล้งด้วยวิธีปักชำกิ่งแขนง
ไผ่ตงลืมแล้งหรือไผ่กมนซุง กำลังเป็นที่นิยมปลูกของเกษตรกรในหลายพื้นที่ ด้วยคุณสมบัติในการให้หน่อดกมาก ให้หน่อตลอดปี หน่อมีรสชาติหวานพอควร ทั้งยังทนทานต่อสภาพน้ำท่วมขังและสภาพแห้งแล้งได้ดีอีกด้วย
2013-04-03
37,815
การเพาะสปอร์เฟินด้วยวิธีเลียนแบบธรรมชาติ
คุณอุดร เริ่มต้นเลี้ยงเฟินด้วยความชื่นชอบในรูปทรงของต้น จึงสรรหาและสะสมเฟินชนิดต่างๆ มาเลี้ยงดูเป็นงานอดิเรก จนกระทั่งมีเฟินอยู่เต็มพื้นที่ และระหว่างที่เลี้ยงดูเฟินที่สะสมไว้ก็ได้สังเกตเห็นเฟินต้นเล็กๆ ที่เกิดจากสปอร์ที่แก่แล้วปลิวไปตกอยู่ตามบริเวณต่างๆที่มีความชื้นภายในโรงเรือนที่สร้างไว้เพื่อเลี้ยงดูเฟิน จึงเข้าใจได้ทันทีว่าการขยายพันธุ์เฟินนั้นไม่ได้ยากอย่างที่เคยคิด เพียงแต่ต้นใหม่ที่จะเกิดและเติบโตขึ้นมาได้จะต้องอาศัยความชื้นที่เหมาะสมเป็นหลัก จากนั้นจึงได้ทดลองทำการขยายพันธุ์เฟินด้วยการเลียนแบบการเกิดต้นใหม่ตามธรรมชาติ จนประสบผลสำเร็จในการขยายพันธุ์เฟิน เพื่อเลี้ยงดูและจำหน่ายมาจนถึงปัจจุบัน
2013-04-03
35,342
ราคาน้ำมัน
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
45.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
44.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.54 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
49.36 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 มิ.ย. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
53.00
0.00