ข้อมูลเกษตร
สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จำกัด
เลขที่ 123 หมู่ที่ 2 ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45240
2013-08-15
6,433
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด
ที่ตั้งเลขที่ 206 หมู่ที่ 2 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45150
2013-08-15
9,470
ตำนานชนเผ่ากุลา
เมื่อทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาล ไดกลายสภาพมาเป็นท้องทุ่งอันกว้างใหญ่ ทำให้มองเห็นดินจดขอบฟ้ามาแล้วเป็นเวลานานเท่าไร ไม่มีใครสามารถจะบอกได้ แต่คนเฒ่าคนแก่ได้เล่าสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น นานแสนนาน
2013-08-15
8,402
เคล็ดลับการเก็บข้าวสวยไม่ให้บูด
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ขอนแก่น ได้พบกับ นายธนรัชน์ เหมะธุลิน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวฮาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ วันนี้จะแนะนำวิธีการเก็บรักษาถนอมอาหารข้าวสวยที่หุงเสร็จแล้ว ให้สามารถเก็บไว้ทานได้นานๆ ไม่ให้ข้าวบูด
2013-08-15
8,936
คลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ (Thungkula Hommali Rice Cluster)
คลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิของสถาบันเกษตรกร ซึ่งได้แก่สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 19 แห่ง และนอกเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้อีก 1 แห่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการร่วมมือร่วมใจอย่างมีพลัง ดำเนินกิจกรรมทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณดีที่มีคุณค่าทุกเมล็ด รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์การเกษตรภายในคลัสเตอร์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขั้นทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ คลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ดูแลเกษตรกรที่ปลูกข้าวหอมมะลิจำนวนมากกว่า 260,000 ครัวเรือน จึงมีการผลิตข้าวหอมมะลิชั้นดี นำไปแปรรูปโดยโรงสีภายในคลัสเตอร์ จำนวน 8 แห่ง ที่ได้มาตรฐาน GMP CODEX ,ISO 9001:2008 และ HACCP เป็นข้าวหอมมะลิแท้ 100% คัดดีพิเศษส่งมอบโดยตรงจากเกษตรกรถึงผู้บริโภค
2013-08-15
6,724
พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ในเขตจังหวัด สุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง หรือ "อีสานใต้" มีชื่อเสียงด้านการเลี้ยงช้าง การทอผ้าไหม และข้าวหอมมะลิ มีผู้คนหลายเผ่าและภาษา เช่น ไทยอีสานเขมร ส่วย หรือ กูย คำขวัญประจำจังหวัด: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ปะคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม
2013-08-15
9,536
พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ในเขตจังหวัด มหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางของภาค และเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีชนหลายเผ่า เช่น ชาวไทยพื้นเมืองพูดภาษาอีสาน ชาวไทยย้อและชาวผู้ไท ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา คำขวัญประจำจังหวัด: พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
2013-08-15
9,639
พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ในเขตจังหวัด ยโสธร
จังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จัดตั้งโดยคณะปฏิวัติของจอมพลถนอม กิตติขจร ตาม ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 70 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2515 ให้แยกอำเภอยโสธร อำเภอกุดชุม อำเภอเลิงนกทา อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย และอำเภอป่าติ้ว ออกจากจังหวัดอุบลราชธานี แล้วรวมจังตั้งเป็นจังหวัดยโสธร และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2515 สืบไป คำขวัญประจำจังหวัด: เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
2013-08-15
6,778
พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ในเขตจังหวัด ศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ลักษณะภูมิประเทศทางตอนใต้เป็นที่สูงและค่อย ๆ ลาดต่ำไปทางเหนือลงสู่ลุ่มแม่น้ำมูลซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัด ประกอบด้วยอำเภอ 22 อำเภอ ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลาย ซึ่งพูดภาษาถิ่นต่าง ๆ กัน อาทิ ภาษาถิ่นอีสาน, ภาษากูย, ภาษาเยอ และภาษาเขมร ส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชนและนับถือผีมาแต่เดิม คำขวัญประจำจังหวัด: หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอมกระเทียมเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี
2013-08-15
10,375
สูตรน้ำหมักสับปะรด บำรุงวัวทำให้น้ำหนักดีโตเร็ว
จากการลงพื้นที่บ้านทุ่งสะแบง ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ในวันที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 10.20 น. คุณลุงปันแก้ว ใจแก้ว หมอดินอาสาประจำตำบลมะเกลือใหม่ ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำเกษตรแบบผสมผสาน พร้อมเปิดเป็นศูนย์จุดเรียนรู้การผลิตน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งลุงปันจะใช้เป็นพื้นที่ในการทำน้ำหมักต่างๆหลากหลายสูตร ไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักจากผลไม้สุกในพื้นที่ น้ำหมักจากนม น้ำหมักสมุนไพร และมีพื้นที่ทำการเกษตร 30 ไร่ โดยเฉพาะการปลูก มะละกอฮอลแลนด์ ไผ่ กล้วย มะม่วง น้อยหน่า และเลี้ยงวัว ภายในพื้นที่ และที่สำคัญเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารวัว จึงได้แนะนำน้ำหมักสับปะรด บำรุงวัวทำให้น้ำหนักดีโตเร็ว ดังนี้
2013-08-15
9,286
การจัดการมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ให้มีผลผลิตในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี
มะนาว จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอยากเป็นกอบเป็นกำ โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งเดือนเมษายน - พฤษภาคม มะนาวจะมีราคาสูงมาก ถึงลูกละ 8-12 บาท
2013-08-14
5,314
การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอย่างง่าย
น้ำมันมะพร้าวเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่มีสรรพคุณช่วยในการชะลอความแก่ ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันการเหี่ยวย่นของผิวหนังและผิวแห้งกระด้าง ป้องกันผมหงอก ลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และอื่นๆ เกษตรกรสามารถผลิตไว้ใช้เองในครัวเรือนได้ง่ายด้วยวิธีการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
2013-08-14
8,438
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 มี.ค. พ.ศ.2567
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
68.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
76.00
5.00