ข้อมูลเกษตร
แตงกวา (Cucumber)
แตงกวา เป็นพืชตระกูลเดียวกันกับแตงโม ฟักทอง บวบ มะระ น้ำเต้า ซึ่งมีการปลูกกันอย่างแพร่หลายทั่วทุกภาคของประเทศ มีอายุตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวสั้น โดยใช้เวลาเพียง 30-45 วัน หลังจากปลูกเมื่อเปรียบเทียบรายได้จากการปลูกแตงกวากับพืชอื่นๆ หลายชนิดแล้ว แตงกวาเป็นพืชหนึ่งที่สามารถทำรายได้ดีทีเดียว สำหรับในแง่ของผู้บริโภคแล้ว แตงกวาที่สามารถนำไปปรุงอาหารได้มากมายหลายชนิด เช่น การนำไปแกงจืด ผัด จิ้มน้ำพริก หรืออาจแปรรูปเป็นแตงกวาดอง จะเห็นได้ว่าแตงกวาเป็นพืชที่เข้ามามีบทบาทต่อการค้าทั้งในและต่างประเทศ
2015-06-12
12,385
การใช้ดาวเรืองกำจัดแมลงในแปลงพืชปลูก
ดอกดาวเรืองนอกจากจะนำไปใช้ประโยชน์ในแง่ของไม้ตัดดอกตบแต่งอาคารเพื่อความสวยงามแล้ว ยังสามารถนำดอกดาวเรืองมาประยุกต์ใช้เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืชประเภท เพลี้ยชนิดต่างๆ อาทิ เพลี้ยกระโดด, เพลี้ยจักจั่น, •เพลี้ยหอย, เพลี้ยอ่อน, แมลงวันผลไม้, หนอนใยผัก, หนอนผีเสื้อ, หนอนกะหล่ำ, ด้วงปีกแข็ง, ไส้เดือนฝอย, หนอนผีเสื้อกะโหลก, และหนอนกะหล่ำปลี เหล่านี้เป็นต้น โดยมีวิธีในการใช้ดอกดาวเรืองเพื่อการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2015-06-12
13,910
การปลูกมะขามหวาน
\"มะขาม\" มีแหล่งกำเนิดในอัฟริกาเขตร้อน เป็นไม้ป่าแถบสะวันนาได้นำเข้าไปปลูกในอินเดีย และต่อมาได้แพร่กระจายทั่วไปในเอเชียและเขตร้อนอื่นๆ ประเทศไทยจัดว่าเป็นแหล่งปลูกมะขามเปรี้ยวและมะขามหวานที่ใหญ่ที่สุด พบว่ามีการปลูกมะขามหวานกันมานานแล้วในภาคเหนือของไทย โดยเฉพาะที่อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดมะขามหวานพันธ์หมื่นจง สีทอง และอินทผลัม ที่มีชื่อที่สุด นอกจากนั้นยังพบในบางจังหวัดทางภาคอีสาน ปัจจุบันได้มีการคัดเลือกขยายพันธุ์และปลูกเป็นอาชีพเกือบทุกภาคของประเทศไทย คาดว่าในอนาคตอาจจะเป็นไม้ผลเศรษฐกิจทำรายได้ให้แก่ประเทศ
2015-06-12
34,395
ถั่วลิสงฝักโต แม่โจ้
ถั่วลิสงเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด เกษตรกรผู้ปลูกจึงต้องจัดหาเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ปลูกใหม่ทุกฤดู ปัญหาที่สำคัญในการผลิตถั่วลิสงในประเทศไทยคือ เมล็ดพันธุ์ มีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการ และพันธุ์ถั่วลิสงที่มีในปัจจุบันยังไม่ดีพอในเชิงการค้า คือให้ผลผลิตฝักแห้งเฉลี่ยต่อพื้นทีประมาณ 254 กิโลกรัม ต่อไร่ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตเฉลี่ยของพันธุ์ถั่วลิสงของต่างประเทศอย่างจีนแล้วค่อนข้างต่ำกว่ามาก
2015-06-12
3,946
การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว(อย่างง่าย) สูตร คุณสงวน มงคลศรีพันเลิศ
หลังจากทางทีม Content ยิง SMS แนะนำผู้นำเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ก็มีสมาชิก Farmer Info สนใจและโทรมาสอบถามวิธีการทำกันมากมาย ทางทีมงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.สงขลาจึงได้ติดต่อไปยัง คุณสงวน มงคลศรีพันเลิศ ปราญช์เกษตร 1 ใน 76 คน ของ โครงการ จากกระบี่ เพื่อขอข้อมูลเรื่องการผลิตไบโอดีเซล และได้นัดหมายออกรายการโดยสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ผ่านรายการ พี่ใหญ่พารวย ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร จ.สงขลา ซึ่งมีวิธีการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วอย่างง่าย มานำเสนอดังนี้
2015-06-12
8,812
การจัดการดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
สภาพแวดล้อมและดินที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกข้าวโพด ควรเป็นพื้นที่ราบไม่มีน้ำท่วมขัง แต่ต้องมีปริมาณน้ำเพียงพอตลอดฤดูกาลเพาะปลูก ลักษณะดินที่เหมาะสมควรเป็นดินร่วนเหนียว ปนทรายหรือดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูง มีอินทรียวัตถุ ไม่น้อยกว่า 1.5 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ำปละการถ่ายเทอากาศดี ระดับหน้าดินลึก 25-30 ซม. มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างระหว่าง 5.5-6.8
2015-06-12
7,978
การปลูกแก้วมังกร
แก้วมังกรสามารถปลูกได้ในทุกสภาพดิน เช่น ดินปนทราย,ดินเหนียว,ดินลูกรังเป็นต้น สำหรับดินเหนียวและดินลูกรังจำเป็นจะต้องมีการปรับหน้าดินด้วยการใส่ปุ๋ยคอกและแกลบดำ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินให้เหมาะสมต่อการปลูกแก้วมังกรด้วย นอกจากนี้แก้วมังกรยังเป็นต้นไม้ที่จะเจริญเติบโตได้ดีในดินโปร่ง ร่วนซุย ไม่แน่นจนเกินไป และ ระบายน้ำได้ดี ด้วยความที่แก้วมังกรเป็นพืชตระกูลตะบองเพชรจึงเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนและแดดจัด ในการปลูกแก้วมังกรนั้นจึงควรเตรียมพื้นที่ให้อยู่ที่โล่งแจ้งไม่มีร่มเงาของต้นไม้อื่นมาบดบัง
2015-06-12
82,723
การปลูกมะนาวในประเทศไทย
สำหรับพันธุ์มะนาวที่นิยมปลูกในเมืองไทย ได้แก่มะนาวพันธุ์ แป้นทะวายมะนาวหนังและมะนาวไข่ เกษตรกรนิยมปลูกมะนาวแป้นมากเป็นอันดับหนึ่งเพราะมะนาวชนิดนี้สามารถขายได้ราคาดีและเป็นที่นิยมของผู้บริโภค และโรงงานทำมะนาวดองเพราะมะนาวแป้นมีเปลือกบางและมีปริมาณน้ำมาก ส่วนมะนาวไข่เป็นที่นิยมในตลาดบริโภคผลสดรองลงมาจากมะนาวแป้นแต่ราคาจะไม่สูงเท่ากับมะนาวแป้น
2015-06-12
17,844
การดูแลรักษามะนาว
การดูแลมะนาวหลังปลูกลงหลุม อย่างแรกที่ต้องปฏิบัติก็คือ การดายหญ้าพรวนดินและใส่ปุ๋ย ควรทำอย่างน้อยเดือนละครั้งปุ๋ยที่ใส่ขอแนะนำว่าใส่ปุ๋ยคอกดีที่สุด และก็ใส่ต้นละประมาณ ? ปี๊บ โรยรอบโคนต้นแล้วพรวนดินกลบการใส่ปุ๋ยคอกให้ใส่ 3 เดือนต่อครั้ง แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้ได้ผลผลิตมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับการบำรุงด้านใบและดอกของมะนาว และ เลี้ยงต้นให้สมบูรณ์พร้อมให้ผลผลิตที่ดีออกสู่ท้องตลาด
2015-06-12
13,901
การให้น้ำเงาะช่วงติดดอก-ผล
การให้น้ำเงาะในระยะหลังปลูก : ต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอจนกว่าเงาะจะตั้งตัวได้ หลังจากนั้นควรให้น้ำทุก ๆ 7-10 วัน/ครั้ง และงดให้น้ำในช่วงปลายฝน
2015-06-12
8,671
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2015-06-12
729
ปวยเล้งต้านอัลไซเมอร์
"วันนี้ประชากรโลกทั้งหมด 58% ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ ยิ่งคนอายุเกิน 65 ปี มีอัตราป่วยมากถึง 20% เฉพาะประเทศไทย ขณะนี้มีผู้ป่วยด้วยโรคนี้มากถึง 260,000 คน และอีก 5 ปีข้างหน้าจะเพิ่มอีกเท่าตัว"
2015-06-12
2,500
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
44.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
43.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.24 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
47.86 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 มิ.ย. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
53.00
0.00