ข้อมูลเกษตร
ป้องกันแมลงเข้าทำลายพืชปลูก ด้วยการฉีดสารป้องกันแมลงก่อนดายหญ้า
ตามปกตินิสัยของแมลงไม่ว่าจะเป็นแมลงศัตรูพืช หรือแมลงทั่วไป มักจะมีวงจรชีวิตอยู่ตามพุ่มไม้ ใบหญ้า ดังนั้น แหล่งหญ้าที่รกทึบ จึงกลายเป็นสถานที่ชุมนุมของแมลงมากมายหลากสายพันธุ์ นั่นจึงเป็นที่มาของการที่เกษตรกรผู้ทำสวน ทำไร่ ต้องทำการดายหญ้า กำจัดวัชพืช ในแปลงพืชปลูก เพื่อลดการแย่งชิงอาหารและแหล่งแพร่กระจายพันธุ์ของโรคและแมลงศัตรูพืช เพื่อลดแหล่งสะสมองศัตรูพืชที่จะมาสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับพืชปลูก
2015-11-03
4,227
ปุ๋ยหมักมูลสุกร
คุณประยงค์ ใจเป็น ทำการเกษตรผสมผสานในพื้นที่อย่างจริงจังมีการเลี้ยงสัตว์ ควบคู่ไปกับการปลูกพืชเลี้ยงปลาแบบผสมผสานเป็นกิจกรรมหลักโดยในปัจจุบันปลูกพืชผัก ทำนา ในพื้นที่ 20 ไร่ เลี้ยงสุกร 62 ตัว ไก่พื้นเมือง 230 ตัวเลี้ยงปลา 75,000 ตัวโดยได้ใช้ผลพลอยได้จากกิจกรรมต่างๆ และภูมิปัญญาชาวบ้าน ดำเนินการเป็นกิจกรรมรอง และสัมพันธ์เกื้อกูลกัน เช่น การใช้สมุนไพร ในการถ่ายพยาธิ และจัดการสุขภาพไก่พื้นเมือง และสุกร การใช้ผลพลอยได้ในฟาร์มมาหมักเป็นสารสกัดชีวภาพเพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์ และการทำปุ๋ยปลูกพืช การใช้แกลบ ฟางข้าว และใบไม้เติมลงในบ่อมูลสุกรเพื่อลดมลภาวะจากกลิ่น แล้วตักขึ้นมาตากแห้งผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ นอกจากนี้ ยังทำการพัฒนาที่ดินจากทุ่งนาเป็นสวนและป่าไม้เพื่อรักษาความสมดุลย์ของดินและน้ำ
2015-11-03
6,452
อาหารบำรุงโค-กระบือ ทำได้ง่าย ลดต้นทุน
ปัจจุบันพื้นที่การเลี้ยงโค-กระบือ มักขาดแคลนอาหารหยาบ หลังจากช่วงหมดหน้าฝน เกษตรกรจึงต้องทำหญ้าหมักหรือถนอมพืชอาหารสัตว์ไว้ให้สัตว์ได้กินยามอาหารตามธรรมชาติขาดแคลนโดยใช้ต้นทุนต่ำ
2015-11-03
10,406
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2015-11-02
1,763
การทำนาข้าวแบบเกษตรอินทรีย์โดยการใช้ปุ๋ยคอกหว่าน
การทำนาข้าวแบบเกษตรอินทรีย์นั้นปัจจุบันเกษตรกรยังไม่เป็นที่นิยม เนื่องมาจากยังไม่มีความรู้เพียงพอ ซึ่งเกษตรกรที่มีอาชีพทำนาข้าวส่วนใหญ่ล้วนมีปัจจัยเสี่ยงในการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นอย่างมากดังนั้นคุณกัญญ์ณัฐ เกษร เกษตรกรผู้มีความรู้ในการทำนาข้าวจึงให้ความสำคัญต่อการทำนาข้าวแบบเกษตรอินทรีย์เป็นอย่างมาก โดยวิธีการนำปุ๋ยคอก เช่น มูลไก่ มูลวัว มาใช้หว่านในแปลงนาข้าวเพื่อความสมดุลของระบบนิเวศธรรมชาติ
2015-11-02
4,343
“พุทรานมสด” คู่แข่ง “แอปเปิ้ลจีน” ไม้ผลที่น่าจับตา
พุทรานมสด(Milk Jujub) เป็นพืชที่เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างพุทราสายพันธุ์”ฮันนี่ จูจุ๊บ”(Jujub Honey) จากไต้หวัน กับพุทราพันธุ์ดอกพิเศษจากประเทศอินเดีย โดยใช้ต้นตอพุทราป่าของไทย ทำให้ได้พุทราพันธุ์ใหม่ที่มีการเจริญเติบโตดี สามารถดูดซับแร่ธาตุและอาหารจากดินและปุ๋ยได้ดี มีความทนทานต่อโรคและแมลงต่างๆ ทั้งยังให้ผลดก เหมาะสมสำหรับสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมของไทยด้วย สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.)ได้เล็งเห็นโอกาสที่จะสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จึงร่วมกับบริษัทกรีนเฟรช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพุทรานมสดเพื่อสร้างรายได้ ภายใต้โครงการความร่วมมือไตรภาคี การปรับโครงสร้างสินค้าเกษตรเชิงการตลาดนำการผลิตในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ของวงการสินค้าเกษตรไทย ที่น่าจับตา
2015-11-02
20,221
สูตรการปรุงดินลูกรังและการเพิ่มหน้าดินให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช
นายเขียน เลิศครบุรี เกษตรกรคนเก่ง บ้านเขาย่านางมีพื้นที่ในการทำการเกษตร 5 ไร่ กับอีก 2 งาน ลุงเขียน มีคติประจำใจในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร คือ ปลูกทุกอย่างที่อยากกินและกินทุกอย่างที่ตัวเองปลูก ทำให้ในสวนของลุงเขียนมีพืชหลากชนิด
2015-11-02
15,734
การเปลี่ยนยอดและเสริมรากมะปรางแบบ 3 ขา
การเสริมรากจะทำให้ต้นไม้หาอาหารได้มากขึ้นและสามารถทำให้ลำต้นแข็งแรง โตเร็ว มีความต้านทานโรคได้ดี และติดลูกเร็วขึ้น คือ ให้ผลผลิตไวและผลผลิตที่ได้จะลูกใหญ่ สำหรับการเสริมรากจึงทำให้สวนมะปรางได้ผลดี วิธีเสริมรากที่เหมาะสมคือเพิ่มรากอีก 2-3 รากจากปกติ จะทำให้มีอัตราการเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นซึ่งเปรียบเทียบจากต้นที่มีรากเดียว สองราก สามารถ และสี่ราก จะมีอัตราการเติบโตที่เร็วและแข็งแรง หลังจากนั้นจึงมีการนำมาประยุกต์ใช้กับพืชได้หลายชนิด
2015-11-02
7,585
ขิงผง ภูล้อมข้าว แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ
ขิงเป็นสุดยอดสมุนไพรที่ช่วยรักษาโรคต่างๆได้สาระพัด ประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆมากมาย เช่น แคลเซียม แม็คนีเซียม วิตามินบี 1 บี 2 แต่การรับประทานขิงสดๆอาจไม่สะดวกและไม่น่ารับประทานนัก ด้วยเหุตนี้กลุ่มสตรีสมุนไพรบ้านขามป้อม จังหวัดอุบลราชธานี จึงมีแนวคิดนำขิงมาแปรรูปเป็นขิงผงเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ง่ายต่อการนำมาดื่มกิน และยังสร้างรายได้ให้กับกลุ่มได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
2015-11-02
4,257
ข้อควรรู้ทั่วไป ในการใช้ยาสมุนไพร
ปัจจุบันการใช้สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน ส่งเสริมและเผยแพร่การใช้สมุนไพรตัวเดียวเพื่อรักษาโรค / อาการเบื้องต้นที่พบบ่อยๆ และเนื่องจากสมุนไพรหลายชนิดเป็นพืชผักที่รับประทานอยู่เป็นประจำ จึงแนะนำไว้ในการส่งเสริมสุขภาพด้วย (รวมทั้งสีผสมอาหารที่อยู่ตามธรรมชาติ)
2015-10-30
6,550
ความหมายของคำที่ควรทราบ เกี่ยวกับตำรายาสมุนไพร
ทุกส่วนหรือทั้ง 5 หรือทั้งต้น หมายถึง ต้น ราก ใบ ดอก ผล ,ใบเพสลาด หมายถึง ใบไม้ที่จวนแก่ ,หมากสง หมายถึง หมากที่แก่และสุก จะมีผิวของผลเป็นสีหมากสุก เนื้อในซึ่งเคยนิ่ม(ที่เรียกหมากดิบ) จะเปลี่ยนเป็นแข็ง
2015-10-30
4,066
การเทียบปริมาตรและปริมาณขนาดที่ใช้ในยาไทย
llll
2015-10-30
3,993
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 มี.ค. พ.ศ.2567
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
68.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
76.00
5.00