ข้อมูลเกษตร
การทำยาฆ่าหญ้าต้นทุนต่ำ
เจ้าหน้าที่ Farmer info จ.สระบุรี ได้ลงพื้นที่บ้านพระบาทน้อย ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพื่อไปยังสวนลุงพยัพ โสภาน้อย เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงบ้านพระบาทน้อย ปัจจุบันได้จัดตั้งเป็นกลุ่มผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกและแปรรูปบ้านพระบาทน้อย โดยส่งออกจำหน่ายไปยังต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี อ่องกง และแถบยุโรป มะม่วงในสวนของลุงพยัพ มีหลายสายพันธุ์ คือ มะม่วงเขียวเสวย มะม่วงน้ำดอกไม้ มะม่วงแก้ว มะม่วงฟ้าลั่น มะม่วงแรด และมะม่วงเบ็ดเตล็ด สวนลุงพยัพ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมส่งเสริมการเกษตร เลขที่ กษ 03-02-3631-4106-125 เป็นที่ต้องการของตลาด และเป็นที่สนใจของเกษตรกรที่ต้องการมาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้ในสวนมะม่วงของตนเอง คุณลุงพยัพ ยังได้เผยสูตรภูมิปัญญาที่ใช้ในการดูแลสวนมะม่วงของตนเองให้กับเจ้าหน้าที่ Farmer info จ.สระบุรี เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรผู้สนใจนำไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเอง นั้นคือ
2015-11-30
52,238
รวมมิตรสมุนไพรไทย ปราบแมลงแบบครอบจักรวาล
วิธีการกำจัดแมลงที่เป็นศัตรูพืชมีหลากหลายวิธี มีทั้งการใช้สารเคมีและการใช้สมุนไพร ซึ่งการใช้สมุนไพรเป็นวิธีที่ได้ประสิทธิภาพน้อยกว่าการใช้สารเคมี แต่มีความปลอดภัยสูงกว่า การทำสมุนไพรน้ำหมักกำจัดแมลงของคุณสุรชาติ พานชัย เกษตรกร ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช เป็นวิธีการกำจัดแมลงที่ปลอดภัยและนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่แพ้สารเคมี ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้
2015-11-30
3,910
สมุนไพรกำจัด ปลวก มด ไส้เดือนฝอย
การปลูกพืชย่อมมีอุปสรรคจากเหล่าศัตรูพืชที่ยากจะหลีกเลี่ยง เพื่อความสะดวกเกษตรกรส่วนใหญ่มักเลือกใช้สารเคมีในการกำจัด เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์สูง แต่ไม่ปลอดภัยต่อร่างกาย เกษตรกรบางรายจึงหันมาใช้สมุนไพรแทน
2015-11-30
6,109
สูตรสมุนไพรรวม ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
ในปัจจุบันการทำการเกษตร ได้มีการส่งเสริมเรื่องการลดต้นทุน ลดการใช้ปริมาณปุ๋ยเคมี หรือสารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต มีการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ สารสกัดขับไล่ศัตรูพืช หรืออื่นๆ ดังเช่น ที่แหล่งเรียนรู้ระบบเกษตรเพื่อสุขภาวะ โดยลุงสมบูรณ์ จันทร์จรุง ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีองค์ความรู้เรื่องการเกษตรในการลดต้นทุนการผลิต การผลิตสารสกัดสมุนไพร ไล่แมลง เพื่อบำรุงพืช เร่งการเจริญเติบโต สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน โดยมีวิธีการทำดังนี้
2015-11-30
4,642
สูตรสมุนไพรป้องกันกำจัดเชื้อราสาเหตุของการเกิดโรคพืช
ในปัจจุบันเกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ยเคมีเพราะสะดวกและพืชเจริญเติบโตเร็วในระยะหนึ่ง และ ปุ๋ยมีราคาแพงทำลายสุขภาพของดินให้เสื่อมโทรมเร็ว ดังนั้นหากเกษตรกรจะลดต้นทุนการผลิตโดยการทำปุ๋ยจากธรรมชาติจะทำให้คุณค่าทางอาหาร และปรับสภาพดินให้ดีขึ้นอีกด้วย ซึ่งกลุ่ม มีนายจรูญ มาแก้ว เป็นประธานกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านในไร่ ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชได้หันมาทำ สมุนไพรรักษา รา สำหรับรักษาโรครา และป้องกันโรคราพืช เช่น ราสนิม ราน้ำค้าง ราดำ เป็นต้น
2015-11-30
6,968
การทำน้ำส้มควันไม้จากเตาเผาถ่าน 200 ลิตร
ปัจจุบันอาชีพเกษตรมีการพัฒนาไปมาก ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการผลิต การควบคุมและดูแลเรื่องความปลอดภัย ซึ่งเกษตรกรเองก็ต้องทำสินค้าเกษตรออกมาให้เป็นที่ยอมรับของตลาดผู้บริโภค ซึ่งในปัจจุบันเราจะเล็งเห็นว่าผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจผลผลิตที่ปลอดภัย ปลอดสารพิษ ไม่มีสารตกค้าง หรือแนวทางเกษตรอินทรีย์มากขึ้น เพราะเหตุนี้เองทำให้งานวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.จันทบุรี (กรมวิชาการเกษตร)ได้เล็งเห็นความสำคัญกับปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะน้ำส้มควันไม้ที่เกษตรกรหันมาให้ความสนใจนำไปใช้กันมาก เพราะมีประโยชน์หลายด้าน แต่ด้วยการที่ตลาดการค้ายังน้อยทำให้ น้ำส้มควันไม้มีราคาที่สูงกว่าปกติ งานวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.จันทบุรี (กรมวิชาการเกษตร) จึงมอบหมายให้คุณสุภาวรรณ สายหมั้น นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.จันทบุรี (กรมวิชาการเกษตร) ทำการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ให้ความรู้แก่เกษตรกรที่สนใจในการเผยแพร่วิธีการผลิตน้ำส้มควันไม้ เพื่อใช้ประโยชน์ ทั้งยังช่วยลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย
2015-11-30
10,326
ปราบโรครากเน่าโคนเน่าให้อยู่หมัด ด้วยปุ๋ยคอกหมักสารเร่งซุปเปอร์ พด.3
นายณรงค์ วงษ์ระหงส์ หมอดินอาสาประจำอำเภอปากช่อง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการปลูกพืชผัก ให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ช่วงรายการร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ในวันที่ 13 มิถุนายน 2555 เวลา 13.45 น. เรื่องเทคนิคการควบคุมโรครากเน่าโคนเน่า ด้วยปุ๋ยคอกหมักเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อใช้ป้องกันและปราบปรามเชื้อราไฟท๊อปธอร่า ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่าในพืช ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้
2015-11-30
4,805
ปุ๋ยหมักสูตรปรับสภาพดิน ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในดิน
ปัญหาโรคพืชเป็นเรื่องสำคัญของเกษตรกรที่ต้องคิดค้นวิธีกำจัดและป้องกัน เนื่องจากโรคพืชแต่ละชนิดมีความร้ายแรงที่แตกต่างกัน บางชนิดอาจจะไม่รุนแรงยังสามารถแก้ไขได้ แต่บางชนิดอาจสร้างความเสียหายให้กับพืชปลูกได้ 100% จึงจำเป็นต้องมีการป้องกันกำจัด หรือ ควบคุมการแพร่ระบาดไว้ไม่ให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง ซึ่งแนวทางในการกำจัดและป้องกันโรคพืชส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญของเกษตรกรท่านนั้นๆ ผสมผสานกับการหยิบฉวยวัสดุ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2015-11-30
7,227
การขยายยาฆ่าหญ้า(ไกลโฟเสต )
คุณสุพัฒน์ ภมรพิพัฒน์ หมอดินอาสาดีเด่นประจำตำบลสระกรวด ประธานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงตนเองบ้านวังขาม อยู่บ้านเลขที่ 73/1 หมู่ที่ 3 บ้านวังขาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 084-9512413 เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม มีการเลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชผักผลไม้ ทำนา บนเนื่อที่ กว่า 100 ไร่ โดยทำการเกษตรแบบชีวภาพ ทำน้ำหมักชีวภาพต่างๆขึ้นใช้เอง และทำการเกษตรแบบลดต้นทุน
2015-11-30
15,148
การขยายยาฆ่าหญ้า(กรัมม๊อกโซน)
คุณสุพัฒน์ ภมรพิพัฒน์ หมอดินอาสาดีเด่นประจำตำบลสระกรวด ประธานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงตนเองบ้านวังขาม อยู่บ้านเลขที่ 73/1 หมู่ที่ 3 บ้านวังขาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม มีการเลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชผักผลไม้ ทำนา บนเนื้อที่ กว่า 100 ไร่ โดยทำการเกษตรแบบชีวภาพ ทำน้ำหมักชีวภาพต่างๆขึ้นใช้เอง และทำการเกษตรแบบลดต้นทุน
2015-11-30
13,784
ไข่ไก่...ฮอร์โมนพืชต้นทุนต่ำ
ลดต้นทุนการผลิตไม้ผล ด้วยการทำฮอร์โมนใช้เองจากไข่ไก่ ด้วยวัสดุและวิธีการทำแบบชาวบ้าน ที่เข้าถึงความเข้าใจ ทำง่าย ใช้บำรุงพืชได้งอกงาม เหมาะสำหรับเพิ่มขนาดและเพิ่มอัตราการติดผลในไม้ผลทั่วไป จากต้นแบบเกษตรกร นายสนอง สินไหม บ้านเลขที่ 30/1 หมู่ 2 บ้านบางกระน้อย ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
2015-11-30
7,754
ฮอร์โมนเร่งโต-ยาว-ใหญ่-ดก
สิ่งสำคัญที่สุดในการปลูกพืช คือ การดูแลรักษาให้ต้นพืชเจริญงอกงาม เมื่อต้นพืชมีความแข็งแรงและสมบูรณ์ผลผลิตที่ได้ย่อมงดงามไปด้วย และแน่นอนว่าผลผลิตที่งดงามย่อมสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างงดงามเช่นกัน เพราะฉะนั้นแล้วการบำรุงรักษาต้นพืชเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเกษตรกร
2015-11-30
6,774
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 มี.ค. พ.ศ.2567
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
68.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
76.00
5.00