ข้อมูลเกษตร
เปลี่ยนน้ำขุ่นเป็นน้ำใสพร้อมใช้ ด้วยเมล็ดมะรุม
คุณบุญช่วย วงษ์ษา เกษตรกรปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดสระบุรี ได้มีการทดลองทำการเกษตรในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขยายพันธุ์พืช และการดูแลพืชในสวนกลางนาของตนเอง และมีการทดลองการใช้ชีวิตแบบธรรมชาติโดยไม่พึงสารเคมี โดยได้ทำการทดลองนำเอาเมล็ดมะรุมมาใช้แทนสารส้มและได้ผลดี คือการทำให้น้ำใสโดยเมล็ดมะรุมนั้นเอง
2016-01-15
12,437
ปุ๋ยหมักผักตบชวา บำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์
ผักตบชวา เป็นพืชน้ำ (วัชพืช) ที่มีธาตุโปแตสเซียมเป็นจำนวนมาก และธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสพอสมควร ขึ้นอยู่กับสภาพของน้ำที่ขึ้น และเมื่อนำผักตบชวามาทำเป็นปุ๋ย จะเป็นการเพิ่มมูลค่าของผักตบชวาให้มีองค์ประกอบ ธาตุอาหารหลักครบ คือ ไนโตรเจน 2.05% ฟอสฟอรัส 1.1% โปแตสเซียม 2.5% ธาตุทั้งสามอย่างนี้จำเป็นแก่การเจริญเติบโตของพืชทุกชนิดในดิน ป้องกันไม่ให้วัชพืชขึ้น และเมื่อสลายตัวก็กลายเป็นอินทรียวัตถุและปุ๋ยให้แก่พืชปลูก
2016-01-15
56,242
การให้น้ำใต้ผิวดินในพื้นที่แห้งแล้งแบบประหยัด
พื้นที่ทำการเกษตรของประเทศส่วนใหญ่ยังคงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมแบบอาศัยน้ำฝน และเป็นพื้นที่ดินทรายที่กักเก็บน้ำไม่ได้ ทำให้ในหลายพื้นที่ต้องปล่อยทิ้งร้างในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากขาดน้ำในการเพาะปลูกพืช ด้วยปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการคิดหาวิธีการให้น้ำใต้ผิวดินในแบบประหยัดของกรมพัฒนาที่ดิน ที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้กับไม้ยืนต้นหรือไม้ผลที่เพิ่งปลูกใหม่ เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวได้จริง ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้
2016-01-15
9,615
ปุ๋ยหมักบำรุงดินในสวนผักและไม้ผล
คุณพิญ บุญชัย อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 76 ม.6 ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ได้ดำรงตำแหน่ง หมอดินอาสาประจำตำบล การะเกด มาตั้งแต่ ปี 2538 และได้ประกอบ อาชีพ ทำการเกษตรผสมผสาน ใน พื้นที่ 10 ไร่ 3 งาน โดยมีการจัดสรรที่ดินทั้งหมดออกเป็น -ใช้เลี้ยงปลาสลิด 3 บ่อ ในพื้นที่ 3 ไร่ -ใช้ปลูกพืช ผัก เช่น มะพร้าวน้ำหอม /กล้วยหอมทอง /กะท้อนฝ้าย/พริก /ผักบุ้ง ในพื้นที่ 7 ไร่ -ใช้พื้นที่ 3 งาน ที่เหลือ เป็นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ และในการปลูกพืชผักผลไม้ ต่างๆ คุณลุงจะทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง เพื่อบำรุงดินให้มีธาตุอาหารเพิ่มขึ้น ต้นไม้เจริญงอกงาม ซึ่งมีส่วนผสมและวิธีการทำ ดังนี้
2016-01-15
7,159
การทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพบำรุงดิน
การทำหัวเชื้อจุลินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเป็นการนำวัตถุดิบที่หาได้มาผ่านขบวนการหมัก เพื่อให้เกิดเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ เมื่อนำไปใช้้ในแปลงปลูกพืชจุลินทรีย์เหล่านั้นจะไปช่วยเพิ่มกิจกรรมในดินทำให้ดินดี มีชีวิตขึ้นมาได้
2016-01-15
5,756
ปุ๋ยหมักสูตรปรับปรุงคุณภาพดินเสื่อม
ดินเป็นแหล่งอาหารสำคัญของพืชปลูก แต่ถ้าปลูกพืชไปนานๆ แล้วปรากฏว่าพืชที่เคยเจริญงอกงามดีบนดินผืนเดิมกลับไมม่งอกงามให้ผลผลิตเท่าเดิมแล้ว นั่นแสดงว่าผืนดินนั้นกำลังเสื่อมสภาพ ธาตุอาหารเริ่มหมดไปจากดิน จำต้องปรับปรุงดินอย่างเร่งด่วน เพื่อฟื้นฟูคุณภาพดินให้กลับมาดีอย่างเดิมอีกครั้ง ต่อไปนี้เป็นสูตรปุ๋ยหมักที่ช่วยปรับโครงสร้างดินให้ร่วยซุยขึ้น
2016-01-15
7,222
เทคนิคการใช้เครื่องสูบน้ำตัวเดียวดูด-ส่งน้ำระยะไกล
คุณบุญเยี่ยม ยะอะนันตร์ เกษตรกรในตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้นำเทคนิคการดูด-ส่งน้ำในระยะไกลและได้ปริมาณน้ำคราวละมากๆ มาใช้ เพื่อทุ่นแรงและประหยัดต้นทุน
2016-01-15
14,815
การทำน้ำหมักเปลือกสับปะรดบำรุงดิน เพิ่มผลผลิตพืช
ปุ๋ยเคมีเป็นที่นิยมในวงการเกษตรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานด้วยเพราะสะดวกต่อการใช้งาน หาง่าย และให้ผลเร็วในระยะสั้น แต่จะส่งผลเสียต่อดินปลูกหากใช้ต่อเนื่องยาวนานถึงแม้จะมีราคาต่อหน่วยการลงทุนสูงปุ๋ ยเคมีก็ยังเป็นทางเลือกที่เกษตรกรส่วนใหญ่เลือกใช้ก่อนการจัดการด้านอื่น ๆ จึงทำให้ปัจจุบันต้นทุนในการผลิตภาคการเกษตร สูงขึ้น สวนราคาผลิตผลทางการเกษตรที่ปรับขึ้นลงตามสภาพเศรษฐกิจ จนเกิดสภาวะหนี้สินภาคกาตามมา ดังนั้น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุที่มีในท้องถิ่น จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เกษตรกรรุ่นใหม่ให้ความสำคัญและหันมาทำปุ๋ยใช้เองกันมากขึ้นเพื่อลดต้นทุนและเกาะกระแสตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
2016-01-15
61,420
ปุ๋ยหมักกรดอินทรีย์บำรุงดิน
นายประเทือง รำศรีไพร อายุ 44 ปี เกษตรกรที่เดินตามรอยเท้าพ่อหลวง ยึดหลักการพึ่งพาตนเอง อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 17 หมู่ 39 ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ได้แนะนำวิธีการทำหัวปุ๋ยน้ำอินทรีย์ที่เหมาะต่อการบำรุงพืชปลูก
2016-01-15
3,354
ปุ๋ยดอกจอกเสริมธาตุโปแตสเซียมให้แก่ดิน
จอกถือจัดเป็นวัชพืชน้ำพบมากในนาข้าวของเกษตรกร มีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วทำให้ ระดับน้ำลดลงเร็วกว่าปกติเพราะจอกสามารถเพิ่มการระเหยของน้ำได้ดี และ มีธาตุโปแตสเซียมอยู่มาก ดังนั้น จึงสามารถนำต้นจอกมาหมักทำปุ๋ยใช้เพิ่มธาตุโปแตสเซียมให้แก่ดินหรือใช้บำรุงพืชช่วงที่พืชกำลังให้ผลผลิตได้ดี
2016-01-15
6,964
จุลินทรีย์สับปะรดปรับสภาพโครงสร้างดินให้ร่วนซุย
สับปะรดเป็นผลไม้ที่มีมากชนิดหนึ่งในประเทศไทยราคาไม่แพงหาซื้อง่าย ทั้งในตลาดสด หรือตามห้างสรรพสินค้าทั่ว ๆไป สับปะรดนอกจากเป็นผลไม้กินสด และนำไปปรุงอาหารได้มากมายแล้ว ยังสามารถนำไปแปรรูปได้หลากหลาย ผลใช้กินสดเป็นผลไม้ ปรุงอาหาร ทำสับปะรดกระป๋อง แยมและเยลลี่ น้ำผลไม้สับปะรด ไวน์ ไอศกรีม น้ำส้มสายชู เปลือกผล แกน และก้านช่อดอกทำผงหมักเนื้อ เส้นใยจากใบใช้ทอผ้า ส่วนใบมีเส้นใยยาวเหนียว สามารถนำไปทำเป็นเชือก หรือทำเป็นกระดาษ ในขณะเดียวกันเนื้อและเปลือกสับปะรดยังสามารถนำมาทำเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์สับปะรดเพื่อปรับสภาพโครงสร้างดินให้โปร่งร่วนซุยดีได้อีกด้วย
2016-01-15
4,338
ปุ๋ยหมักสูตรเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน ฟื้นคืนดินมีชีวิต
จากการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ นายเจริญ หอยสังข์ เกษตรกร วัย 73 ปี ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้สัมภาษณ์ว่า ที่ผ่านมาตนปลูกสวนผักสวนครัวในพื้นที่ 5ไร่ ปลูกยางพารา 15 ไร่ ปลูกปาลม์ 10 ไร่ และทำนาข้าวอีก 12ไร่ ซึ่งใช้น้ำปุ๋ยหมักชีวภาพในการเพาะปลูกทั้งนั้น ภายหลังใช้น้ำปุ๋ยหมักชีวภาพทำให้ดินในพื้นที่โปรง ร่วนซุยและอุ้มน้ำได้ดี ทำให้รากต้นไม้สามารถชอนไชดูดซึมอาหารในดินได้ดีกว่าเดิม นอกจากนี้ยังทำให้ดินมีความทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นด้วย ทำให้พืชสวนที่ปลูกมีการเจริญเติบโตได้ดีขึ้นให้ผลผลิตออกดอก และผลในปริมาณที่เพิ่มขึ้น และคุณภาพของผลผลิตก็ดีขึ้นด้วย จึงแนะนำการทำน้ำหมักชีวภาพ แก้ปัญหาดินขาดความอุดมสมบรูณ์ได้
2016-01-15
2,859
ราคาน้ำมัน
วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
34.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.39 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 6 ธ.ค. พ.ศ.2565