ข้อมูลเกษตร
ชุดดินที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกไม้ยืนต้น
ข้อมูลชุดดินที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกไม้ยืนต้น โครงสร้างและการปรับปรุงดินให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูกไม้ยืนต้น
2016-01-15
3,619
ชุดดินที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกไม้ดอกและพืชชนิดอื่นๆ
รวมข้อมูลเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับดินที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพิช ชนิดต่างๆ
2016-01-15
3,456
การปรับปรุงดินลูกรังให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช
ดินลูกรังหรือดินปนกรวด หมายถึง ดินที่พบชั้นลูกรัง ชั้นกรวด ชั้นเศษหิน หรือชั้นหินพื้นในระดับตื้นกว่า 50 ซม. จากผิวดิน ดินลูกรังเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ
2016-01-15
12,697
ปุ๋ยสูตรหมอดินเข็มทองบำรุงพืช เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน
สูตรนี้คุณลุงทองคำ เข็มทองคำ ขอการันตี ด้วยประสบการณ์ที่มีมายาวนานกว่า 10 ปี ว่าได้ผลดี 100% หากใครจะนำไปใช้ปรับเพิ่มหรือลดส่วนผสมให้ต่างไปจากสูตรก็ใช้ได้เช่นกัน เพียงแต่อาจไม่ได้ผลดี 100 % อย่างที่เจ้าของสูตรอารันตี ทั้งนี้คุณลุงทองคำ ยังได้ย้ำกับทีมงาน www.rakbankerd.com ว่า ผลที่ได้จะดีหรือไม่ ตัวแปรสำคัญอีกอย่างก็คือสภาพดินในพื้นที่ แต่ละภูมิภาคที่มีความต่างกัน หากเกษตรกรท่านอื่นนำไปทำตาม ก็ขอให้ปรับสูตรไปตามสภาพดินของตน จึงจะได้ผลดีที่สุด
2016-01-15
7,020
การปรับปรุงดินเปรี้ยวสำหรับการปลูกพืชไร่
มีพืชไร่หลายชนิดที่สามารถเพาะปลูกได้ดีในเขตพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด โดยการจัดเป็นระบบการปลูกพืชที่มีข้าวเป็นพืชหลัก เช่นข้าวโพดหวาน ถั่วเขียว และถั่วลิสง แต่เนื่องจากดินเปรี้ยวส่วนใหญ่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว มีการระบายน้ำเลว ดังนั้นการเตรียมดินในแปลงปลูกจึงต้องมีการจัดการที่เหมาะสม
2016-01-15
10,264
การปรับปรุงดินเปรี้ยวสำหรับปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น
เนื่องจากดินในกลุ่มนี้มีขีดจำกัด คือพื้นที่มีความเป็นที่ราบลุ่มต่ำและดินเป็นกรดจัด ประสบกับภาวะน้ำท่วมขังในฤดูฝนเป็นเวลานาน ฉะนั้นหากจะใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อการปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น จำเป็นต้องมีการจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม ดังนี้
2016-01-15
10,056
แนวทางการจัดการดินเปรี้ยว
เนื่องจากปัญหาของดินเปรี้ยวจัดเชื่อมโยงเกี่ยวกับสภาพความไม่เหมาะสมของดิน ทำให้เกิดการสะสมของสารพิษ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เนื่องจากขาดธาตุอาหารหลักและอาหารรอง และมีกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินต่ำอีกด้วย การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความรู้และประสบการณ์หลายๆ ด้าน เกี่ยวกับการจัดการดิน การจัดการน้ำ รวมทั้งการจัดการพืชให้เหมาะสม โดยเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือทำควบคู่กันไปตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ และความรุนแรงของปัญหา
2016-01-15
3,337
การจัดการดินเปรี้ยวจัดให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช
เนื่องจากดินเปรี้ยวจัด เป็นดินที่มีกรดกำมะถันอยู่ในปริมาณที่มากจนมีผลเสียต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชที่ปลูก แนวทางการจัดการดินเปรี้ยวจัดข้อหนึ่งคือการจัดการดิน เพื่อเป็นการลดความรุนแรงของกรดให้น้อยลง การใส่ปูน การใส่ปุ๋ยเคมีและการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในรูปของปุ๋ยพืชสด นอกจากจะเป็นการลดความเป็นกรดแล้วยังเป็นการเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินอีกด้วย
2016-01-15
6,703
การจัดการน้ำในพื้นที่แห้งแล้ง
ในพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้งฝนตกน้อยเกษตรกรที่ปลูกพืช ควรมีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฝนแล้งและมีการจัดการน้ำอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พืชเจริญเติบโต สามารถผ่านพ้นช่วงที่แห้งแล้งได้ โดยควรมีการให้น้ำด้วยวิธีประหยัดเท่าที่พืชต้องการและเพียงพอกับการเจริญเติบโตของพืช การให้น้ำแบบประหยัดยังทำให้สามารถเพิ่มพื้นที่ให้น้ำได้มากขึ้น
2016-01-15
9,852
การปรับปรุงดินเปรี้ยวสำหรับการปลูกพืชผักในเขตชลประทาน
พืชผักส่วนใหญ่มีระบบรากตื้น เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนที่มีการระบายน้ำและการถ่ายเทอากาศดี มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง และมีความเป็นกรดเป็นด่างเล็กน้อยจนถึงปานกลาง ฉะนั้นการใช้ดินเปรี้ยวจัดเพื่อการปลูกพืชผัก จำเป็นต้องมีการจัดการในเรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน และการจัดการน้ำไปพร้อมๆ กัน ควรมีวิธีการดำเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้
2016-01-15
4,926
ปุ๋ยหมักอินทรีย์บำรุงดิน-หลังปลูกพืช
เริ่มจากประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของต้นทุน ในการทำการเกษตร เนื่องด้วยเศรษฐกิจปัจจุบันไม่สู้จะดีมากอีกทั้งมีหนี้สินเนื่องจากการทำการเกษตรมาก จึงเกษตรกรพื้นที่ส่วนมากจะทำนา กันเป็นส่วนใหญ่ได้รับปัญหา ปุ๋ยแพงซึ่งปุ๋ยเป็นอาหารหลักในการเร่งการเจริญเติบโตเพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น ด้วยกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดสระบุรี จัดทำโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อช่วยเหลือเกษตรจากภาวะปุ๋ยแพง และลดต้นทุนการผลิตขึ้น โดยส่งเสริมให้เกษตรกรภายในตำบลรวมกลุ่มกันจัดตั้งขึ้นมา ภายใต้การสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ และด้านองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดสระบุรี ร่วมกับหน่วยงานหลายหน่วยงาน อาทิ อบต. สำนักงานเกษตร ปัจจุบันกลุ่มมีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะขยายและพัฒนากลุ่มต่อไป
2016-01-15
5,033
ปุ๋ยหมักมูลสัตว์สูตรเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
เจ้าหน้าที่ทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1599 จ.ยะลา ได้รับแจ้งจาก คุณอาแด คาเรง เกษตรกร ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ว่าอยากถ่ายทอดวิการทำปุ๋ยหมัก สูตรช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ที่เกษตรกรและผู้สนใจสามารถทำเองที่บ้านได้และใช้เวลาน้อย ซึ่งมีส่วนผสมและวิธีการทำดังนี้
2016-01-15
3,200
ราคาน้ำมัน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
33.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 8 ก.พ. พ.ศ.2566
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
42.00
3.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
42.00
3.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
47.00
0.00