ข้อมูลเกษตร
การสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อกักเก็บน้ำใช้ทางการเกษตร
ฝายคอนกรีตเสริมเหล็กนับเป็นฝายต้นน้ำลำธารแบบถาวร สร้างขึ้นจากคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรงหรือก่ออิฐถือปูน เหมาะสำหรับการสร้างไว้บริเวณตอนปลายของลำธารหรือร่องน้ำที่กว้างไม่เกิน 5 เมตร หรือที่ที่มีความลาดชันปานกลางถึงสูง
2016-01-21
11,629
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ฉบับที่๒)และ(ฉบับที่๓)
................................................................................พระราชบัญญัติ ...........................................................การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ...........................................................................ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ............................................................ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ .....................................................................เป็นปีที่ ๓๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
2016-01-21
5,043
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ กักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ------------------- ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นปีที่ ๑๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
2016-01-21
3,962
พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ ควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ ------------------- ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
2016-01-21
4,234
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ------------------- ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
2016-01-21
3,939
พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ / (๑)
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ ปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ ------------------- ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นปีที่ ๓๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
2016-01-21
5,645
พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ / (๒)
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ ปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ ------------------- ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นปีที่ ๓๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
2016-01-21
5,548
พระราชบัญญัติพันธ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ พันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ------------------- ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นปีที่ ๓๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
2016-01-21
4,788
การสร้างฝายไม้ไผ่เพื่อกักเก็บน้ำใช้ทางการเกษตร
การสร้างฝายไม้ไผ่เป็นหนึ่งในการสร้างฝายท้องถิ่นแบบเบื้องต้นเป็นการชั่วคราว เพื่อใช้ขวางทางเดินของน้ำในลำธาร หรือร่องน้ำบนพื้นที่สูง ซึ่งมีวิธีการสร้างหลายแบบแตกต่างกันไปตามพื้นที่และวัตถุประสงค์ในการใช้งาน แต่ฝายไม้ไผ่เป็นฝายที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นใกล้ตัว และมีอายุการใช้งานประมาณ 3-5 ปี
2016-01-21
9,239
เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุน 500 บาท ภูมิปัญญานายอรรถพล ศิริปุณย์
เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตจากกล่องโฟม ใช้แทนเตาอบไมโครเวฟ ได้ ในเรื่องของการ ปิ้ง ย่าง ต้ม ปลอดจากรังสีตกค้าง ปลอดภัยด้วยพลังงานธรรมชาติ 100 % จากกระทู้ฮิตของสมาชิกบอร์ด รักบ้านเกิด คนสำคัญ คุณลุงอรรถพล ศิริปุณย์ ผู้นำความรู้นี้มาเผยแพร่และบอกต่อชาวเว็บ rakbankerd.com ซึ่งได้รับความสนใจจนต้องนำมาเผยแพร่และบอกต่อถึงขั้นตอนและวิธีการทำเตาพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ทำตามได้ง่ายและมีต้นทุนที่แสนต่ำ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2016-01-21
190,206
การทำดินหมักสำหรับเพาะปลูกพืช
การเพาะปลูกขึ้นอยู่กับปัจจัยในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศ พื้นที่ทำเล การเลือกเมล็ดพันธุ์พืชหรือแม้แต่สภาพดินในพื้นที่เพาะปลูก หากสภาพดินอุดมสมบูรณ์ผลผลิตก็จะอุดมสมบูรณ์ตามไปด้วย แต่ถ้าหากดินนั้นขาดแร่ธาตุ ขาดอาหารพืชก็จะสร้างปัญหาให้แก่เกษตรกรได้ไม่น้อยเลย
2016-01-21
18,724
สารเร่งพด.6 (ใช้ผลิตสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น)
สารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น เป็นสารที่ได้จากการย่อยสลายขยะสด ซึ่งประกอบด้วยวัสดุอินทรีย์จากเศษอาหาร ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ โดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน ได้ของเหลวสีน้ำตาลซึ่งมีคุณสมบัติในการทำความสะอาดคอกสัตว์ บำบัดน้ำเสีย และลดกลิ่นเหม็นตามท่อระบายน้ำ
2016-01-21
9,003
ราคาน้ำมัน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 1 ก.พ. พ.ศ.2566