พืชผัก
(563 เรื่อง)
ผักปลังเป็นพืชผักพื้นเมืองของชาวภาคเหนือ มักจะพบเห็นว่ามีปลูกกันมากตามรั้วรอบ ขอบบ้านเรือน แต่เนื่องจาก สามารถเจิรญเติบโตได้ดี ในทุกพื้นที่ จึงพบเห็นได้โดยทั่วไปตามบ้านเรือน ไม่ว่าจะเป็นในโซนภาคอีสาน กลาง ออก หรือ ใต้ จัดเป็นไม้เลื้อย ลำต้นอวบน้ำ ชอบขึ้นในสภาพที่ดินร่วนซุย ชุ่มชื้น การระบายน้ำดี สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ส่วนที่รับประทาน คือยอดอ่อน และ ช่อดอกอ่อน โดยนำมาลวกจิ้มกับน้ำพริก ผัด หรือทำแกง ผักปลังเป็นผักที่ไม่มีโรคแมลงหรือมีแต่ไม่มาก ดังนั้นผักปลังจึงปลอดจากสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช หากปลูกร่วมกับการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพก็จะกลายเป็นผักปลังที่ได้รับการรับรองมาตรฐานพืชเกษตรอินทรีย์ที่เป็นที่ต้องการของตลาดสูง มีผลผลิตจำหน่ายตลอดทั้งปี
29 มกราคม 2557
19,029
21 มกราคม 2557
5,156
การปลูกแตงญี่ปุ่นนั้น เกษตรกรจะต้องมีการดูแลรักษา ให้น้ำ ให้ปุ๋ย และการป้องกันกำจัดโรคแมลงอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ จึงจะได้ผลดี สำหรับดินที่เหมาะสำหรับการปลูกแตงญี่ปุ่นนั้น ควรเป็นดินร่วนปนทราย ที่มีการระบายน้ำได้ดี จะสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่เกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จในการปลูกแตงญี่ปุ่นจะอยู่แถวภาคตะวันออก และภาคกลาง เนื่องจากดินเป็นดินร่วนปนทราย การเพาะกล้าพันธุ์ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเกษตรกร เนื่องจากราคาเมล็ดพันธุ์มีราคาต้นทุนค่อนข้างสูง ดังนั้น คุณภาณุวัฒน์ อรุณโรจน์ศิริ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จ.สระบุรี จึงได้แนะนำเทคนิคการกระตุ้นให้เมล็ดงอกได้ดีและเร็วขึ้นด้วยวิธีการง่ายๆ ดังนี้
21 มกราคม 2557
5,245
เกษตรส่วนใหญ่ในบ้านก่อฮาง ปลูกพริกเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้หลังจากการทำนา ซึ่งส่วนใหญ่จะปลูกพริกแบบใช้สารเคมีเป็นหลัก เนื่องจากเห็นผลเร็ว สะดวกและง่ายต่อการใช้ ต่างจากคุณวิเชียร ชีช้าง เกษตรกรผู้มีแนวคิดแนวคิดริเริ่มนำเอาสารชีวภาพมาใช้ในการปลูกพริก เนื่องจาก เดิมปลูกพริกเป็นอาชีพเสริมหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเหมือนกับเพื่อนบ้านทั่วไป มีการใช้ปุ๋ยเคมีใช้ยาปราบศัตรูพืชจนกระทั่งสุขภาพเริ่มทรุดโทรมและต้นทุนการผลิตที่สูงเนื่องจากสารฆ่าแมลงและปุ๋ยปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งสวนทางกับราคาพริกที่จะถูกมากในช่วงนั้น ทำให้คุณวิเชียรปรับเปลี่ยนโดยการนำเอาชีวภาพเข้ามาใช้ หลังจากนั้นก็ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ ที่สำคัญขายพริกได้ในราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 70 บาท (ส่งต่างประเทศ) ในขณะที่เพื่อนบ้านข้างเคียงขายได้ในราคากิโลกรัมละ 5-10 บาทเท่านั้น
26 ธันวาคม 2556
19,094
ราคาน้ำมัน
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
29.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
28.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
22.99 บาท
ดีเซล
27.84 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
33.86 บาท