ข้าว
(2,018 เรื่อง)
20 เมษายน 2552
6,670
จังหวัดเลยถือเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์มากในภาคอีสานที่สามารถปลูกพืชได้แทบทุกชนิด ถึงแม้พื้นที่จะเป็นที่สูงและอากาศหนาวเย็นทำให้เกษตรกรปลูกพืชได้นานาชนิดไม่ว่าจะเป็นข้าวโพด ข้าวไร่ มันสำปะหลัง ลูกเดือย และอื่นๆอีกมากมายแต่มีข้อเสียเปรียบตรงที่พื้นที่ราบสำหรับปลูกข้าวนามีน้อย ข้าวไร่จึงเป็นที่นิยมที่ปลูกมากในเขตที่สูงของจังหวัดเลย โดยเฉพาะที่ อำเภอด่านซ้ายนาแห้ว ภูเรือ คุณประทุมวัน ประจันพล เกษตรจังหวัดเลย ได้กล่าวถึงการปลูกข้าวไร่ของจังหวัดเลยว่า จังหวัดเลยนั้นเป็นเมืองเกษตร ส่วนใหญ่จะปลูกพืชเศรษฐกิจ รวมทั้งการปลูกข้าว แต่การปลูกข้าวนั้นมีน้อย ส่วนใหญ่ปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน เหลือก็ขายแต่น้อย
2 เมษายน 2552
10,518
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท