ข้าว
(2,020 เรื่อง)
นายฉลอง คล้ายสังวาลย์ เกษตรกรแห่งบ้าน ห้วยอีเขียว ปัจจุบันอายุ 48 ปี บ้านตั้งอยู่เลขที่ 126 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง คุณฉลองเริ่มทำอาชีพทำนามาตั้งแต่ปี 2525 โดยเริ่มทำนาของตนเอง จำนวน 30 ไร่ และเช่าเพิ่มอีกบางส่วน ด้วยความเป็นคนหัวไวใจสู้และมีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพทำให้สามารถสร้างฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้น ปัจจุบันทำนาบนพื้นที่ 106 ไร่ ทำนาปีละ 2 ครั้ง ปลูกข้าวโดยวิธีผสมผสานตามกระบวนการโรงเรียนเกษตร สามารถลดต้นทุนการผลิตและรายได้เพิ่มขึ้น มีการสำรวจและอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ ผลผลิตที่ได้มีความปลอดภัย และด้วยความที่เป็นคนช่างสังเกตและทดลอง ศึกษาจากธรรมชาติ เมื่อปี 2544 จึงได้คิดค้นวิธีการปลูกข้าวแบบสวนตอขึ้น สิ่งที่ได้ตามมาคือ การลดต้นทุนหลายๆด้าน แต่ผลผลิตก็ได้ปริมาณเท่าเดิม
17 ตุลาคม 2552
8,197
การปลูกข้าวไร้สารพิษโดยใช้กลุ่มจุลินทรีย์ เป็นการปลูกข้าวที่ไม่มีการใช้สารเคมีเพียงแต่มีหัวเชื้อจุลินทรีย์ ที่ผลิตขึ้นเองโดยนำน้ำตาลจากธรรมชาติ หรือกากน้ำตาลก็สามารถนำเอาวัสดุท้องถิ่นมาทำเป็นปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ ฮอร์โมน สารป้องกันโรค และไล่แมลง มาใช้ในการปลูก และดูแลรักษานาข้าวให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพโดยไม่มีการใช้สารเคมี รสชาติอร่อย น้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง บูดเน่าช้า ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม ทำให้ระบบนิเวศในนาข้าวกลับคืนสู่ธรรมชาติ ดินจะร่วนซุยมีความสมบูรณ์มากขึ้น ในการทำนาข้าวจะให้ได้ผลดี ควรมีวิธีการใช้ร่วมกันหลายแบบ และมีการใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ข้าวที่ดี
17 ตุลาคม 2552
8,986
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท