ข้าว
(2,018 เรื่อง)
นางบุญรัตน์ รัตนเศียร เกษตรกรชาวตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเกษตรกร การทำนา IPM กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ เมื่อปี พ.ศ.2547 และร่วมศึกษาทดลอง เรียนรู้เพิ่มเติมด้านการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ จุลินทรีย์ท้องที่ การทำน้ำส้มควันไม้ การลดต้นทุนการผลิต และการทำผลิตภัณฑ์ครัวเรือนใช้เอง กับ กศน.อำเภอเมืองตราดเรื่อยมา และด้วยการลด ละ จนถึงเลิกใช้สารเคมีในระยะเวลา 3 ปี และได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับประกาศเกียรติคุณเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ผู้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นประจำปี 2550 จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และได้รับรางวัล ชนะเลิศการประกวดแข่งขันการจัดทำแปลงศึกษาเปรียบเทียบการผลิตข้าวอินทรีย์ ตามโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ ระยะปรับเปลี่ยน ปี 2551 ของจังหวัดตราด
18 ธันวาคม 2552
17,309
นายแผนผา คงนาวัง ปราชญ์เกษตรบ้านนาแก หมู่ที่ 7 ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ผู้ดูแลศูนย์บุญนิยมสิกขาหินผาฟ้าน้ำหรือชุมชนหินผาฟ้าน้ำ พื้นที่ศูนย์ทั้งหมด 30 ไร่ 66 ตารางวา มีการจัดแบ่งพื้นที่เป็นเขตสังฆสถาน เขตที่อยู่อาศัย โรงเรียน และกสิกรรมไร้สารพิษ มีบ้าน 46 หลัง พื้นที่ติดแหล่งน้ำธรรมชาติ จึงผันน้ำจากคลองส่งน้ำเขื่อนลำปาวเข้าได้ตลอดเวลา และทดน้ำเข้าไปสู่พื้นที่กสิกรรม บำรุงป่าธรรมชาติ รวมถึงการทำกสิกรรมปลอดสารเคมีได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันยังตำข้าวด้วยครกมองระหัด โดยใช้แรงน้ำ ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า หรือแม้แต่แรงงานคน คุณแมนผาได้แนะนำเกษตรกรผู้ปลูกข้าวถึงวิธีการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพบำรุงนาข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิต ดังนี้
18 ธันวาคม 2552
7,258
3 ธันวาคม 2552
12,148
ราคาน้ำมัน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท