หลักการเกษตร
(66 เรื่อง)
รัฐบาลตระหนักถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่พร้อมสำหรับการใช้งานตามหลักการ ?ทำน้อยได้มาก? พัฒนาตลอดห่วงโซ่คุณค่า value chain เพื่อพัฒนายกระดับประเทศให้เป็นประเทศรายได้สูง กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัยนวัตกรรม โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. จึงได้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในพื้นที่ต่างจังหวัด ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีคุณภาพ และเป็นการกระตุ้นการบริโภคของประชาชนภายในประเทศ เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศที่เข้มแข็งและยั่งยืน
19 พฤศจิกายน 2565
195
28 มกราคม 2565
1,301
ราคาน้ำมัน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
33.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท