หลักการเกษตร
(74 เรื่อง)
31 กรกฎาคม 2566
14,511
รัฐบาลตระหนักถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่พร้อมสำหรับการใช้งานตามหลักการ ?ทำน้อยได้มาก? พัฒนาตลอดห่วงโซ่คุณค่า value chain เพื่อพัฒนายกระดับประเทศให้เป็นประเทศรายได้สูง กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัยนวัตกรรม โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. จึงได้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในพื้นที่ต่างจังหวัด ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีคุณภาพ และเป็นการกระตุ้นการบริโภคของประชาชนภายในประเทศ เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศที่เข้มแข็งและยั่งยืน
19 พฤศจิกายน 2565
604
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท