ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
(550 เรื่อง)
ป้าเอี้ยง งามนิตย์ เริ่มทำเกษตรมาตั้งแต่ปี 2542 โดยมีเนื้อที่เพียง 3 ไร่ ซึ่งในตอนแรกป้าเอี้ยงเป็นอาสาสมัครชุมชน และก็ได้ทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริเพื่อเลี้ยงชีพมาโดยตลอด แต่พอกรมปศุสัตว์มาพบการทำเกษตรแบบผสมผสานและอีกทั้งป้าเอี้ยงยังเป็นอาสา สมัครชุมชนก็ได้เข้ามาขอความร่วมมือในการกระจายข้อมูลสู่เกษตรกรท่านอื่นๆ โดยให้การสนับสนุนด้านอาหารและเครื่องดื่มในช่วงการกระจายข่าวสาร ป้าเอี้ยงเล่าต่ออีกว่าในตอนแรกได้ทำการเลี้ยงตะพาบแต่พอเศรษฐกิจแย่ก็เกิด การขาดทุนจึงหันมาหาลูกพันธุ์เป็ดเทศมาเลี้ยงและก็ได้มีแม่พันธุ์เป็ดเทศเอา ไว้เพาะพันธุ์เอง ป้าเอี้ยงบอกว่าได้เก็บแม่พันธุ์เป็ดเทศสำหรับเพาะพันธุ์เองและแจกชาวบ้านไป เลี้ยงมากถึง 200 ตัวแต่ก็เกิดโรคไข้หวัดนกระบาดขึ้นในปี 2546 เป็ดของป้าเอี้ยงไม่เป็นไข้หวัดนกแต่ก็สู้ราคาที่ตกต่ำไม่ไหว จึงพลิกผันตัวเองมาเลี้ยงหมู ในครั้งแรกเริ่มเลี้ยงหมู 3 ตัว ขายได้ 15,000 บาทก็เลยหาลูกหมูมาเลี้ยงอีก 10 ตัวก็ได้กำไรดีเนื่องจากต้นทุนในการเลี้ยงหมูของป้าเอี้ยงต่ำ เพราะใช้หยวกกล้วย รำ และหัวอาหารในการเลี้ยง ซึ่งใช้การเลี้ยงประมาณ 3 เดือน ซึ่งในระหว่างที่ป้าเอี้ยงทำการเกษตรเพื่อปากท้องของครอบครัวอยู่นี้ในปี 2549 ทางปศุสัตว์จังหวัดได้ทำการคัดเลือกให้บ้านป้าเอี้ยงจัดตั้งเป็นศูนย์เครือ ข่ายการเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้เกษตรกรที่สนใจ ป้าเอี้ยงบอกว่าตอนนี้ป้าเอี้ยงเลี้ยงทั้งหมู กบ, ปลา,เป็ด,ไก่ และมีการทำฮอร์โมนไข่ ฮอร์โมนรกหมู ฮอร์โมนนม ยาป้องกันแมลง แก๊สชีวภาพ และมีการผลิตหนอนสำหรับเลี้ยงปลาและกบ ป้าเอี้ยงบอกต่ออีกว่าที่ทุกวันนี้ป้าเอี้ยงมีการทำทุกอย่างเกิดมาจากแนวคิด ที่ว่าอยากให้สวนปลอดสารพิษและอยากใช้ทรัพยากรที่เหลือทิ้งให้เกิดประโยชน์ สูงสุด
10 มกราคม 2554
9,381
คุณลุงบุญลือ เต้าแก้ว เกษตรกรจังหวัดสระบุรี ได้มีการถ่ายทอดวิธีการทำน้ำหมักสูตรต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจนำไปปฏิบัติเพื่อลดต้นทุนในการทำการเกษตรของตนเอง โดยจะสอนวิธีการหมัก การทำหมดทุกสูตรที่ผู้ที่สนใจต้องการทราบ และมีจำหน่ายให้กับผู้ที่ต้องการนำไปใช้อีกด้วย ในราคาย่อมเยาว์ และคุณลุงบุญลือได้เล่าให้ฟังว่า มีการวางแผนเพื่อ การพัฒนางานด้านการเกษตรในอนาคต คือ 1.ต้องการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ให้แก่คนในชุมชนและขยายผลไปสู่ระดับตำบลและจังหวัดต่อไป 2.ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานของทางราชการเพื่อรับการสนับสนุนในการทำการเกษตรเพื่อเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่นพร้อมถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนด้วยความเต็มใจ 3.ต้องการจัดการให้เกิดการร่วมกลุ่มในชุมชน ให้เป็นกลุ่มทางการเกษตรเพื่อให้เกิดความสามัคคีและความเข็มแข็งในการทำการเกษตร โดยต้องการจัดตั้งเป็นกลุ่มไม้ผล กลุ่มนาข้าว และกลุ่มพืชผัก เพื่อที่จะสามารถกำหนดราคาและต่อยอดไปสู่การเกษตรที่ยั่งยืนได้ต่อไป
30 ธันวาคม 2553
7,380
คุณบุญไทย เริ่มสนใจเลี้ยงปลาทองเป็นงานอดิเรก และมีเพื่อนที่พอจะมีช่องทางการตลาดเกี่ยวกับปลาสวยงาม จึงได้ลองซื้อปลากัด มา เลี้ยงเริ่มต้นเพียง 3 ตัว ในราคา 15,000 บาท ซึ่งเป็นปลากัดสวยงาม Siam Fighting Fish เป็นพ่อพันธุ์ 2 ตัว แม่พันธุ์ 1 ตัว ซึ่งก็เป็นสีเขียวดำธรรมดา นำมาผสมพันธุ์กันได้สีอื่นขึ้นมา เป็นสีดำ,เขียว,น้ำเงิน จากนั้นเริ่มซื้อพ่อแม่พันธุ์เข้ามาเพิ่มเติมเพราะเริ่มทำเป็นธุรกิจอย่าง จริงจัง คุณบุญไทยมีคำแนะนำเทคนิคการทำให้ปลามีรูปทรงที่สวยงาม สิ่งที่สำคัญคือ น้ำ,อาหาร และยารักษาโรค และน้ำ และวันนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการทำอาหารให้ปลาสวยงาม จากคุณบุญไทย มาฝากกัน
29 ธันวาคม 2553
26,494
27 ธันวาคม 2553
4,325
15 ธันวาคม 2553
5,507
อาหารหมู หรือส่วนผสมต่าง ๆ ของอาหารหมู เป็นอีกอย่างที่มีความสำคัญสำหรับหมู ที่เกษตรกรได้ทำการเลี้ยงไว้ ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู แต่ละรายหรือแต่ละพื้นที่จะมีวิธีการและเทคนิคต่างๆ ที่แตกต่างกันไป เพื่อที่จะเลี้ยงหมูของตนเอง ให้มีความเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ แต่จะให้หมูเจริญเติบโตเต็มที่เพียงอย่างเดียวไม่ได้ เกษตรกรหลาย ๆ ท่านต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนในการเลี้ยงด้วย ซึ่งคุณสุรชัย บุญคง เกษตรกรผู้ทำไร่นาสวนผสมผสาน ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู ก็เป็นเกษตรกรอีกรายหนึ่งที่ได้คิดค้นวิธีการหรือสูตรอาหารในการเลี้ยงหมู เพื่อให้หมูที่ตนเลี้ยงไว้มีการเจริญเติบโตอย่างเต็มที และประหยัดต้นทุน ด้วยวิธีการและเทคนิคง่ายๆ ดังนี้
10 ธันวาคม 2553
7,254
10 ธันวาคม 2553
15,065
ราคาน้ำมัน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท