ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
(550 เรื่อง)
คุณบุญญวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา หรือ นายสัตวแพทย์ บุญญวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เกษตรกรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสาน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งเป็นคนที่ผันตัวเองจากการเป็นสัตว์แพทย์ มาทำการเกษตรอย่างเต็มตัว หลังจากที่ได้ลาออก คุณบุญญวัฒน์ ได้เริ่มทำการเกษตรแบบผสมผสาน มีการปลูกพืชผักแบบปลอดสารพิษ การเลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันนี้ มีการเพาะต้นอ่อนทานตะวันแบบปลอดสารพิษเป็นหลัก รวมถึงยังมีการปลูกพืชผักชนิดอื่นๆ ไม้ผล และยังมีการเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงวัว เลี้ยงแพะ เลี้ยงไก่ และมีแนวคิดใหม่ๆทางการเกษตรอีกมากมายเพื่อจะลงมือทำการพัฒนาการเกษตรต่อไป
2 กรกฎาคม 2555
3,123
จากการลงพื้นที่บ้านกระโดน ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 8 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น.เพื่อพบกับลุงฉอ้อน เผนโคกสูง เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2551 เป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของปศุสัตว์ไม่ว่าจะเป็น เป็ด ไก่ โค กระบือ และสุกร ได้แนะนำการทำอาหารเสริมเลี้ยงเป็ดเนื้อ สูตรภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งสูตรอาหารนี้เกษตรกรสามารถทำใช้เองได้ โดยไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก วัสดุที่ใช้ก็หาได้ง่ายตามแบบฉบับภูมิปัญญาชาวบ้านแท้ๆ และอาหารที่ได้ยังมีคุณภาพสูง ส่งผลให้เป็ดเนื้อเจริญเติบโตได้ดีและเป็นที่ต้องการของตลาด มีค่าใช้จ่ายในการทำน้อย ส่งผลให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ถ่ายทอดสู่พี่น้องเกษตรกรไว้อย่างน่าสนใจและนำไปใช้ได้ดังนี้
18 มิถุนายน 2555
3,391
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท