ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
(545 เรื่อง)
ประเทศไทยพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกครั้งแรก เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2547 ในฟาร์มไก่ไข่ ที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี และต่อมาได้มีการแพร่ระบาดออกไปอย่างต่อเนื่องดังนี้ ปี 2547 พบการระบาดทั้งหมด 783 จุด ปี 2548 พบการระบาดทั้งหมด 110 จุด ปี 2549 การระบาดลดลงเหลือแค่ 2 จุด ปี 2550 พบการระบาดทั้งหมด 4 จุด ปี พ.ศ. 2551 เป็นปีสุดท้ายที่ประเทศไทยเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดนก โดยพบการระบาดในพื้นที่ 4 ตำบล (จุด) 4 อำเภอ 4 จังหวัด จุดเกิดโรคดังกล่าว ได้แก่ 1) ฟาร์มไก่เนื้อตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (23 มกราคม 2551) 2) ไก่พื้นเมืองตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร (25 มกราคม 2551) 3) ไก่พื้นเมืองตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (9 พฤศจิกายน 2551) 4) ไก่พื้นเมืองตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี (13 พฤศจิกายน 2551) ซึ่งปัจจุบัน (วันที่ 8 ตุลาคม 2556) ไม่มีรายงานการเกิดโรคไข้หวัดนกในประเทศไทยเป็นเวลามากกว่า 4 ปี 10เดือนแล้ว นับจากวันที่ทำลายสัตว์ป่วยรายสุดท้าย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551
11 ตุลาคม 2556
1,617
มันเทศ พืชที่เกษตรกรนิยมปลูกกันทั่วไป ส่วนที่ใช้ประโยชน์ในการบริโภคหรือจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรคือ หัวมันเทศ แต่สำหรับคุณขวัญชัย รักษาพันธุ์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จ.ฉะเชิงเทราปี 2551 ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทาง Farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ถึงประโยชน์ของมันเทศนอกจากใช้ส่วนของหัวมันเทศแล้ว\"เถามันเทศ\"ยังเป็นอาหารบำรุงโค-กระบือได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโค-กระบือ ที่อยู่ในช่วงตั้งท้องที่ต้องบำรุงสุขภาพเป็นพิเศษ คุณขวัญชัยแนะนำเกษตรกรที่ปลูกมันเทศหลังจากเก็บเกี่ยวหัวมันเทศแล้ว ให้ทิ้งเถาไว้บนแปลงปลูกจากนั้นรดน้ำและใช้ปุ๋ยอินทรีย์หว่านบำรุงให้เถาและใบมันเทศเจริญเติบโต เพื่อเก็บเกี่ยวทั้งเถาและใบนำไปเป็นอาหารบำรุงโค-กระบือในช่วงตั้งท้อง ซึ่งมีวิธีการในสูตรอาหาร 100 กิโลกรัม ดังนี้
2 ตุลาคม 2556
5,818
เมื่อถึงช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะเดือนมิถุนายน-สิงหาคมของทุกปี มักพบการระบาดของโรคไข้เลือดออกมากที่สุด เราควรช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ซึ่งวันนี้มีวิธีการแก้ปัญหายุงไปไข่ทิ้งไว้ในแท็งก์น้ำ โอ่งน้ำ ภาชนะใส่น้ำเป็นต้น ทำให้มีลูกน้ำวนว่ายอยู่ในแท็งก์ และแพร่ขยายพันธุ์กลายเป็นยุงลายที่เป็นพาหะนำเชื้อไข้เลือดออกนั่นเอง นับว่าปัญหาที่หลายคนเคยเจอและกำลังหาวิธีแก้ไข โดยเรามีวิธีการง่ายๆที่ คุณเรียง จันทราพูน เภสัชกรสมุนไพรกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทิพย์ไทย จังหวัดเชียงราย ได้ยินดีเผยสูตรการแก้ปัญหายุงไปไข่ทิ้งไว้ในแท็งก์น้ำ ผ่านในรายการ FARMER INFO จ.เชียงรายด้วยวิธีการง่ายๆดังนี้
27 สิงหาคม 2556
2,340
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
23-34°C
เชียงใหม่
15-29°C
นครราชสีมา
19-32°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×