สัตว์น้ำเค็ม
(149 เรื่อง)
กุ้งป่วยที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียมักจะพบตลอดระยะเวลาของการเลี้ยง ตั้งแต่โรคตายเดือน ซึ่งอาจจะไม่มีอาการผิดปกติภายนอกเด่นชัด จนถึงกุ้งตัวสีแดง หรือกุ้งป่วยที่มีสีเข้มกว่าปกติ นอกจากนั้นการติดเชื้อแบคทีเรียที่พบบ่อยๆ ในช่วงของการเลี้ยงเดือนท้าย ๆ กุ้งที่ป่วยด้วยการติดเชื้อแบคทีเรีย โดยเฉพาะในกลุ่มวิบริโอ (Vibrio) ซึ่งมีด้วยกันหลายชนิด (species) อาการของกุ้งที่ป่วยที่ขึ้นมาอยู่ตามขอบบ่อ หรือลอยตามผิวน้ำมีตั้งแต่กุ้งตัวสกปรกมีตะกอนตามผิวตัว กุ้งตัวสีส้ม จับดูตัวหลวมตามลำตัวสกปรก หางมักจะกร่อน บางลักษณะจะพบว่าตามลำตัวจะมีจุดสีดำขนาดเล็ก บริเวณแผ่นปิดเหงือกจะบวม หรือตามเปลือกจะมีจุดขาว ๆ ทั่วไป ลักษณะของกุ้งป่วยที่กล่าวไปแล้วนั้นเมื่อนำมาเขี่ยเชื้อจากตับและตับอ่อน หรือจากน้ำเลือด จะมีเชื้อแบคทีเรียเป็นจำนวนมาก ตับและตับอ่อนมักจะมีขนาดเล็กลงกว่าปกติ
11 ตุลาคม 2555
2,962
ผู้เลี้ยงกุ้งควรจะประเมินผลผลิตของกุ้งในบ่อได้ตลอดเวลาเพื่อที่จะทราบว่า ถ้าจับกุ้งในขณะนั้นจะคุ้มทุนหรือไม่ หรือปริมาณกุ้งที่มีอยู่ควรจะเลี้ยงต่อไปหรือควรจะจับขาย แล้วเตรียมบ่อเพื่อการเลี้ยงรอบใหม่ การคำนวณผลผลิตของกุ้งในบ่อคิดจากปริมาณอาหารที่กุ้งกินในขณะนั้นหรือในภาวะปกติ เช่นตามปกติกินวันละประมาณ 100 กิโลกรัม แต่ก่อนจับเพียง 1วันกินอาหารลดลงเหลือ 80 กิโลกรัม ต้องคิดจากการกินอาหาร 100 กิโลกรัม นอกจากตอนที่กินลดเหลือ 80 กิโลกรัมมีกุ้งตายพื้นบ่อเป็นจำนวนมาก อาจจะต้องประเมินจากอาหารมากกว่า 80 กิโลกรัมแต่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม
11 ตุลาคม 2555
3,932
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ในปัจจุบันที่สำคัญได้แก่ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพน้ำ ที่มีคุณภาพด้อยลง อันเนื่องมาจากการขยายตัวของฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำในประเทศไทย ที่มีเพิ่มขึ้นในหลาย ๆ ท้องที่ ทำให้การเลี้ยงต้องมีความเสี่ยงต่อกุ้งเป็นโรคตายสูงมาก โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนามีการปล่อยกุ้งอย่างหนาแน่น และขาดระบบการควบคุมป้องกันของเสียที่ปล่อยออกมา แต่อย่างไรก็ตามการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในทุกระบบไม่ว่าจะเป็นระบบความเค็มปกติหรือระบบความเค็มต่ำ หรือระบบน้ำหมุนเวียน หรือระบบปิดสนิมก็ตามการจัดการเรื่อ'คุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงมีความสำคัญมาก ผู้เลี้ยงกุ้งต้องมีความรู้และเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขเพื่อลดปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะมีผลต่อสุขภาพของกุ้งการเจริญเติบโตและผลผลิตคุณสมบัติของน้ำที่มีความสำคัญในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำมีดังนี้
10 ตุลาคม 2555
24,129
การเลี้ยงในปัจจุบันนี้มีการถ่ายเปลี่ยนน้ำน้อยลง เพื่อลดความเสี่ยงในการเติมน้ำใหม่เข้าไปในบ่อ ซึ่งอาจจะเป็นการนำเชื้อโรคเข้าไปในบ่อด้วย การถ่ายน้ำที่ลดลงหลังจากกุ้งมีอายุประมาณ 60 วัน โดยเฉพาะในช่วงที่ไม่มีฝนตก แสงแดดจัด ติตต่อกันหลายวัน มักจะพบว่าปริมาณแพลงก์ตอนจะเพิ่มขึ้น จนทำให้น้ำมีสีเข้มมากขึ้น จนถึงจุดที่มีผลต่อปริมาณออกซิเจนด้วย เช่น เมื่อใดออกซิเจนตอนเช้าลดต่ำลงมาเรื่อย ๆ ในขณะที่ออกซิเจนตอนบ่ายเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เกินจุดอิ่มตัว จนถึงระดับที่มากกว่าตอนเช้าซึ่งอาจจะถึง 4 เท่าตัวเป็นผลมาจากการสังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอนพืชตอนกลางวันที่มีแสงแดดแต่หลังจากเที่ยงคืนจะพบว่าปริมาณออกซิเจนจะลดต่ำมาก เนื่องจากการหายใจของแพลงก์ตอนตอนกลางคืนในบ่อที่มีการถ่ายน้ำน้อย ถ้าไม่มีการควบคุมและจัดการให้ปริมาณแพลงก์ตอนอยู่ในระดับที่เหมาะสมจะพบว่าในระยะต่อแพลงก์ตอนตายเป็นจำนวนมากในช่วงตอนบ่ายและกลางคืนทำให้ปริมาณออกซิเจนลดต่ำลงมาถึงระดับที่มีกุ้งเกาะขอบบ่อ และบางส่วนอาจจะลอยตามผิวน้ำในเวลาต่อมาเมื่อระดับออกซิเจนต่ำลงน้อยกว่า 2.0 พีพีเอ็ม จะพบว่ากุ้งเกือบทั้งหมดลอยตามผิวน้ำ ถ้าแก้ปัญหาไม่ทันหรือไม่ถูกต้องจะทำให้เกิดความเสียหายได้มาก
9 ตุลาคม 2555
12,224
ปลากะพงขาว Lates calcarifer ( Bloch ) ชื่อสามัญเรียก (Giant Perch) ปลากะพงขาว เป็นปลาน้ำกร่อยขนาดใหญ่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Lates calcarifer (Bloch) ชื่อสามัญเรียกว่า Giant Perch หรือ Sea Bass สามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ำจืด น้ำกร่อยและน้ำเค็ม ปลาชนิดนี้เลี้ยงกันแพร่หลายในเขตจังหวัดชายทะเลของประเทศไทย เนื่องจากเลี้ยงง่าย โตเร็ว เนื้อมีรสชาติดีและมีราคา ปัจจุบันประเทศไทยสามารถเพาะพันธุ์ปลากะพงขาวได้เป็นจำนวนมาก เพื่อเลี้ยงในประเทศและส่งขายต่างประเทศ ในปัจจุบันพบปลากระพงขาวแพร่กระจายอยู่ทุกจังหวัด ทั้งในอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามันจะอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่ไม่ห่างออกไปจากชายฝั่งมากนัก โดยอาศัยอยู่ชุกชุมตามปากแม่น้ำลำคลองและปากทะเลสาบ อย่างไรก็ตาม ปลากะพงขาว ยังสามารถขึ้นไปอาศัยและเจริญเติบโตยังแหล่งน้ำจืดได้อีกด้วย จึงจัดเป็นปลาประเภทสองน้ำอย่างแท้จริง
9 ตุลาคม 2555
3,227
ราคาน้ำมัน
วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
20.28 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
20.55 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
19.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
17.24 บาท
ดีเซล
20.69 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
24.86 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-33°C
เชียงใหม่
25-35°C
นครราชสีมา
25-33°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×