สัตว์เศรษฐกิจ
(340 เรื่อง)
ปัจจุบันนี้อาชีพการเลี้ยงไส้เดือนกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะไส้เดือนเลี้ยงง่าย การจัดการไม่ยุ่งยาก ขายก็ได้ราคาดี ไส้เดือน เป็นสัตว์ที่มีประโยชน์เป็นอย่างมากเปรียบเสมือนเป็นรถไถขนาดเล็กที่ทำหน้าที่ไถพรวนดิน ไส้เดือนก็มีสารเคมีหลายๆอย่างที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชและไม่มีผลข้างเคียงสำหรับคนที่ซื้อผลไม้หรือผักที่เป็นผลผลิตจากการ กลายเป็นปุ๋ยของไส้เดือน ที่ทำหน้าที่ดูแลและส่งเสริมการเติบโตของพืชต่างๆ ที่จังหวัดอุบลราชธานี มีเกษตรกร คือ คุณธงชัย ก้อนทอง อยู่บ้านเลขที่ 42 หมู่ 15 ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ได้หันมายึดอาชีพเลี้ยงไส้เดือนเป็นอาชีพเสริมซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก
25 มิถุนายน 2553
13,867
วันนี้ปฏิบัติการผู้นำชุมชนสำนึกรักบ้านเกิดได้เดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ชุมชนบ้านดงมะตื๋น ตำบลผางาม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีคุณธาตุ ธรรมจิตร์ เป็นเจ้าของและเป็นผู้ดูแลทุกขั้นตอนในการเลี้ยงจิ้งหรีด ได้กล่าวกับทีมงานถึงรายละเอียดความเป็นมาของการเลี้ยงจิ้งหรีดว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนฐานราก โดยส่งเสริมให้ชุมชนนำแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดำรงชีวิตและการพัฒนาอาชีพ เนื่องด้วยเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักปรัชญาและแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญคือ เป็นการดำเนินชีวิตที่ตั้งอยู่บนสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงองค์ประกอบหลัก 3 อย่างด้วยกันคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว นอกจากนี้ยังต้องประกอบด้วยปัจจัยสนับสนุนอื่นอีก เช่น การใช้ความรู้ ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทำ ทั้งนี้เพื่อมุ่งให้เกิดความพอเพียงทั้งในระดับครัวเรือน กลุ่ม องค์กรชุมชน และเครือข่ายโดยรวมในท้องถิ่น หรือสูงขึ้นไปในระดับสังคมและประเทศชาติ โดยเน้นการพึ่งตัวเอง รวมทั้งการพึ่งทุนในชุมชน ทั้งเป็นปัจจัยในการผลิต และมีชุมชนเป็นตลาด มุ่งเน้นการผลิตเพื่อการบริโภคภายในชุมชน และลดรายจ่ายภายในครอบครัว ซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นที่การดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เป็นการเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน
7 มิถุนายน 2553
13,035
3 มิถุนายน 2553
17,624
คุณบุญเพ็ง คำเลิศ เกษตรกรบ้านนาทุ่งพัฒนา ต. สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธุ์ จ. ศรีสะเกษ ประกอบอาชีพการเกษตรมานากว่า 30 ปี ปัจจุบันได้เป็นเกษตรกรดีเด่นของจังหวัดศรีสะเกษ และยังเป็นวิทยากร บรรยายการทำการเกษตรผสมผสาน เช่น การเพาะเห็ดในโรงเรือนแบบพอเพียง การเลี้ยงปลาในบ่อดินและบ่อพลาสติก,การเลี้ยงกบ ,เลี้ยงปลาไหล และวิธีการใช้สารชีวภาพทั้งหมดปลอดสารพิษ และยังเป็นผู้นำชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน) นำพาลูกบ้านดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเน้นทำการเกษตรแบบธรรมชาติ คือไม่เน้นการใช้สารเคมี ใช้หลักพึ่งพาอาศัยกัน ปัจจุบันทำเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชอายุสั้น ปลูกไม้ผล และเลี้ยงสัตว์ในพืนที่เพียงแค่ 3 ไร่ ก็สามารถสร้างรายได้ไม่แพ้คนที่มีเนื้อที่ 30 ไร่แน่นอน กิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษคือ การเลี้ยงปลาไหลแบบธรรมชาติ ซึ่งหากท่านที่สนใจอยากจะทดลองเลี้ยง สามารถลองทำอย่างคุณบุญเพ็งดังนี้
3 มิถุนายน 2553
7,544
อดีตประธานบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงอย่าง คุณบุญชิต สมัตถะ เมื่อหมดวาระทางราชการ จึงหันมาประกอบอาชีพการเกษตร ประกอบกับเป็นคนที่มีใจรักการเกษตรเป็นทุนอยู่แล้ว จึงเร่งใฝ่หาความรู้และเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานราชการและเอกชน แล้วนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541- ถึงปัจจุบัน จนสามารถใช้เนื้อที่บ้านของตน เป็นจุดสาธิตบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จนสามารถที่จะขยายผลให้เกษตรกรรายอื่นๆในพื้นที่ใกล้เคียง ได้ใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้วิทยาการการเกษตรและนำไปปฏิบัติสร้างรายได้ให้กับครอบครัว กิจกรรมการเกษตรอีกอย่างที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กัน คือการเลี้ยงจิ้งหรีด ซึ่งเป็นการเลี้ยงเลียนแบบธรรมชาติ เห็นเป็นแมลงตัวเล็กๆอย่างนี้ แต่สามารถสร้างรายได้ให้ผู้เลี้ยงอย่างงามเลยทีเดียว ซึ่งหากเกษตรกรที่สนใจอยากทดลองเลี้ยงเอง ก็สามารถเลี้ยงได้ง่ายๆดังนี้
25 พฤษภาคม 2553
3,757
ราคาน้ำมัน
วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
20.28 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
20.55 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
19.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
17.24 บาท
ดีเซล
20.69 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
24.86 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-33°C
เชียงใหม่
25-35°C
นครราชสีมา
25-33°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×