สัตว์ปีก
(372 เรื่อง)
ไก่สามสายพันธุ์เจริญเติบโตเร็ว สามารถขุนส่งตลาดได้ภายในเวลาไม่เกิน 16 สัปดาห์ ด้วยน้ำหนักพอเหมาะ 1.7 กิโลกรัม/ตัว การเจริญเติบโตและปริมาณอาหารที่กินต่อวันจากเริ่มเลี้ยงจนถึงส่งตลาดได้แสดงไว้ในตารางที่ 1-6 เป็นสถิติมาตรฐานของไก่พันธุ์นี้ เพื่อให้เกษตรกรได้เปรียบเทียบกับที่ตนเองกำลังเลี้ยงอยู่ ถ้าเติบโตสูงกว่ามาตรฐานก็ขอให้แสดงว่าเกษตรกรสนใจเอาใจใส่ปฏิบัติตามคำแนะนำ แต่ถ้าเติบโตช้าก็ขอให้ปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพาะในเรื่องการกกลูกไก่ระยะแรก และพื้นคอกอย่าให้แฉะหรือชื้น คุณภาพอาหารตรงตามคำแนะนำ หรือไม่ควรใช้อาหารที่มีคุณภาพต่ำกว่าที่แสดงไว้ในตาราง 2 และ 4 แต่อาหารที่มีคุณภาพสูงกว่าไม่เสียหายยิ่งดีแต่ต้นทุนจะสูง
22 กุมภาพันธ์ 2556
28,154
การผสมพันธุ์ไก่ เมื่อแม่ไก่อายุได้ครบ 20 สัปดาห์ ให้ทำการเจาะเลือดพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ไก่เพื่อตรวจโรคขี้ขาว คัดไก่ที่เป็นโรคขี้ขาวออกจากฝูง ไม่นำมาผสมพันธุ์เพราะโรคนี้ต่อต่อถึงลูกไก่ได้ทางเปลือกไข่ และระบาดได้ดีในตู้ฟัก ทำให้ไข่ฟักไม่ออกตายมากในระยะสุดท้ายของการฟัก หรือเรียกว่าตายโคม นอกจากนี้ลูกไก่ที่ฟักออกมาได้จะอ่อนแอขี้เหลวขาวติดก้นลูกไก่ ขี้ไม่ออก แกรนและตายมากในระยะกก 1-4 สัปดาห์ ดังนั้น ฝูงไก่พันู์จึงเข้มงวดต่อการกำจัดโรคขี้ขาวออกให้ได้ 100% จึงจะปลอดภัยไก่ที่เป็นโรคให้คัดออกจาฝูงและทำลายเพราะปล่อยไว้ในฝูงจะมีโอกาสกระจายโรคไปสู่ตัวอื่นทำให้เราไม่ปลอดภัยในการที่จะผลิตลูกไก่พันธุ์ที่ส่งเสริมเกษตรกร
22 กุมภาพันธ์ 2556
61,546
19 กุมภาพันธ์ 2556
8,764
จากการลงพื้นที่บ้านนาตะโครก ต.โคราช อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ในวันที่ 15 มกราคม 2556 เวลา 09.20 น. คุณบุญเหลือ เกตุตะคุ หมอดินอาสาประจำตำบลโคราช ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำเกษตรแบบผสมผสาน พร้อมเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้สละเวลาเพื่อแนะนำความรู้ความชำนาญ แนวทางต่างๆในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงให้กับเกษตรกรที่สนใจ และในพื้นที่ที่ทำการเกษตรกว่า 6 ไร่ โดยเฉพาะปลูกไม้ยืนต้น ผลไม้หลายชนิด ปลูกข้าวอินทรีย์ เลี้ยงปลากินพืชหลายชนิด และการทำปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมัก ไว้ใช้เอง เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดปริมาณการใช้สารเคมี ได้แนะนำเกร็ดความรู้ วิธีทำไข่ให้สุกได้ ด้วยน้ำหมักเศษปลา ดังนี้
18 กุมภาพันธ์ 2556
2,776
ไก่ไข่ เป็นไก่ที่ได้รับความนิยมจากเกษตรกรในหลายๆพื้นที่ โดยเฉพาะในจังหวัดจันทบุรี เนื่องจากไก่ไข่เป็นไก่ที่เลี้ยงง่าย ออกไข่ทุกวัน และไข่ไก่ที่ได้เมื่อนำไปจำหน่ายก็มีราคาสูง อีกทั้งจากการที่สามารถนำไปใช้เป็นอาหารได้ จึงทำให้ไก่ไข่เป็นไก่ที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงกันมาก แต่อย่างไรก็ดี ปัจจุบันปัญหาสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ก็ยังคงมี นั่นคือในเรื่องของราคาค่าอาหารและคุณภาพไข่ไก่ที่ออกมา ดังนั้นเพื่อเป็นการลดต้นทุน และเป็นการเพิ่มคุณภาพไข่ไก่ คุณอรุพล กาญจนาวิล จึงแนะนำเทคนิคการให้เสริมความแข็งแรงไก่ไข่ด้วยซ้าหอย (เปลือกหอยละเอียด) ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี FM 106.25 MHz. เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรที่สนใจได้นำไปใช้ต่อไป
1 กุมภาพันธ์ 2556
3,912
17 มกราคม 2556
4,003
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท