สัตว์ใหญ่
(245 เรื่อง)
9 กันยายน 2556
46,832
จากการลงพื้นที่บ้านทุ่งสะแบง ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ในวันที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 10.20 น. คุณลุงปันแก้ว ใจแก้ว หมอดินอาสาประจำตำบลมะเกลือใหม่ ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำเกษตรแบบผสมผสาน พร้อมเปิดเป็นศูนย์จุดเรียนรู้การผลิตน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งลุงปันจะใช้เป็นพื้นที่ในการทำน้ำหมักต่างๆหลากหลายสูตร ไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักจากผลไม้สุกในพื้นที่ น้ำหมักจากนม น้ำหมักสมุนไพร และมีพื้นที่ทำการเกษตร 30 ไร่ โดยเฉพาะการปลูก มะละกอฮอลแลนด์ ไผ่ กล้วย มะม่วง น้อยหน่า และเลี้ยงวัว ภายในพื้นที่ และที่สำคัญเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารวัว จึงได้แนะนำน้ำหมักสับปะรด บำรุงวัวทำให้น้ำหนักดีโตเร็ว ดังนี้
15 สิงหาคม 2556
7,541
ปุ๋ยคอกหรือมูลสัตว์ ยังเป็นที่ต้องการของเกษตรกรอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงฤดูกาลทำนาหรือในฤดูฝนแบบนี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ผลิตปุ๋ยคอกเพื่อใช้เองหรือจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้เสริมนอกเหนือจากการทำการเกษตรนั้น ได้ประสบปัญหาจากการตากมูลสัตว์ที่มีการเปียกชื้นจากฝนที่ตกลงมา เลยทำให้มูลสัตว์หรือปุ๋ยคอกที่ความชื้นมาก ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผสมปุ๋ยหมัก หรือบรรจุกระสอบขายได้ เมื่อทีมงาน FARMER INFO จ.เชียงรายได้ลงพื้นที่พบกับ ลุงชวนหรือ นายบุญชวน มะลัยโย ขุนแผนฟาร์ม 91 ม.10 บ้านปงบน ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ได้ยินดีเผยสูตรวิธีการตากมูลสัตว์ในฤดูฝน ให้ขายได้ตลอดปี จึงได้นำวิธีการง่ายๆในการตากปุ๋ยคอกให้แห้งไว และหลีกเลี่ยงการเปียกชื้นจากฝนในช่วงนี้ได้ มีวิธีการดังนี้
9 กรกฎาคม 2556
6,953
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×