ไม้ผล
(1,073 เรื่อง)
1 กุมภาพันธ์ 2556
61,472
คุณสำรวย ทองพูน เกษตรกรบ้านเหล่าใหญ่ ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย อายุ 52 ปี ปัจจุบันเป็นผู้ใหญ่บ้านเหล่าใหญ่ อดีตความเป็นมาคุณพ่อสำรวยเป็นชาวอำเภอโขงเจียม จ.อุบลราชธานี แต่ย้ายถิ่นฐานตามญาติมาเพื่อการหาแหล่งที่ทำกินเมื่อหลายสิบปีก่อน ตั้งแต่สมัยยังหนุ่ม ปัจจุบันเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะละกอเป็นอาชีพ และปัจจุบันยังคงมีเกษตรกรยึดอาชีพในการปลูกพืชไร่ เช่นมันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพาราและปลูกผักตามฤดูกาลบนพื้นที่กว่า 100 ไร่ ซึ่งเป็นตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ สำหรับด้านการศึกษา จบการศึกษาระดับชั้น ป. 4 เป็นผู้ใหญ่บ้านเหล่าใหญ่ ด้านคุณวุฒิ ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นด้านการปลูกพืชผสมผสาน ประจำอำเภอเอราวัณ และทำหน้าที่เป็นประธานกลุ่มผู้ปลูกมะละกอแขกนวล เป็นเกษตรกรตัวอย่างในด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม ปัจจุบันปลูกมะละกอพันธุ์แขกนวลอยู่ทั้งหมด 35 ไร่ปลูกมันสำปะหลัง 21 ไร่และที่เหลือปลูกยางพาราแซมด้วยมะเขือเปาะ หรือมะเขือขาว
24 มกราคม 2556
27,656
23 มกราคม 2556
7,803
22 มกราคม 2556
4,457
ในระยะนี้สภาพอากาศแห้งแล้งและหนาวเย็น ซึ่งในช่วงเดือนมกราคมของทุกปีมะม่วงมีการออกดอก เกษตรกรจึงควรดูแลและเอาใจใส่เพื่อการติดผลที่สมบูรณ์ เป็นการช่วยเพิ่มผลผลิต ซึ่งหากขาดการบำรุงรักษาจะทำให้การติดผลไม่สม่ำเสมอ ในส่วนของการร่วงของดอกหรือติดผลเพียงเล็กน้อยและร่วงในระยะต่อมา ทำให้ได้ผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพหรือผลผลิตต่ำ นอกจาก ขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษาต้นมะม่วงให้พร้อมก่อนการออกดอกและติดผลที่ผ่านมา การดูแลรักษา ช่วงออกดอกและการติดผลอ่อนเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ทั้งการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช และโรคที่เกิดจากเชื้อรา ช่วงระยะออกดอกและติดผล
16 มกราคม 2556
16,333
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท