(8,279 เรื่อง)
เชื้อรา โรคร้ายในนาข้าวอีกชนิดหนึ่ง ที่ระบาดเมื่อไหร่ มักจะนำความเสียหายมาสู่เกษตรกรผู้ทำนาอย่างมากทีเดียว จากปัญหาเชื้อราจะก่อให้เกิดของโรคพืชหลายชนิดเช่น โรคราสนิม, ราน้ำค้าง , ราแป้ง สำหรับอาการที่พบว่าเกิดจากเชื้อรา ได้แก่ อาการใบจุด ใบไหม้ ยอดไหม้ กิ่งแห้ง กล้าล้ม รากและโคนเน่า ต้นโทรม แผลสะเก็ด และเหี่ยวเฉา ทำให้เกษตรกรต้องซื้อสารเคมีหรือยาปราบศัตรูพืชมาใช้ในการทำลายเชื้อราดังกล่าว ทำให้ต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรสูงขึ้น ทั้งสารเคมียังมีสารตกค้างทำลายสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่เกษตรกรรมด้วย กรณีที่พี่น้องเกษตรกรพบว่ามีเชื้อราเข้าทำลาย ในแปลงนาแล้วในระยะเริ่มแรก ควรใช้สารสมุนไพร ในการป้องกันไม่ให้เชื้อรากระจายไปในนาแปลงในวงกว้างและแปลงนาอื่นๆ และไม่ให้ระบาดเพิ่มขึ้นด้วยสมุนไพร
24 มีนาคม 2552
7,834
การทำการเกษตรส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการทำนาข้าว ไร่นาสวนผสม ปลูกพืชผักทุกชนิด เกษตรกรส่วนใหญ่มักประสบกับปัญหาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชรบกวน เช่น แมลง หนอน เพลี้ยไฟ และอื่นๆ นับว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรมีทางเลือกในการกำจัดศัตรูพืชที่ไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีโดยการใช้สมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาผลิตเป็นสารไล่แมลงที่ใช้อย่างได้ผล ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ดังเช่นสูตรสุมนไพรดีพร้อมที่คุณสุกัญญา เจริญพร เจ้าของงบประมาณโรงเรียนชาวนา เลขที่ 92 หมู่ 3 ต.ป่าสักน้อย อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ได้ให้คำแนะนำผ่านทางรายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงรายเมื่อหลายวันที่ผ่านมา มีวัตถุดิบที่ต้องเตรียมดังนี้
24 มีนาคม 2552
9,081
20 มีนาคม 2552
7,584
การทำอาหารเม็ดลอยน้ำสำหรับตะพาบน้ำเนื่องจากในการเลี้ยงตะพาบน้ำนั้นที่ผ่านมา เกษตรกรที่เลี้ยงจะให้อาหารแบบเดิมๆ เช่นปลาทะเล และอาจจะสลับกับอาหารสำเร็จรูป ซึ่งการให้ปลาทะเลเป็นอาหารของตะพาบน้ำมัน ทำให้ตะพาบน้ำไม่ได้สารอาหารที่ครบ ทำให้ไข่ที่ได้ออกมานั้นไม่สวย และไม่สมบูรณ์ทำให้เป็นข้อเสียในการส่งออกไปขายที่ต่างประเทศ เมื่อเทียบกับไข่ตะพาบจากไต้หวัน แต่ถ้าหากว่าเกษตรกรที่เลี้ยงตะพาบน้ำ ซื้ออาหารสำเร็จรูปเพื่อเป็นอาหารตะพาบน้ำ ก็จะทำให้มีต้นทุนในการเลี้ยงสูงขึ้นทำให้ประสบภาวะขาดทุน เพราะราคาของไข่ตะพาบที่ขายนั้นไม่คงที่ ฉะนั้นแล้วคุณสุชิน เกษตรกรที่เลี้ยงตะพาบน้ำมามากกว่า 20 กว่าปี จึงได้คิดค้นวิธีการทำอาหารเม็ดลอยน้ำเพื่อเลี้ยงตะพาบขึ้นมาเอง
20 มีนาคม 2552
8,266
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.84 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท