(8,255 เรื่อง)
การเลี้ยงปลาดุกในท่อปูนซีเมนต์เป็นวิธีการเลี้ยงปลาอีกวิธีหนึ่งที่สามารถเลี้ยงกันได้ง่าย สำหรับสถานที่ก็ใช้พื้นที่ไม่เยอะ และสามารถเคลื่อนย้ายท่อปูนซีเมนต์ได้ง่ายด้วย ค่าลงทุนในการการเลี้ยงก็ไม่มากสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมได้และผลตอบแทนก็เป็นที่น่าภูมิใจ จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.สงขลา ได้พบกับคุณชาลี สุวรรณชาตรี อยู่บ้านเลขที่ 319 ม.18 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เกษตรกรผู้ที่เลี้ยงปลาดุกในท่อปูนซีเมนต์ ได้บอกถึงวิธีการเลี้ยงปลาดุกด้วยระบบชีวภาพซึ่งมีขั้นตอนการเลี้ยงดังนี้
7 เมษายน 2552
40,958
6 เมษายน 2552
9,841
6 เมษายน 2552
6,210
6 เมษายน 2552
125,020
จังหวัดเลยถือเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์มากในภาคอีสานที่สามารถปลูกพืชได้แทบทุกชนิด ถึงแม้พื้นที่จะเป็นที่สูงและอากาศหนาวเย็นทำให้เกษตรกรปลูกพืชได้นานาชนิดไม่ว่าจะเป็นข้าวโพด ข้าวไร่ มันสำปะหลัง ลูกเดือย และอื่นๆอีกมากมายแต่มีข้อเสียเปรียบตรงที่พื้นที่ราบสำหรับปลูกข้าวนามีน้อย ข้าวไร่จึงเป็นที่นิยมที่ปลูกมากในเขตที่สูงของจังหวัดเลย โดยเฉพาะที่ อำเภอด่านซ้ายนาแห้ว ภูเรือ คุณประทุมวัน ประจันพล เกษตรจังหวัดเลย ได้กล่าวถึงการปลูกข้าวไร่ของจังหวัดเลยว่า จังหวัดเลยนั้นเป็นเมืองเกษตร ส่วนใหญ่จะปลูกพืชเศรษฐกิจ รวมทั้งการปลูกข้าว แต่การปลูกข้าวนั้นมีน้อย ส่วนใหญ่ปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน เหลือก็ขายแต่น้อย
2 เมษายน 2552
10,315
31 มีนาคม 2552
6,857
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
44.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
43.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.24 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
47.86 บาท