(8,344 เรื่อง)
การทำขนมพิมพ์ข้าวตอก เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากข้าวเหนียว สามารถสร้างรายได้ให้ครัวเรือน และเป็นที่นิยมกันมานานแล้ว ในนามขนมหนุมานคลุกฝุ่นหรือขนมลูกระเบิดนั่นเอง ซึ่งในการทำขนมพิมพ์ข้าวตอกมักจะมีความยุ่งยากตรงที่เทคนิคการปั้น ซึ่งถ้ามีการทำในปริมาณมากๆก็จะช้าเนื่องจาก ขนาดของลูกที่เล็กและต้องพยายามปั้นให้มีขนาดใกล้เคียงกัน ดังนั้น คุณปัญญา บุญวงศ์ เกษตรกรชาวจันท์ผู้พลิกผันชีวิตมาจากการทำพลอยมาทำขนมพิมพ์ข้าวตอก จึงคิดค้นเครื่องปั้นและเครื่องอัดขนมพิมพ์ข้าวตอก ที่เอาภูมิปัญญาพื้นบ้านมาดัดแปลงจนได้ผลดี และนำมาใช้จนถึงปัจจุบัน ทำให้ขนมพิมพ์ข้าวตอกของคุณปัญญามีขนาดที่เท่ากันทุกลูกและสะอาดทุกเม็ด
21 กรกฎาคม 2552
11,441
คุณชัยวัฒน์ เดชกุล เกษตรกรผู้ทำนาแบบลดต้นทุน บ้านตั้งอยู่เลขที่ 18 หมู่ที่ 13 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท คุณชัยวัฒน์ ปัจจุบันอายุ 55 ปี มีบุตร 2 คน มีพื้นที่ในการทำเกษตรทั้งบริเวณบ้านและนาข้าวรวม 40 ไร่ คุณชัยวัฒน์นั้นปัจจุบันเป็นประธาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพ มีสมาชิกอยู่ 11 ท่านด้วยกัน นอกจากการทำปุ๋ยชีวภาพชนิดปั้นเม็ดแล้ว ยังทำน้ำหมักชีวภาพสูตรต่างๆเพื่อใช้ในการทำการเกษตร โดยเฉพาะในนาข้าว ทำให้ลดต้นทุนไปได้มาก รางวัลที่เคยได้รับคือ รางวัลเกียรติบัตรแห่งภูมิปัญญาเกษตร "เป็นผู้อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืชดีเด่น" รางวัลเกียรติบัตรแห่งภูมิปัญญาเกษตรกรไทย"เป็นผู้อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องมือเครื่องใช้ดีเด่น" น้ำหมักชีวภาพที่คุณชัยวัฒน์ ได้ทำใช้อยู่เป็นประจำก็คือ น้ำหมักสูตรลูกตาล สามารถนำไปใช้ป้องกันเชื้อราในนาข้าวเป็นอย่างดี
21 กรกฎาคม 2552
12,468
เกษตรกรหลายท่านเมื่อทำการปลูกพืชหรือปลูกข้าวในพื้นที่เดิมหลายหลายครั้งคงจะเจอกับปัญหา ดินเสื่อมโทรมหรือดินเสื่อมคุณภาพนั่นเอง วันนี้ อาจารย์คำนึง พรหมรัตน์ เกษตรกรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำนาอินทรีย์ปลอดสารพิษจังหวัดลพบุรี มีเทคนิคดี ๆ เกี่ยวกับการทำปุ๋ยชีวภาพสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินที่เสื่อมคุณภาพ ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์พร้อมที่จะทำการปลูกพืชหรือปลูกข้าวใหม่ได้อีกครั้งหนึ่ง ด้วยวิธีการง่ายๆ และต้นทุนต่ำ หรือที่เรียกว่าสูตรปุ๋ยปรับปรุงบำรุงดินสูตรเร่งด่วน ของอาจารย์คำนึง ซึ่งมีวิธีการและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
14 กรกฎาคม 2552
26,428
14 กรกฎาคม 2552
7,688
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท