(8,356 เรื่อง)
23 พฤศจิกายน 2552
4,377
จากการที่เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดสระบุรี ได้ลงพื้นที่พบเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลพบุรี คุณสมเดช สง่าแสง เกษตรกรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ในเรื่องการทำน้ำหมัก ต่าง ๆ เพื่อใช้กับพืชและข้าว ได้แนะนำสูตรและวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพจำนวนหลายสูตรด้วยกัน และที่สำคัญ คุณสมเดช ได้แนะนำ สมุนไพรที่ใช้ในการป้องกันและกำจัดแมลง ที่เข้ามาทำลายพืชผักและข้าวที่ได้ทำการปลูกไว้ โดยสมุนไพรที่คุณสมเดช ได้แนะนำนั้น มีหลายชนิดมาก ซึ่งการทำ หรือว่าการนำไปใช้นั้น คุณสมเดช บอกว่าขึ้นอยู่กับสมุนไพรที่เกษตรกรสามารถหาได้ตามท้องถิ่นของตนเอง หรือตามโรคที่เกิดขึ้นนั้นเอง หรือ ถ้าเกษตรกรสามารถหาสมุนไพรทั้งหมดได้ ก็แนะนำให้ใช้สมุนไพรทั้งหมดที่แนะนำ จะสามารถใช้ได้ดี และสามารถกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิด ซึ่งมีวิธีการและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
23 พฤศจิกายน 2552
5,266
นายโอฬาร พิทักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า เกษตรกรชาวสวนยางพารา ถือได้ว่าเป็นกลุ่มเกษตรกร ที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศอยู่ในลำดับต้นๆ ของมูลค่าสินค้าเกษตรส่งออก และผลผลิตที่ออกสู่ตลาดส่วนมากอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ ในระยะนี้สภาพภูมิอากาศทางตอน ใต้ เริ่มมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ อาจส่งผลให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ และมีผลกระทบต่อกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว ดังนั้น การเตรียมการป้องกันและเรียนรู้การปฏิบัติดูแลสวนยางพารา จึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความรุนแรงของภัยพิบัติได้ กรมส่งเสริมการเกษตรขอแนะนำวิธีปฏิบัติและดูแลก่อนและหลังเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ
17 พฤศจิกายน 2552
10,716
ในการทำการเกษตรยุกต์นี้ต้องรวดเร็วและลดต้นทุนถึงจะคุ้มเรื่องกำไร การป้องกันเรื่องสัตรูพืชก็ต้องรวดเร็วเหมือนกันกัน ไม่งันแล้วผลผลิตที่ออกมาอาจไม่เม็ดเต็มหน่วย ในเรื่องการลดต้นทุนเรื่องการทำนาข้าวนั้น คุณพ่อสิงทอง นาชัย เกษตรกร บ้านทรัพภูเก้า ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการพืชสมุนไพรในพื้นที่ ได้มีการนำพืชสมุนไพรใกล้ตัวมาปรับใช้ในเรื่องการเกษตรในพื้นที่ โดยเฉพาะแล้วการป้องกันโรคในนาข้าว จำพวกเชื้อรา และพวกเพลี้ยต่างๆ ที่นับวันยิ่งสร้างความเสียให้กับเกษตรในพื้นมากยิ่งขึ้นถ้าเกษตรกรไม่มีการป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆ ใสส่วนพืชสมุนไพรที่สามารถป้องกันเชื้อราในข้าวนั้น มีดังนี้
16 พฤศจิกายน 2552
6,666
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท