(8,262 เรื่อง)
นางบุญรัตน์ รัตนเศียร เกษตรกรชาวตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเกษตรกร การทำนา IPM กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ เมื่อปี พ.ศ.2547 และร่วมศึกษาทดลอง เรียนรู้เพิ่มเติมด้านการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ จุลินทรีย์ท้องที่ การทำน้ำส้มควันไม้ การลดต้นทุนการผลิต และการทำผลิตภัณฑ์ครัวเรือนใช้เอง กับ กศน.อำเภอเมืองตราดเรื่อยมา และด้วยการลด ละ จนถึงเลิกใช้สารเคมีในระยะเวลา 3 ปี และได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับประกาศเกียรติคุณเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ผู้ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นประจำปี 2550 จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และได้รับรางวัล ชนะเลิศการประกวดแข่งขันการจัดทำแปลงศึกษาเปรียบเทียบการผลิตข้าวอินทรีย์ ตามโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ ระยะปรับเปลี่ยน ปี 2551 ของจังหวัดตราด
18 ธันวาคม 2552
17,106
นายแผนผา คงนาวัง ปราชญ์เกษตรบ้านนาแก หมู่ที่ 7 ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ผู้ดูแลศูนย์บุญนิยมสิกขาหินผาฟ้าน้ำหรือชุมชนหินผาฟ้าน้ำ พื้นที่ศูนย์ทั้งหมด 30 ไร่ 66 ตารางวา มีการจัดแบ่งพื้นที่เป็นเขตสังฆสถาน เขตที่อยู่อาศัย โรงเรียน และกสิกรรมไร้สารพิษ มีบ้าน 46 หลัง พื้นที่ติดแหล่งน้ำธรรมชาติ จึงผันน้ำจากคลองส่งน้ำเขื่อนลำปาวเข้าได้ตลอดเวลา และทดน้ำเข้าไปสู่พื้นที่กสิกรรม บำรุงป่าธรรมชาติ รวมถึงการทำกสิกรรมปลอดสารเคมีได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันยังตำข้าวด้วยครกมองระหัด โดยใช้แรงน้ำ ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า หรือแม้แต่แรงงานคน คุณแมนผาได้แนะนำเกษตรกรผู้ปลูกข้าวถึงวิธีการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพบำรุงนาข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิต ดังนี้
18 ธันวาคม 2552
7,160
14 ธันวาคม 2552
9,642
เทคนิคและวิธีการทำแชมพูสมุนไพรน้ำผึ้ง เป็นสูตรและวิธีการที่ คุณสมชาย มั่นดี เกษตรกรผู้เลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ได้ทำการคิดค้นและทดลองจนประสบความสำเร็จ หลังจากที่ได้ทดลองทำหลาย ๆ ครั้ง จนแน่ใจว่าเป็นสูตรที่ดีและมีประสิทธิภาพ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้ว คุณสมชาย จึงได้นำสูตรและวิธีการทำ มาเผยแพร่ให้กับกลุ่มแม่บ้านของหมู่บ้านเกษตรกรก้าวหน้า ม.14 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ได้ทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากผึ้ง ที่มีการเลี้ยงกันเอง ของคนในชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และชาวบ้าน ซึ่งเรียกว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
7 ธันวาคม 2552
6,095
การเกษตรกรรมต่างๆปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ยังคงยึดติดการการทำเกษตรแบบเคมีและการใช้สารต่างๆ เพื่อที่จะมาเพื่อผลผลิตให้ สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ทำให้เกษตรกรถึงกับเป็นหนี้สินล้นพ้นตัว จึงทำบางคนหวนนึกถึงพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้รู้จักความพอเพียง จึงทำให้เกษตรกรหลายคนเปลี่ยนความคิดแนวคิดเกี่ยวกับการทำการเกษตร การใช้ชีวิต ให้มีความพอเพียงมากขึ้น อาศัยการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติแล้วนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน ซึ่งเป็นวิธีการของธรรมชาติสร้างมา แม้ว่าจะจะประสบปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการเกษตร หรือปัญหาในชีวิตประจำวัน แนวคิดแบบพอเพียงย่อมเป็นทางออกได้เป็นอย่างดี
7 ธันวาคม 2552
81,313
ราคาน้ำมัน
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
35.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.34 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
46.16 บาท