(8,357 เรื่อง)
คุณจักรกฤษณ์ สามัคคี มีอาชีพการเกษตร ทำนาข้าว และเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจบ้านเรียนรู้เกษตรธรรมชาติบางแก้ว ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุ่มชนแห่งนี้จะทำปลูกข้าวแบบปลอดสารเคมี จะไม่ใช้สารเคมีโดยเด็ดขาดและเป็นแหล่งที่รวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองต่างๆ ที่มีอยู่ด้วย เพื่อที่จะอนุรักษ์และเก็บพันธุ์ข้าวไว้ไม่ให้สูญพันธ์ไปเพื่อที่จะให้ลูกให้หลานได้ดูกัน นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการแปรรูปข้าวอีกหลายอย่าง และที่สำคัญคุณจักรกฤษณ์ ได้แนะนำถึงวิธีการทำข้าวเพาะงอกจากข้าวเปลือกพันธุ์สังข์หยดและข้าวพันธุ์อื่นๆ ให้กับทางเจ้าหน้าที่ได้ทราบโดยมีรายละเอียดดังนี้
9 เมษายน 2553
8,173
ในการทำนาข้าวของเกษตรกร ปัญหาที่เกิดและเจอเป็นประจำนั้นคือ เรื่องโรค รา ต่างๆรวมถึงแมลงศัตรูพืช พวกเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ที่แก้ได้ยาก บางครั้งทำความเสียหายหลายไร่ เกษตรกรบางคนต้องใช้สารเคมีต่างๆเข้าช่วย แต่เมื่อนึกถึงปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น สภาพพื้นที่ปลูก สภาพแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบหลายด้านต่อการทำนาข้าวแต่ละรอบ อีกทั้งยังต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นเป็นเท่าตัวในการลงทุนแต่ละรอบ แต่คุณพะวิง ทองช่วย เกษตรกรผู้มีอาชีพทำนาข้าว โดยใช้หลักและเทคนิคภูมิปัญญาชาวบ้านของตนเอง เข้ามาพัฒนาต่อการทำนาข้าว จึงคิดและริเริ่มแก้ปัญหาด้านการป้องกันเชื้อโรคและแมลงศัตรูข้าว ด้วนวิธีการทำร่องน้ำในนาข้าว สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้โดยไม่ต้องพึ่งสารเคมี ซึ่งมีเทคนิคและกรรมวิธีการดังนี้
9 เมษายน 2553
10,340
ปัจจุบันนี้ปัญหาของเกษตรกรชาวนาที่ต้องพบเจอกันเป็นประจำและต้องหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น หอยเชอรี่, เพลี้ยต่างๆ, ปูนา เป็นต้น เพราะศัตรูเหล่านี้จะมีผลทำให้ผลผลิตข้าวที่ได้ไม่ได้คุณภาพ, ขนาดไม่ได้มาตรฐาน, ต้นข้าวล้มโดยไม่ทราบสาเหตุ แต่ปัญหาเรื่องปูนาที่อยู่ในนาข้าวก็มีทั้งประโยชน์และโทษต่อชาวนา กำจัดเท่าไรก็ไม่หมดและยากต่อการจับเพื่อนำไปทำปุ๋ยหมัก, ปรุงอาหาร แต่คุณพะวิง ทองช่วย มีเทคนิคและวิธีการล่อหรือการกำจัด โดยใช้ลูกตาลสุกมาเป็นตัวล่อเอาไว้ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถนำไปปฏิบัติได้แบบง่ายๆ ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้
9 เมษายน 2553
10,626
คุณเจนจิรา ถิ่นทุมทอง เกษตรกรหญิงคนเก่ง จากจังหวัดเชียงราย เป็นอีกคนหนึ่งที่สนใจในเรื่องของการเพาะเห็ดเป็นอาชีพเสริม จึงได้ศึกษาเกี่ยวกับเห็ดที่เหมาะสมกับลักษณะอากาศของภาคเหนือแล้วพบว่า สามารถเพาะเห็ดได้หลายอย่าง จึงเริ่มจากการทำก้อนเชื้อเห็ดจำหน่ายเสริมรายได้ และขยายไปสู่การเพาะเห็ดจำหน่ายควบคู่ไปด้วย โดยการทำก้อนเชื้อเห็ดนั้นมีพื้นฐานคล้ายๆกัน อาจมีบางส่วนผสมที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อย แล้วแต่สูตรของผู้เพาะเห็ด แต่ส่วนใหญ่จะพิจารณาเลือกใช้ส่วนผสมไปตามวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น และเหมาะสมต่อสภาพอากาศ จึงทำให้เห็ดที่ได้ออกมาคุณภาพไม่เหมือนกัน แต่ที่คุณเจนจิราได้ทำอยู่นี้ ค่อนข้างจะให้ผลผลิตดีเหมาะสำหรับการเพาะเห็ดในสภาพอากาศของจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีส่วนผสมดังนี้
3 เมษายน 2553
7,537
เกษตรกรที่ทำการเพาะเห็ดทั่วไป มักจะประสบกับปัญหาในเรื่องของแมลงศัตรูเห็ด ซึ่งมีทั้งไร และ หนอนแมลงวัน เข้ากัดกินให้เส้นใยเห็ดได้รับความเสียหาย กระทบกระเทือนต่อผลผลิตที่จะได้รับมากมาย เมื่อจะทำการกำจัดศัตรูเห็ดเหล่านั้น ก็อยากจะหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในเห็ด เนื่องจากเห็ดเป็นพืชอายุเก็บเกี่ยวสั้น ถ้ามีการใช้สารเคมีก็อาจส่งผลไปถึงผู้บริโภคโดยตรง รวมทั้งตัวผู้ใช้เองด้วยเช่นกัน หากจะปล่อยทิ้งไว้ก็มีแต่จะทำให้ผลผลิตเสียหาย และเกิดการแพร่ระบาดทั่วไปในโรงเรือน แต่วันนี้คุณเจนจิรา ถิ่นทุมทอง เกษตรกรหญิงคนเก่ง ผู้ผลิตเห็ดเป็นอาชีพ จากจังหวัดเชียงราย กล่าวว่าปัญหานี้สามารถป้องกันและแก้ไขได้ไม่ยุ่งยากด้วยน้ำหมักสูตรเด็ด สูตรนี้
3 เมษายน 2553
6,839
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท