(8,283 เรื่อง)
ต้นทุนอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามท้องตลาดทั่วไป นับวันจะมีราคาสูงขึ้นไปตามวัตถุดิบที่นำมาผลิตหัวอาหารเลี้ยงปลา เพื่อเป็นหารประหยัดต้นทุนในการเลี้ยงปลาจำหน่าย เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาหลายรายได้พยายามคิดค้นและพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงปลาขึ้นใช้เอง โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น ตลอดรวมไปถึงศัตรูสำคัญของข้าวอย่างหอยเชอร์รี่ ที่นิยมนำมาใช้เป็นแหล่งโปรตีนในหลายๆ สูตรอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เนื่องจากหอยเชอร์รี่นั้นมีโปรตีนสูง เมื่อนำมาเลี้ยงปลาจึงทำให้ปลาที่ผลิตได้มีน้ำหนักเนื้อดี รสชาติอร่อย ตลาดมีความต้องการ
20 มีนาคม 2553
4,171
การเพาะเห็ดฟางสามารถทำได้หลายวิธี วิธีที่เกษตรกรส่วนใหญ่รู้จักกันดี คือการเพาะเห็ดฟางแบบในโรงเรือน แบบกองเตี้ย และเพาะแบบในตะกร้า ปัญหาที่เกษตรกรผู้เพาะเห็ดฟางพบอยู่บ่อยครั้งคือ ดอกเห็ดฟางที่ออกมามีลักษณะดอกเล็ก ไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้เกิดจากหลายปัจจัย ซึ่งเกษตรกรบางรายไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ผลผลิตที่ได้จึงมีปริมาณน้อยลง วิธีในการแก้ไขปัญหาเกษตรกรต้องพึ่งยาหรือฮอร์โมน ทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น ซึ่งการแก้ไขปัญหาเห็ดฟางดอกเล็กและไม่สมบูรณ์ สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ไม่ยุ่งยาก เหมาะสมสำหรับการเพาะเห็ดฟางในทุกรูปแบบ
18 มีนาคม 2553
33,110
ธรรมชาติของปลาดุก จะกินอาหารแบบไม่เลือก โดยเฉพาะ พวกซากสัตว์ที่เน่าเปื่อย หนอน แมลงและลูกปลาเล็กๆ เป็นอาหาร แต่การนำปลาดุกมาเลี้ยง จะต้องเลี้ยงด้วยอาหารที่ใกล้เคียงหรือเลียนแบบอุปนิสัยการกินตามธรรมชาติของปลาดุก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหัวอาหารปลาดุกที่มีวางขายตามท้องตลาดทั่วไป ปลาดุกจึงจะมีการเจริญเติบโตดี รสชาติเนื้ออร่อย แต่ปัจจุบันหัวอาหารที่นำมาใช้เลี้ยงปลาดุกกลับมีราคาต่อหน่วยค่อนข้างแพง ทำให้ต้นทุนในการเลี้ยงปลาดุกนั้นแพงขึ้น จากแนวคิดดังกล่าว ทำให้คุณสมาน ยะธาตุ คิดค้นสูตรอาหาร้เลี้ยงปลาดุกชนิดผสมโปรตีนขึ้นมาใช้เลี้ยงปลาในบ่อของตนเอง ให้ปผลเป็นที่น่าพึงใจ จึงขอนำมาเผยแพร่ความรู้สู่เพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
17 มีนาคม 2553
6,220
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
35.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท