(8,333 เรื่อง)
7 พฤษภาคม 2553
16,379
7 พฤษภาคม 2553
14,653
ทุกวันนี้เกษตรกร มีแนวโน้มที่จะหันมาทำเกษตรในรูปแบบผสมผสานกันมากขึ้น เนื่องจากในสภาพปัจจุบันมีเหตุหลายประการซึ่งไม่เหมาะต่อการทำเกษตรเชิงเดี่ยว ทั้งเรื่องความเสี่ยงด้านราคา และความเสี่ยงจากศัตรูธรมชาติ ที่มีต่อพืชและสัตว์รวมถึงความไม่แน่นอนต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วย เกษตรผสมผสานจึงเป็นทางเลือกที่เกษตรกรใช้เป็นเกราะป้องกันภัยเหล่านี้ อย่าง ชุมพล พ่วงแม่กลอง เกษตรกรบ้านห้วยผากผู้นำหลักการนี้มาใช้ ในเนื้อที่ 15 ไร่ หนึ่งในนั้นคือการเลี้ยงหมูป่าเพื่อจำหน่าย อีกหนึ่งตัวอย่างที่เลี้ยงง่าย รายได้งาม เกษตรกรสามารถทำตามได้ดังนี้
7 พฤษภาคม 2553
4,280
นายคำพันธุ์ เหล่าวงษ์ศรี เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551 จ.มหาสารคาม ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 43 ม.2 บ้านดอนแดง ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ได้พัฒนาตนเองด้านการทำการเกษตร เลิกใช้สารเคมีตั้งแต่ปี 2544 หลังจากที่ได้เป็นสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ได้ถูกคัดเลือกจากสมาชิกเครือข่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกให้ดำเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชดำรัสแก่ประชาชน โดยให้สมาชิกทำเกษตรกรรมยั่งยืนใน4รูปแบบ ตามระบบนิเวศน์ของสมาชิก (สมาชิกเลือกรูปแบบเอง) จนประสบความสำเร็จ วันนี้จะมาแนะนำเกษตรกรในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพิ่มธาตุอาหาร ดังนี้
7 พฤษภาคม 2553
5,045
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท