(8,251 เรื่อง)
ข้าวฟ่าง Sorghim (Sorghum bicolor (L.) Moench) เป็นธัญพืชที่สำคัญอันดับที่ 5 ของโลก รองลงมาจาก ข้าวสาลี ข้าว ข้าวโพด และ ข้าวบาร์เลย์ ข้างฟ่างมีลักษณะเด่น คือ มีความสามารถในการทนแล้งสูง จึงนิยมปลูกในท้องที่ที่มีปริมาณน้ำฝนจำกัด ใบและต้นข้างฟ่าง จะเหี่ยวและแห้งช้ากว่าข้าวโพด เนื่องจากมีสารคล้าย ขี้ผึ้งเคลือบผิวใบและลำต้น ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียน้ำได้ นอกจากนี้ข้างฟ่างยังมีระบบรากมากกว่าข้าวโพด จึงหาน้ำและอาหารได้ดีกว่า แหล่งปลุกข้าวฟ่างส่วนใหญ่เป็นบริเวณเดียวกันกับแหล่งปลูกข้าวโพด จังหวัดที่ผลิตข้างฟ่างที่สำคัญ ได้แก่ ลพบุรี นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และ สระบุรี ในบริเวณนี้เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกข้าวฟ่างลูกผสมสีแดง เป็นพืชที่สองในปลายฤดูฝนหลังเก็บเกี่ยวข้าวโพด โดยใช้เมล็ดเป็นอาหารสัตว์
11 เมษายน 2553
5,428
การเลี้ยงปลาดุกในปัจจุบันมีวิธีการเลี้ยงต่างๆมากมายเช่นการเลี้ยงในบ่อดิน การเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ การเลี้ยงในบ่อพลาสติก ซึ่งในแต่ละวิธีการเลี้ยงปลาดุกเกษตรกรก็สามารถนำไปเลี้ยงให้เข้ากับสภาพพื้นที่ของเกษตรกร แต่จากการลงพื้นที่ ได้พบกับคุณลุงบุญชู เพชรรักษ์ ปราชญ์เกษตร ของ สปก. และเป็นประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง คุณลุงได้บอกวิธีการเลี้ยงปลาดุกในล้อรถไถหรือล้อรถสิบล้อ ซึ่งสามารถเลี้ยงได้โดยทั่วไป มีเนื้อที่น้อยก็เลี้ยงได้ และที่สำคัญดูแลง่ายและได้ผลเป็นอย่างดี สำหรับวิธีการเลี้ยงมีดังนี้
9 เมษายน 2553
13,227
คุณจักรกฤษณ์ สามัคคี มีอาชีพการเกษตร ทำนาข้าว และเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจบ้านเรียนรู้เกษตรธรรมชาติบางแก้ว ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุ่มชนแห่งนี้จะทำปลูกข้าวแบบปลอดสารเคมี จะไม่ใช้สารเคมีโดยเด็ดขาดและเป็นแหล่งที่รวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองต่างๆ ที่มีอยู่ด้วย เพื่อที่จะอนุรักษ์และเก็บพันธุ์ข้าวไว้ไม่ให้สูญพันธ์ไปเพื่อที่จะให้ลูกให้หลานได้ดูกัน นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการแปรรูปข้าวอีกหลายอย่าง และที่สำคัญคุณจักรกฤษณ์ ได้แนะนำถึงวิธีการทำข้าวเพาะงอกจากข้าวเปลือกพันธุ์สังข์หยดและข้าวพันธุ์อื่นๆ ให้กับทางเจ้าหน้าที่ได้ทราบโดยมีรายละเอียดดังนี้
9 เมษายน 2553
7,765
ในการทำนาข้าวของเกษตรกร ปัญหาที่เกิดและเจอเป็นประจำนั้นคือ เรื่องโรค รา ต่างๆรวมถึงแมลงศัตรูพืช พวกเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ที่แก้ได้ยาก บางครั้งทำความเสียหายหลายไร่ เกษตรกรบางคนต้องใช้สารเคมีต่างๆเข้าช่วย แต่เมื่อนึกถึงปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น สภาพพื้นที่ปลูก สภาพแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบหลายด้านต่อการทำนาข้าวแต่ละรอบ อีกทั้งยังต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นเป็นเท่าตัวในการลงทุนแต่ละรอบ แต่คุณพะวิง ทองช่วย เกษตรกรผู้มีอาชีพทำนาข้าว โดยใช้หลักและเทคนิคภูมิปัญญาชาวบ้านของตนเอง เข้ามาพัฒนาต่อการทำนาข้าว จึงคิดและริเริ่มแก้ปัญหาด้านการป้องกันเชื้อโรคและแมลงศัตรูข้าว ด้วนวิธีการทำร่องน้ำในนาข้าว สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้โดยไม่ต้องพึ่งสารเคมี ซึ่งมีเทคนิคและกรรมวิธีการดังนี้
9 เมษายน 2553
9,404
ปัจจุบันนี้ปัญหาของเกษตรกรชาวนาที่ต้องพบเจอกันเป็นประจำและต้องหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น หอยเชอรี่, เพลี้ยต่างๆ, ปูนา เป็นต้น เพราะศัตรูเหล่านี้จะมีผลทำให้ผลผลิตข้าวที่ได้ไม่ได้คุณภาพ, ขนาดไม่ได้มาตรฐาน, ต้นข้าวล้มโดยไม่ทราบสาเหตุ แต่ปัญหาเรื่องปูนาที่อยู่ในนาข้าวก็มีทั้งประโยชน์และโทษต่อชาวนา กำจัดเท่าไรก็ไม่หมดและยากต่อการจับเพื่อนำไปทำปุ๋ยหมัก, ปรุงอาหาร แต่คุณพะวิง ทองช่วย มีเทคนิคและวิธีการล่อหรือการกำจัด โดยใช้ลูกตาลสุกมาเป็นตัวล่อเอาไว้ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถนำไปปฏิบัติได้แบบง่ายๆ ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้
9 เมษายน 2553
9,797
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
43.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
43.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
42.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
36.34 บาท
ดีเซล
31.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.36 บาท