(8,357 เรื่อง)
ปัญหาด้านสุขภาพในการเลี้ยงโคส่วนหนึ่งมาจากที่ เจ้าของเก่ามักละเลยไม่ให้ความสนใจในโรคที่จะเกิดขึ้นจากพยาธิภายใน มีผลทำให้สุขภาพสัตว์ทรุดโทรม ท้องป่อง ซึม โลหิตจาง สัตว์แคระแกร็น โตช้า ไม่กินอาหาร ดังนั้นการเลี้ยงโคขุนจำเป็นต้องได้รับการถ่ายพยาธิ โดยเฉพาะโคที่ซื้อมาขุนที่ได้จากเกษตรกรที่เลี้ยงโคแบบปล่อยซึ่งมีโอกาสติดโรคจากพยาธิได้สูง การถ่ายพยาธิด้วยสมุนไพรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรสามารถทำได้ง่ายและหาง่ายในท้องถิ่น มีวิธีการปรุงที่ไม่ยุ่งยาก ช่วยให้โคสามารถกินอาหารได้ดีและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อยาถ่ายพยาธิที่มีราคาสูงโดยเปล่าประโยชน์ ด้วยวิธีการดังนี้
10 มิถุนายน 2553
16,517
ในการเลี้ยงโคขุนเนื้อให้ประสบความสำเร็จนั้น กำนันทองเตียงได้ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับเทคนิคการเลี้ยงให้ประสบความสำเร็จให้ได้กำไร ซึ่งในการเลี้ยงแต่ละรอบนั้นสิ่งที่เกษตรกรควรคำนึงถึงอย่างแรกก็ต้องเป็นอาหารที่จะใช้เลี้ยงเป็นหลัก การเลี้ยงโคขุนให้ได้กำไรเกษตรกรเองจะต้องปลูกหญ้าและหาฟางข้าวซึ่งเป็นอาหารหยาบที่โคขุนใช้ในระบบการย่อยอาหารต้นทุนต่ำที่เกษตรกรสามารถผลิตเองได้แต่อาจจะใช้ระยะเวลานานในการเพิ่มน้ำหนักโคขุนจึงเหมาะสำหรับเกษตรกรรายย่อยที่ต้องการประหยัดต้นทุนเพียงอย่างเดียว หากเกษตรกรจะเลี้ยงโคขุนเพื่อการค้านอกจากจะให้อาหารหยาบเพียงอย่างเดียวควรจะเสริมด้วย
9 มิถุนายน 2553
15,268
9 มิถุนายน 2553
12,363
บ้านหนองหญ้าไซ หมู่บ้านที่มีการทำเกษตรที่หลากหลาย อาทิเช่น การปลูกยางพารา คิดเป็นร้อยละ 60 ของพื้นที่ ปลูกข้าวเหนียว มันสำปะหลัง เป็นต้น หลังฤดูการเก็บเกี่ยวจากการทำนาเกษตรกรจะปลูกถั่วเหลือง เพราะพืชตระกูลนี้ขึ้นชื่อเรื่องให้ธาตุอาหารอยู่แล้วจึงทำให้ไม่สิ้นเปลืองเรื่องปุ๋ยในการบำรุงดิน เกษตรกรสามารถทำรายได้ ในพื้นที่ได้ตลอดทั้งปี ภูมิประเทศ ส่วนใหญ่ในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นพื้นที่ดินราบสูง ดินเชิงเขา มีแร่ธาตุที่สำคัญ จึงมีความอุดมสมบูรณ์หลายอย่าง เกษตรกรมีความเอื้อเฟื้อ ซึ่งกันและกัน วิถีชีวิตยังคงเป็นแบบการพึ่งพากันของคนในชุมชน พื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นพื้นที่ สปก. คือใช้เฉพาะในด้านการทำกินเพียงอย่างเดียว
8 มิถุนายน 2553
19,401
7 มิถุนายน 2553
4,302
กลุ่มสมุนไพรแปรรูป หมู่ที่ 11 บ้านร่องปลายนา ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2543 มีสมาชิกทั้งหมด 10 คน เริ่มแรกได้ทำธูปสมุนไพรไล่ยุงต่อมา จึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคเช่นสมุนไพร ไล่หนูและแมลงสาบ ลูกประคบสมุนไพร เป็นต้น ต่อมาได้รับการจดทะเบียนจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มฝช.176/2546 และจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2548 ของสำนักงานเกษตร อำเภอแม่ลาว ทะเบียนเลขที่ 6571603/10003 โดยมีนางจันทรา สลีสองสม เป็นประธานกลุ่มฯ วันนี้ทางทีมงานFarmer info จึงเดินทางไปในพื้นที่เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการผลิตยาสมุนไพร
7 มิถุนายน 2553
30,711
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท