(8,283 เรื่อง)
4 มิถุนายน 2553
22,742
ด้วยศักยภาพพื้นฐานของบ้านหนองข่วง เป็นหมู่บ้านที่มีพื้นฐานการทำนาผลิตข้าวอินทรีย์ส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ มีพื้นฐานความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์และมีความรู้ด้านการจัดการระบบควบคุมภายใน ชาวบ้านจึงเลี้ยงไก่พื้นเมือง มีโรงสีข้าวชุมชน มีผลพลอยได้จำนวนมากสำหรับการเลี้ยงสัตว์ และศักยภาพของผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง มีวิสัยทัศกว้างไกล จึงได้รับโอกาสเป็น “หนึ่งในยี่สิบกลุ่ม” ที่ได้รับการสนับสนุนจาก โครงการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าการเกษตรและอาหารตามมาตรฐานเพื่อการยอมรับทั้งในประเทศและสากล(SAL) ภายใต้การแนะนำส่งเสริมของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ(MASCI) และกรมปศุสัตว์
4 มิถุนายน 2553
25,221
การทำนาปักดำในปัจจุบันหาได้น้อยเต็มที เนื่องจากมีสาเหตุหลากหลายที่ไม่เอื้ออำนวย เกษตรกรชาวนาหลายๆท่านจึงนิยมทำนาโดยการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวแทน เพราะว่าใช้เวลาน้อยและสามารถทำได้ง่าย และอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำนาปักดำก็คือ ปัญหาในเรื่องของน้ำกัดเท้า เนื่องจากสภาพน้ำในนาข้าวช่วงปักดำนั้นมักจะก่อให้เกิดเชื้อโรค ก่อให้เกิดโรคผิวหนังตามมา แต่ในนาข้าวของ คุณลุงบุญชู สุขเกษม เกษตรกรชาวตำบลสระขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้วนั้นไม่มีปัญหาในเรื่องของน้ำกัดเท้าในนาข้าวช่วงปักดำ เพราะว่าคุณลุงบุญชูมีสูตรเคล็ดลับแก้น้ำกัดเท้าในนาข้าวมาใช้ด้วยวิธีการง่ายๆ
4 มิถุนายน 2553
4,766
ราคาน้ำมัน
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท