(8,255 เรื่อง)
1 มิถุนายน 2553
4,922
การทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานของคุณอินถา สมตา ปราชญ์เกษตรบ้านสันหลวง จ.เชียงราย นอกจากจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับพืชแล้วยังมีการเลี้ยงสัตว์ด้วย หนึ่งในนั้นคือการเลี้ยงไก่ พ่อถาเลี้ยงไก่ไว้ค่อนข้างมาก ส่วนใหญ่จะเป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองโดย เลี้ยงเพื่อจำหน่ายไข่ และเนื้อ ส่วนตัวแล้วพ่อถาจะมีความรู้เรื่องสมุนไพรพื้นบ้านเป็นอย่างดี และได้นำความรู้เหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากมาย จะมีทั้งสูตรที่ทำให้ไก่แข็งแรง และสูตรที่ทำให้ไก่มีไข่ดก ออกไข่ทีละมากๆ อีกด้วย สูตรต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทำมาจากสมุนไพรพื้นบ้านที่มีการทดลองใช้และศึกษามาแล้วเป็นอย่างดี เมื่อนำไปใช้จึงเห็นผลได้อย่างแท้จริง ท่านที่สนใจ สามารถนำสูตรไปใช้ได้ดังนี้
31 พฤษภาคม 2553
4,188
ปัจจุบันยังคงมีเกษตรกรผู้เลี้ยงวัว ควาย หลายรายที่มักประสบกับปัญหาเกี่ยวกับโรคต่างๆ กับวัว ควายที่เลี้ยงไว้ โดยเฉพาะโรคท้องเสีย นับเป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกรผู้เลี้ยง ซึ่งลักษณะอาการที่เกิดขึ้นก็คือวัว ควายจะมีอาการถ่ายเหลวและถ่ายบ่อยผิดปกติ สาเหตุอาจเกิดจากการกินหญ้าหรืออาหารที่มีเชื้อแบคทีเรียปะปนอยู่ จึงอาจทำให้เกิดอาการท้องเสียได้ แต่ปัจจุบันมีผู้คิดค้นทดลองใช้สูตรยาสมุนไพรแก้อาการท้องเสียในวัว ควาย ขึ้น ท่านผู้นั้นคือพ่ออินถา สมตา เกษตรกรผู้ทำการเกษตรผสมผสาน เจ้าของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสันหลวง ม. 3 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โดยจะมีความรู้เรื่องสมุนไพรไทยเป็นอย่างดี พ่ออินถาได้นำสูตรยาสมุนไพรที่คิดค้นขึ้นมาทดลองรักษาอาการท้องเสียของวัว ควาย ที่ตนเลี้ยงไว้ ซึ่งก็ได้ผลเป็นอย่างดีและไม่มีผลเสียหรืออาการข้างเคียงใดๆเกิดขึ้น
31 พฤษภาคม 2553
5,251
ภารกิจผู้นำชุมชนร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดวันนี้ ขอนำท่านเดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน บ้านสันหลวง เลขที่26/1 หมู่ 3 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ของนายอินถา สมตา หรือพ่อถาซึ่งได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาก่อนที่จะก่อตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯว่า พ่อถามีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 15 ไร่ เมื่อปี พ.ศ.2538 ได้ทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว จะทำนาเฉพาะในช่วงฤดูฝน เมื่อเก็บผลผลิตแล้วบางส่วนก็นำออกจำหน่าย เหลือไว้บางส่วนเพื่อบริโภคในครอบครัว หลังจากเสร็จจากฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว ก็จะเอาพื้นที่ทำนาปลูกผักกาดขาว เพื่อส่งขายให้กับบริษัทนายทุน แต่ก็ต้องใช้ต้นทุนในการปลูกสูง ทั้งค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลง ประกอบกับไม่มีแหล่งน้ำที่เพียงพอ จึงได้กำไรน้อย บางครั้งก็ขาดทุน และต่อมาไม่นานบริษัทดังกล่าวก็ปิดตัวลง พ่อถาจึงหยุดปลูกผักกาดขาว และคิดว่าจะทำการเกษตรอย่างไรต่อไปที่จะสามารถเลี้ยงครอบครัวได้และไม่มีหนี้สิน
31 พฤษภาคม 2553
4,213
“มะเดื่อฝรั่ง” หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า “FIG” เป็นผลไม้ที่มีการปลูกเชิงพาณิชย์อยู่ในหลายประเทศทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา, กรีก, ฝรั่งเศส, ตุรกี, อิตาลี ฯลฯ (คาดว่ามะเดื่อฝรั่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ทางเหนือของประเทศอิรักหรือประเทศตุรกี) แต่คนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้จัก คนไทยที่เคยเดินทางเข้าไปต่างประเทศ อาจจะได้เคยบริโภคมะเดื่ออบแห้งกันมาบ้าง ส่วนใหญ่ยังคิดกันไปว่าผลไม้ชนิดนี้จะปลูกไม่ได้ในเมืองไทย ความจริงแล้วทางโครงการหลวงได้เคยมีการรวบรวมพันธุ์มะเดื่อฝรั่งมาทดลองปลูกที่ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ ในอดีตเป็นเพียงแค่งานทดลองและศึกษาเรื่องสายพันธุ์ (ปัจจุบันทางโครงการหลวงได้มีการศึกษา, วิจัยและขยายพื้นที่ปลูกมะเดื่อฝรั่งมากขึ้น) และยังเชื่อกันว่า”มะเดื่อฝรั่ง” เป็นผลไม้กึ่งเมืองร้อนหรือภาษาอังฤกษเรียกว่า “Subtropical” จะปลูกให้ประสบความสำเร็จได้ยากในประเทศไทยซึ่งเป็นเมืองร้อน หรือถ้าปลูกจำเป็นจะต้องเลือกพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นพอสมควรหรืออยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล เช่น พื้นที่บนดอย เป็นต้น ไม่เหมาะที่จะปลูกในพื้นที่ราบที่มีอากาศร้อน
31 พฤษภาคม 2553
62,586
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
44.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
43.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.24 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
47.86 บาท