(8,283 เรื่อง)
ในการเลี้ยงโคขุนเนื้อให้ประสบความสำเร็จนั้น กำนันทองเตียงได้ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับเทคนิคการเลี้ยงให้ประสบความสำเร็จให้ได้กำไร ซึ่งในการเลี้ยงแต่ละรอบนั้นสิ่งที่เกษตรกรควรคำนึงถึงอย่างแรกก็ต้องเป็นอาหารที่จะใช้เลี้ยงเป็นหลัก การเลี้ยงโคขุนให้ได้กำไรเกษตรกรเองจะต้องปลูกหญ้าและหาฟางข้าวซึ่งเป็นอาหารหยาบที่โคขุนใช้ในระบบการย่อยอาหารต้นทุนต่ำที่เกษตรกรสามารถผลิตเองได้แต่อาจจะใช้ระยะเวลานานในการเพิ่มน้ำหนักโคขุนจึงเหมาะสำหรับเกษตรกรรายย่อยที่ต้องการประหยัดต้นทุนเพียงอย่างเดียว หากเกษตรกรจะเลี้ยงโคขุนเพื่อการค้านอกจากจะให้อาหารหยาบเพียงอย่างเดียวควรจะเสริมด้วย
9 มิถุนายน 2553
15,093
9 มิถุนายน 2553
12,235
บ้านหนองหญ้าไซ หมู่บ้านที่มีการทำเกษตรที่หลากหลาย อาทิเช่น การปลูกยางพารา คิดเป็นร้อยละ 60 ของพื้นที่ ปลูกข้าวเหนียว มันสำปะหลัง เป็นต้น หลังฤดูการเก็บเกี่ยวจากการทำนาเกษตรกรจะปลูกถั่วเหลือง เพราะพืชตระกูลนี้ขึ้นชื่อเรื่องให้ธาตุอาหารอยู่แล้วจึงทำให้ไม่สิ้นเปลืองเรื่องปุ๋ยในการบำรุงดิน เกษตรกรสามารถทำรายได้ ในพื้นที่ได้ตลอดทั้งปี ภูมิประเทศ ส่วนใหญ่ในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นพื้นที่ดินราบสูง ดินเชิงเขา มีแร่ธาตุที่สำคัญ จึงมีความอุดมสมบูรณ์หลายอย่าง เกษตรกรมีความเอื้อเฟื้อ ซึ่งกันและกัน วิถีชีวิตยังคงเป็นแบบการพึ่งพากันของคนในชุมชน พื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นพื้นที่ สปก. คือใช้เฉพาะในด้านการทำกินเพียงอย่างเดียว
8 มิถุนายน 2553
18,380
7 มิถุนายน 2553
4,148
กลุ่มสมุนไพรแปรรูป หมู่ที่ 11 บ้านร่องปลายนา ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2543 มีสมาชิกทั้งหมด 10 คน เริ่มแรกได้ทำธูปสมุนไพรไล่ยุงต่อมา จึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคเช่นสมุนไพร ไล่หนูและแมลงสาบ ลูกประคบสมุนไพร เป็นต้น ต่อมาได้รับการจดทะเบียนจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มฝช.176/2546 และจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2548 ของสำนักงานเกษตร อำเภอแม่ลาว ทะเบียนเลขที่ 6571603/10003 โดยมีนางจันทรา สลีสองสม เป็นประธานกลุ่มฯ วันนี้ทางทีมงานFarmer info จึงเดินทางไปในพื้นที่เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการผลิตยาสมุนไพร
7 มิถุนายน 2553
30,579
วันนี้ปฏิบัติการผู้นำชุมชนสำนึกรักบ้านเกิดได้เดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ชุมชนบ้านดงมะตื๋น ตำบลผางาม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีคุณธาตุ ธรรมจิตร์ เป็นเจ้าของและเป็นผู้ดูแลทุกขั้นตอนในการเลี้ยงจิ้งหรีด ได้กล่าวกับทีมงานถึงรายละเอียดความเป็นมาของการเลี้ยงจิ้งหรีดว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนฐานราก โดยส่งเสริมให้ชุมชนนำแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดำรงชีวิตและการพัฒนาอาชีพ เนื่องด้วยเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักปรัชญาและแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญคือ เป็นการดำเนินชีวิตที่ตั้งอยู่บนสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงองค์ประกอบหลัก 3 อย่างด้วยกันคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว นอกจากนี้ยังต้องประกอบด้วยปัจจัยสนับสนุนอื่นอีก เช่น การใช้ความรู้ ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทำ ทั้งนี้เพื่อมุ่งให้เกิดความพอเพียงทั้งในระดับครัวเรือน กลุ่ม องค์กรชุมชน และเครือข่ายโดยรวมในท้องถิ่น หรือสูงขึ้นไปในระดับสังคมและประเทศชาติ โดยเน้นการพึ่งตัวเอง รวมทั้งการพึ่งทุนในชุมชน ทั้งเป็นปัจจัยในการผลิต และมีชุมชนเป็นตลาด มุ่งเน้นการผลิตเพื่อการบริโภคภายในชุมชน และลดรายจ่ายภายในครอบครัว ซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นที่การดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เป็นการเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน
7 มิถุนายน 2553
13,712
ราคาน้ำมัน
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
35.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท