(8,280 เรื่อง)
บ้านหนองหญ้าไซ หมู่บ้านที่มีการทำเกษตรที่หลากหลาย อาทิเช่น การปลูกยางพารา คิดเป็นร้อยละ 60 ของพื้นที่ ปลูกข้าวเหนียว มันสำปะหลัง เป็นต้น หลังฤดูการเก็บเกี่ยวจากการทำนาเกษตรกรจะปลูกถั่วเหลือง เพราะพืชตระกูลนี้ขึ้นชื่อเรื่องให้ธาตุอาหารอยู่แล้วจึงทำให้ไม่สิ้นเปลืองเรื่องปุ๋ยในการบำรุงดิน เกษตรกรสามารถทำรายได้ ในพื้นที่ได้ตลอดทั้งปี ภูมิประเทศ ส่วนใหญ่ในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นพื้นที่ดินราบสูง ดินเชิงเขา มีแร่ธาตุที่สำคัญ จึงมีความอุดมสมบูรณ์หลายอย่าง เกษตรกรมีความเอื้อเฟื้อ ซึ่งกันและกัน วิถีชีวิตยังคงเป็นแบบการพึ่งพากันของคนในชุมชน พื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นพื้นที่ สปก. คือใช้เฉพาะในด้านการทำกินเพียงอย่างเดียว
8 มิถุนายน 2553
18,204
7 มิถุนายน 2553
4,116
กลุ่มสมุนไพรแปรรูป หมู่ที่ 11 บ้านร่องปลายนา ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2543 มีสมาชิกทั้งหมด 10 คน เริ่มแรกได้ทำธูปสมุนไพรไล่ยุงต่อมา จึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคเช่นสมุนไพร ไล่หนูและแมลงสาบ ลูกประคบสมุนไพร เป็นต้น ต่อมาได้รับการจดทะเบียนจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มฝช.176/2546 และจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2548 ของสำนักงานเกษตร อำเภอแม่ลาว ทะเบียนเลขที่ 6571603/10003 โดยมีนางจันทรา สลีสองสม เป็นประธานกลุ่มฯ วันนี้ทางทีมงานFarmer info จึงเดินทางไปในพื้นที่เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการผลิตยาสมุนไพร
7 มิถุนายน 2553
30,539
วันนี้ปฏิบัติการผู้นำชุมชนสำนึกรักบ้านเกิดได้เดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ชุมชนบ้านดงมะตื๋น ตำบลผางาม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีคุณธาตุ ธรรมจิตร์ เป็นเจ้าของและเป็นผู้ดูแลทุกขั้นตอนในการเลี้ยงจิ้งหรีด ได้กล่าวกับทีมงานถึงรายละเอียดความเป็นมาของการเลี้ยงจิ้งหรีดว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนฐานราก โดยส่งเสริมให้ชุมชนนำแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดำรงชีวิตและการพัฒนาอาชีพ เนื่องด้วยเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักปรัชญาและแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญคือ เป็นการดำเนินชีวิตที่ตั้งอยู่บนสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงองค์ประกอบหลัก 3 อย่างด้วยกันคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว นอกจากนี้ยังต้องประกอบด้วยปัจจัยสนับสนุนอื่นอีก เช่น การใช้ความรู้ ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทำ ทั้งนี้เพื่อมุ่งให้เกิดความพอเพียงทั้งในระดับครัวเรือน กลุ่ม องค์กรชุมชน และเครือข่ายโดยรวมในท้องถิ่น หรือสูงขึ้นไปในระดับสังคมและประเทศชาติ โดยเน้นการพึ่งตัวเอง รวมทั้งการพึ่งทุนในชุมชน ทั้งเป็นปัจจัยในการผลิต และมีชุมชนเป็นตลาด มุ่งเน้นการผลิตเพื่อการบริโภคภายในชุมชน และลดรายจ่ายภายในครอบครัว ซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นที่การดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เป็นการเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน
7 มิถุนายน 2553
13,672
4 มิถุนายน 2553
22,685
ด้วยศักยภาพพื้นฐานของบ้านหนองข่วง เป็นหมู่บ้านที่มีพื้นฐานการทำนาผลิตข้าวอินทรีย์ส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ มีพื้นฐานความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์และมีความรู้ด้านการจัดการระบบควบคุมภายใน ชาวบ้านจึงเลี้ยงไก่พื้นเมือง มีโรงสีข้าวชุมชน มีผลพลอยได้จำนวนมากสำหรับการเลี้ยงสัตว์ และศักยภาพของผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง มีวิสัยทัศกว้างไกล จึงได้รับโอกาสเป็น “หนึ่งในยี่สิบกลุ่ม” ที่ได้รับการสนับสนุนจาก โครงการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าการเกษตรและอาหารตามมาตรฐานเพื่อการยอมรับทั้งในประเทศและสากล(SAL) ภายใต้การแนะนำส่งเสริมของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ(MASCI) และกรมปศุสัตว์
4 มิถุนายน 2553
25,184
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
34.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.24 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท