(8,251 เรื่อง)
3 มิถุนายน 2553
18,427
คุณบุญเพ็ง คำเลิศ เกษตรกรบ้านนาทุ่งพัฒนา ต. สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธุ์ จ. ศรีสะเกษ ประกอบอาชีพการเกษตรมานากว่า 30 ปี ปัจจุบันได้เป็นเกษตรกรดีเด่นของจังหวัดศรีสะเกษ และยังเป็นวิทยากร บรรยายการทำการเกษตรผสมผสาน เช่น การเพาะเห็ดในโรงเรือนแบบพอเพียง การเลี้ยงปลาในบ่อดินและบ่อพลาสติก,การเลี้ยงกบ ,เลี้ยงปลาไหล และวิธีการใช้สารชีวภาพทั้งหมดปลอดสารพิษ และยังเป็นผู้นำชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน) นำพาลูกบ้านดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเน้นทำการเกษตรแบบธรรมชาติ คือไม่เน้นการใช้สารเคมี ใช้หลักพึ่งพาอาศัยกัน ปัจจุบันทำเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชอายุสั้น ปลูกไม้ผล และเลี้ยงสัตว์ในพืนที่เพียงแค่ 3 ไร่ ก็สามารถสร้างรายได้ไม่แพ้คนที่มีเนื้อที่ 30 ไร่แน่นอน กิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษคือ การเลี้ยงปลาไหลแบบธรรมชาติ ซึ่งหากท่านที่สนใจอยากจะทดลองเลี้ยง สามารถลองทำอย่างคุณบุญเพ็งดังนี้
3 มิถุนายน 2553
7,980
โรคใบลวกอ้อย มีสาเหตุจากแบคทีเรีย Xanthomonas albilineans ซึ่งในประเทศไทยมีรายงานโดยธนาครและคณะ (2526) และในปี 2552 ช่วงเดือน กันยายน – ตุลาคม สถาบันวิจัยพืชไร่กรมวิชาการเกษตร ได้ออกสำรวจเก็บตัวอย่างโรคอ้อยเพื่อติดตามการระบาดโรคอ้อยที่สำคัญในสภาวะ ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ (Climate change) ได้พบอาการโรคใบลวกในแปลงปลูกอ้อยจ.นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ และสุโขทัย ของอ้อยพันธุ์ LK95-124 LK92-11 และขอนแก่น 3 ซึ่งในปัจจุบัน อ้อยพันธุ์ LK92-11 ปลูกมากที่สุดประเทศไทย และอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 กำลังเป็นที่ต้องการของเกษตรกรอย่างสูง จึงอาจเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรคใบลวก เป็นไปอย่างกว้างขวาง
2 มิถุนายน 2553
6,339
1 มิถุนายน 2553
4,892
การทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานของคุณอินถา สมตา ปราชญ์เกษตรบ้านสันหลวง จ.เชียงราย นอกจากจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับพืชแล้วยังมีการเลี้ยงสัตว์ด้วย หนึ่งในนั้นคือการเลี้ยงไก่ พ่อถาเลี้ยงไก่ไว้ค่อนข้างมาก ส่วนใหญ่จะเป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองโดย เลี้ยงเพื่อจำหน่ายไข่ และเนื้อ ส่วนตัวแล้วพ่อถาจะมีความรู้เรื่องสมุนไพรพื้นบ้านเป็นอย่างดี และได้นำความรู้เหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากมาย จะมีทั้งสูตรที่ทำให้ไก่แข็งแรง และสูตรที่ทำให้ไก่มีไข่ดก ออกไข่ทีละมากๆ อีกด้วย สูตรต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทำมาจากสมุนไพรพื้นบ้านที่มีการทดลองใช้และศึกษามาแล้วเป็นอย่างดี เมื่อนำไปใช้จึงเห็นผลได้อย่างแท้จริง ท่านที่สนใจ สามารถนำสูตรไปใช้ได้ดังนี้
31 พฤษภาคม 2553
4,172
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
43.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
43.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
42.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
36.34 บาท
ดีเซล
31.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.36 บาท