(8,292 เรื่อง)
การทำการเกษตรแบบอินทรีย์ จะเกิดขึ้นได้นั้นเกษตรกรต้องมีความตั้งใจจริง และไม่หวั่นไหวต่อการทำเกษตรตามยุคเทคโนโลยี ตัวอย่างเกษตรกรที่มีความตั้งใจจริง สามารถพบเห็นได้ไม่มากนัก และเกษตรกรผู้ทำเกษตรแบบอินทรีย์จะต้องสามารถถ่ายทอดให้เกษตรกรในชุมชนตนเองและเกษตรกรผู้สนใจทั่วไปด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการยอมรับ และเป็นการช่วยให้เกษตรมีความรู้ อยู่แบบพอเพียงสามารถพึ่งตนเองได้ด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้าง “การยอมรับ”ให้กับเกษตรกรผู้มีความตั้งใจจริง และเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารเรื่ององค์ความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้านให้เกษตรกรผู้สนใจทั่วไปได้นำไปปฏิบัติและนำไปเป็นตัวอย่าง ทางทีมงาน เจ้าที่ Farmer info จึงได้เดินทางไปพบกับเกษตรกรผู้เป็นต้นแบบ ในพื้นที่ของบ้านก๊อ ต.เชี่ยงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย ที่นี่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในพื้นที่ และเป็นจุดเรียนรู้ที่ชื่อว่า บ้านพอเพียง เกษตรกรผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาดูงานได้ จึงมีภูมิปัญญาที่น่าสนใจสำหรับการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ที่บ้านชีวภาพ หมู่บ้านบ้านก๊อ ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเข้าร่วมอบรมการทำเกษตรแบบอินทรีย์จากโรงเรียนชาวนาศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และได้ร่วมสร้างบุคลากรเกษตรอินทรีย์ โดยเป็นวิทยากรให้กับศูนย์เรียนรู้ครูเกษตร บ้านสันปูเลย ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย ในบ้านชีวภาพแห่งนี้ ไม่ใช้ศูนย์เรียนรู้ขนาดใหญ่ และเป็นการทำเกษตรแบบพอเพียง ยึดหลักชีวภาพแบบครัวเรือน มีคุณสวัสดิ์ ต๊ะมา เป็นเจ้าของบ้าน ที่พร้อมให้ข้อมูลอย่างเต็มที่ให้กับทุกๆคนที่ได้เข้าไปสัมผัสบ้านชีวภาพแห่งนี้
14 กรกฎาคม 2553
6,296
ผึ้ง จัดอยู่ในประเภทสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เป็นแมลงชนิดหนึ่งอาศัยรวมกันอยู่เป็นฝูง โดยส่วนใหญ่จะออกหาอาหารเป็นน้ำหวานจากเกสรของดอกไม้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืชในการผสมพันธุ์ ผึ้งทำงานกันเป็นระบบ มีผึ้งนางพญาเป็นหัวหน้าใหญ่ ในอดีตมนุษย์จะหาน้ำผึ้งจากในป่า แต่ปัจจุบันมนุษย์สามารถเลี้ยงผึ้ง เพื่อบริโภคได้ ทั้งน้ำผึ้งสด เกสรผึ้ง นมผึ้ง เป็นต้น เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาการถูกรุกรานจากตัวต่อ ที่มักจะมุดลอดเข้าไปตามช่องทางเข้าออกของผึ้งงาน แล้วเข้าไปกัดกินตัวอ่อนในรังผึ้ง ตัวต่อแค่ตัว เดียวก็สามารถทำให้เกิดความเสียหายทั้งรังได้ วันนี้ขอแนะนำวิธีการกำจัดตัวต่อด้วยเหยื่อล่อน้ำหวาน ของคุณประสงค์ นาวาจะ เจ้าของสวนผึ้งประสงค์ฟาร์ม บ้านสันกอเหียง ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย
14 กรกฎาคม 2553
3,003
ปลาทับทิม เป็นปลาที่มีเกล็ดและผิวหนังเป็นสีแดงซึ่งถือเป็นสีมงคล จึงเป็นปลาที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้บริโภค เนื่องจากปลาทับทิมเป็นปลาเนื้อที่มีคุณภาพสูง รสชาติดี และมีราคาไม่แพงสามารถซื้อได้ ทั่วไป ใช้ปรุงอาหารได้หลากหลาย ซึ่งน่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในรูปของการแช่แข็งทั้งตัวและฟิลเลต การเลี้ยงปลาทับทิมที่ถูกสุขลักษณะ ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะส่งผลให้ผลผลิตที่ได้ สด สะอาด รสชาติดี เนื้อแน่น หวานหอม อร่อย มีโภชนาการสูง ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ล้วนแล้วมาจากปัจจัยในการเลี้ยง การให้อาหาร-อาหาร และสภาพน้ำทั้งสิ้น
14 กรกฎาคม 2553
7,350
คุณอารีย์ อางคาสัย เกษตรกรวัย 58 ปี ปัจจุบันพักอยู่บ้านเลขที่ 4/4 หมู่ 2 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี มีพื้นที่ในการทำการเกษตร 23 ไร่ โดยแบ่งเป็นทำนา 11 ไร่ ซึ่งมีทั้งการปลูกข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1 และข้าวพันธุ์ชัยนาท ในส่วนการทำพืชไร่พืชสวน คุณอารีย์ปลูกทั้งมะม่วงมะพร้าว กล้วย แก้วมังกร มะนาว ขนุน มะกรูด และสำหรับการเลี้ยงสัตว์ ก็มีการเลี้ยงปลาประมาณ 8 บ่อเป็นการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาเพื่อจำหน่าย มีทั้งปลาดุก ปลาจาระเม็ดน้ำจืด และการเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติ 2 บ่อใหญ่ นอกจากนี้คุณอารีย์ยังทำสมุนไพร และน้ำยาเอนกประสงค์ไว้ใช้ในชุมชนและครัวเรือนอีกด้วย
13 กรกฎาคม 2553
15,029
ชื่อพันธุ์ - เจ้าขาวเชียงใหม่ (Jow Khao Chiangmai) ชนิด - ข้าวเจ้า คู่ผสม - ประวัติพันธุ์ - เจ้าขาวเชียงใหม่ ได้จากการเก็บรวบรวมพันธุ์ ในอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยนายวิทูรย์ ขันธิกุล เจ้าหน้าที่การเกษตร สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2523 โดยมีรหัสการรวบรวมคือ SPTC80187-126 ปลูกคัดเลือกที่สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง เพื่อให้ได้พันธุ์บริสุทธิ์ ระหว่าง พ.ศ. 2524 ? 2530 ต่อมานำมาปลูกเปรียบเทียบผลผลิตตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ ระหว่าง พ.ศ. 2531-2546 คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์แนะนำ ชื่อ เจ้าขาวเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์แนะนำ ชื่อ เจ้าขาวเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550
13 กรกฎาคม 2553
5,003
ราคาน้ำมัน
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
33.89 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท