(8,283 เรื่อง)
ต้นก้ามปู เรียกอีกชื่อว่าต้นจามจุรี หรือต้นฉำฉา เป็นไม้โตเร็ว จัดอยู่ในพืชวงศ์เดียวกับพืชตระกูลถั่ว ประโยชน์ของการปลูกไม้โตเร็วอย่างต้นก้ามปู มีอยู่หลายด้าน เกษตรกรจะปลูกต้นก้ามปูไว้เพื่อเป็นร่มเงา ใช้เลี้ยงครั่งและเป็นเชื้อเพลิงเสียส่วนใหญ่ แต่สำหรับอ.เปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ครูเกษตรกรบ้านสันทราย ตำบลเชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย มีความเห็นว่า ยังมีเกษตรกรส่วนน้อยที่ยังไม่ทราบว่า ต้นก้ามปู สามารถปลูกไว้สำหรับเป็นปุ๋ยบำรุงดินได้อย่างดี ทางศูนย์เรียนรู้ฯจึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นก้ามปูสำหรับบำรุงต้นข้าวในนา โดยมีแปลงสาธิตให้กับผู้ที่สนใจศึกษา
14 กรกฎาคม 2553
6,898
การทำการเกษตรแบบอินทรีย์ จะเกิดขึ้นได้นั้นเกษตรกรต้องมีความตั้งใจจริง และไม่หวั่นไหวต่อการทำเกษตรตามยุคเทคโนโลยี ตัวอย่างเกษตรกรที่มีความตั้งใจจริง สามารถพบเห็นได้ไม่มากนัก และเกษตรกรผู้ทำเกษตรแบบอินทรีย์จะต้องสามารถถ่ายทอดให้เกษตรกรในชุมชนตนเองและเกษตรกรผู้สนใจทั่วไปด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการยอมรับ และเป็นการช่วยให้เกษตรมีความรู้ อยู่แบบพอเพียงสามารถพึ่งตนเองได้ด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้าง “การยอมรับ”ให้กับเกษตรกรผู้มีความตั้งใจจริง และเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารเรื่ององค์ความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้านให้เกษตรกรผู้สนใจทั่วไปได้นำไปปฏิบัติและนำไปเป็นตัวอย่าง ทางทีมงาน เจ้าที่ Farmer info จึงได้เดินทางไปพบกับเกษตรกรผู้เป็นต้นแบบ ในพื้นที่ของบ้านก๊อ ต.เชี่ยงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย ที่นี่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในพื้นที่ และเป็นจุดเรียนรู้ที่ชื่อว่า บ้านพอเพียง เกษตรกรผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาดูงานได้ จึงมีภูมิปัญญาที่น่าสนใจสำหรับการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ที่บ้านชีวภาพ หมู่บ้านบ้านก๊อ ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเข้าร่วมอบรมการทำเกษตรแบบอินทรีย์จากโรงเรียนชาวนาศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และได้ร่วมสร้างบุคลากรเกษตรอินทรีย์ โดยเป็นวิทยากรให้กับศูนย์เรียนรู้ครูเกษตร บ้านสันปูเลย ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย ในบ้านชีวภาพแห่งนี้ ไม่ใช้ศูนย์เรียนรู้ขนาดใหญ่ และเป็นการทำเกษตรแบบพอเพียง ยึดหลักชีวภาพแบบครัวเรือน มีคุณสวัสดิ์ ต๊ะมา เป็นเจ้าของบ้าน ที่พร้อมให้ข้อมูลอย่างเต็มที่ให้กับทุกๆคนที่ได้เข้าไปสัมผัสบ้านชีวภาพแห่งนี้
14 กรกฎาคม 2553
6,238
ผึ้ง จัดอยู่ในประเภทสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เป็นแมลงชนิดหนึ่งอาศัยรวมกันอยู่เป็นฝูง โดยส่วนใหญ่จะออกหาอาหารเป็นน้ำหวานจากเกสรของดอกไม้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืชในการผสมพันธุ์ ผึ้งทำงานกันเป็นระบบ มีผึ้งนางพญาเป็นหัวหน้าใหญ่ ในอดีตมนุษย์จะหาน้ำผึ้งจากในป่า แต่ปัจจุบันมนุษย์สามารถเลี้ยงผึ้ง เพื่อบริโภคได้ ทั้งน้ำผึ้งสด เกสรผึ้ง นมผึ้ง เป็นต้น เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาการถูกรุกรานจากตัวต่อ ที่มักจะมุดลอดเข้าไปตามช่องทางเข้าออกของผึ้งงาน แล้วเข้าไปกัดกินตัวอ่อนในรังผึ้ง ตัวต่อแค่ตัว เดียวก็สามารถทำให้เกิดความเสียหายทั้งรังได้ วันนี้ขอแนะนำวิธีการกำจัดตัวต่อด้วยเหยื่อล่อน้ำหวาน ของคุณประสงค์ นาวาจะ เจ้าของสวนผึ้งประสงค์ฟาร์ม บ้านสันกอเหียง ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย
14 กรกฎาคม 2553
2,985
ปลาทับทิม เป็นปลาที่มีเกล็ดและผิวหนังเป็นสีแดงซึ่งถือเป็นสีมงคล จึงเป็นปลาที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้บริโภค เนื่องจากปลาทับทิมเป็นปลาเนื้อที่มีคุณภาพสูง รสชาติดี และมีราคาไม่แพงสามารถซื้อได้ ทั่วไป ใช้ปรุงอาหารได้หลากหลาย ซึ่งน่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในรูปของการแช่แข็งทั้งตัวและฟิลเลต การเลี้ยงปลาทับทิมที่ถูกสุขลักษณะ ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะส่งผลให้ผลผลิตที่ได้ สด สะอาด รสชาติดี เนื้อแน่น หวานหอม อร่อย มีโภชนาการสูง ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ล้วนแล้วมาจากปัจจัยในการเลี้ยง การให้อาหาร-อาหาร และสภาพน้ำทั้งสิ้น
14 กรกฎาคม 2553
7,323
คุณอารีย์ อางคาสัย เกษตรกรวัย 58 ปี ปัจจุบันพักอยู่บ้านเลขที่ 4/4 หมู่ 2 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี มีพื้นที่ในการทำการเกษตร 23 ไร่ โดยแบ่งเป็นทำนา 11 ไร่ ซึ่งมีทั้งการปลูกข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1 และข้าวพันธุ์ชัยนาท ในส่วนการทำพืชไร่พืชสวน คุณอารีย์ปลูกทั้งมะม่วงมะพร้าว กล้วย แก้วมังกร มะนาว ขนุน มะกรูด และสำหรับการเลี้ยงสัตว์ ก็มีการเลี้ยงปลาประมาณ 8 บ่อเป็นการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาเพื่อจำหน่าย มีทั้งปลาดุก ปลาจาระเม็ดน้ำจืด และการเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติ 2 บ่อใหญ่ นอกจากนี้คุณอารีย์ยังทำสมุนไพร และน้ำยาเอนกประสงค์ไว้ใช้ในชุมชนและครัวเรือนอีกด้วย
13 กรกฎาคม 2553
14,939
ราคาน้ำมัน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
33.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท