(8,355 เรื่อง)
ปลาไหล เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ตามคู คลอง หนอง บึงต่างๆ ซึ่งสามารถพบเห็นได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ถือเป็นสัตว์น้ำที่คนนิยมบริโภคกันมาก เพราะมีรสชาติอร่อย สามารถนำมาทำเป็นอาหารได้หลายชนิด แต่ปัจจุบันปลาไหลนากำลังลดน้อยลงไปเรื่อยๆ เนื่องจากมลภาวะทางน้ำ และคนจับมาบริโภค ขณะที่ความต้องการของตลาดมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น จึงได้มีผู้ทดลองเลี้ยงปลาไหล และคุณบุญเพ็ง คำเลิศ เกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษเป็นเกษตรกรผู้หนึ่งที่สนใจ การนำลูกปลาไหลนาจากธรรมชาติมาทำการเพาะเลี้ยง โดยใช้ระยะเวลาเลี้ยงประมาณ 4 เดือน ก็สามารถนำมาบริโภคได้ ซึ่งการเลี้ยงปลาไหลของคุณบุญเพ็งมีวิธีการ ดังนี้
9 สิงหาคม 2553
118,770
ในกรณีโรคเชื้อราไหม้ที่เกิดขึ้นในต้นกล้าข้าว ที่เป็นอีกปัญหาหนึ่งของชาวนา อาจเป็นเพราะช่วงที่เกษตรกรดูแลบำรุงต้นกล้านั้น บางคนอาจจะไม่ค่อยมีความเข้าใจในเรื่องการบำรุงใสปุ๋ยให้ต้นกล้าแข็งแรงเท่าที่ควร เคยมีเกษตรกรบางรายได้นำปุ๋ยยูเรียหรือฮอร์โมนใส่บำรุงให้ต้นมากเกินไป ทั้งๆที่บางครั้งต้นกล้าไม่ต้องการธาตุอาหารเหล่านี้แล้ว ก็กลายเป็นการเพิ่มโรคให้กับต้นกล้าที่หว่านเตรียมไว้ โดยเฉพาะโรคเชื้อราไหม้ในต้นกล้า เป็นโรคที่เกิดจากการบำรุงใส่ปุ๋ย ฮอร์โมนมากเกินไปรวมทั้งสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย กระทบความร้อนและความชื้นเกินไป จนทำให้เกิดโรคเชื้อราไหม้ อาการของโรคดังกล่าวเกษตรกรสามารถสังเกตได้ดังนี้ ต้นกล้าจะมีเชื้อราไหม้ลักษณะเป็นวงคล้ายลูกตา ติดอยู่กับยอดใบกล้าจะระบาดลงมาตามโคนต้น ซึ่งสามารถระบาดเร็วมากในเวลาไม่ถึงสัปดาห์ หากพบโรคนี้แล้วให้เกษตรกรรีบหาวิธีรักษาทันที่ ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านแบบดังเดิม ก็คือการนำวัสถุดิบที่หาได้ในชุมชนดังนี้
9 สิงหาคม 2553
4,533
9 สิงหาคม 2553
5,691
7 สิงหาคม 2553
11,101
6 สิงหาคม 2553
55,878
6 สิงหาคม 2553
2,824
6 สิงหาคม 2553
24,779
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท