(8,251 เรื่อง)
16 กันยายน 2553
4,674
คุณเพชร ยาวิชัย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสองแควพัฒนา เลขที่74/5 หมู่ 12 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก และประธานศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้ใหญ่เพชรเล่าว่าทางกลุ่มได้รับ ฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ หลังจากผ่านการคัดเลือกเกษตรกร เพื่อใช้แรงงานกระบือไถนาและทำการเกษตรกรรมตามหลักสูตรที่กำหนด และเป็นพี่เลี้ยงเกษตรกรในการดูแลกระบือเพื่อการใช้แรงงานตามโครงการ รวมทั้งจัดกระบือจากโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ที่ผ่านการฝึกการใช้แรงงาน ไถนา ตลอดจนแรงงานอื่นๆ ในไร่นา แล้วส่งมอบให้เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม ยืมไปเลี้ยงเพื่อใช้แรงงานตามหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค – กระบือ ทั้งยังจัดหาอุปกรณ์เพื่อการทำนา เช่น ไถพร้อมอุปกรณ์ คราด สนับสนุนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ติดตามให้คำแนะนำการเลี้ยงดู และดูแลสุขภาพกระบืออีกด้วย
16 กันยายน 2553
13,127
16 กันยายน 2553
12,878
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
43.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
43.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
42.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
36.34 บาท
ดีเซล
31.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.36 บาท