(8,307 เรื่อง)
คุณลุงบุญส่ง อังคาลัย เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญและความชำนาญในเรื่องการทำเกษตรผสมผสาน ไม่ว่าจะเป็นการทำนา การทำสวนผลไม้ผสมผสาน การปลูกพืชผักสวนครัวแบบผสมผสาน ปัจจุบันนี้คุณลุงบุญส่ง อายุ 60 ปี อาศัยอยู่บ้านสันประดู่ ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำเกษตรมาแล้วกว่า 40 ปี โดยถือว่าเป็นผู้หนึ่งที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการทำเกษตร ได้รับรางวัล เกี่ยวกับการทำเกษตรอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรางวัล ผู้นำอาสาสมัครพัฒนาชุมชนดีเด่น เรื่องการเกษตร รางวัลเกษตรกรดีเด่นประจำตำบล เป็นต้น นอกจากรางวัลที่ได้กล่าวมาแล้ว พืชผักสวนครัวที่คุณลุงบุญส่งปลูกยังได้รับ GAP หรือผักที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และปัจจุบันนี้คุณบุญส่ง ได้ทำเกษตรในพื้นที่กว่า 31 ไร่ 2 งาน โดยได้แบ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งจำนวน 28 ไร่ จะเป็นพื้นที่การทำนา และอีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่การปลูกบ้านทำสวนผลไม้ผสมผสานและการปลูกพืชผักสวนครัว รวมถึงพื้นที่การเลี้ยงสัตว์ในเนื้อที่กว่า 3 ไร่ ซึ่งพืชที่คุณลุงบุญส่งปลูกจะเป็นพืชที่ปลอดสารพิษทั้งหมด ถ้าพูดถึงรายได้ การทำเกษตรแบบผสมผสานทำให้คุณลุงบุญส่งมีรายได้หมุนเวียนกันไปทุกวันไม่ว่าจะเป็นจากการขายพืชผักสวนครัว รายได้จากสวนผลไม้ รายได้จากการขายข้าว รวมถึงรายได้จากการเลี้ยงสัตว์ (เลี้ยงวัว และเลี้ยงไก่ ) เป็นต้น
26 กันยายน 2553
3,038
นายขวัญเมือง ตาชื่นต้อง เลขาฯกลุ่มผู้เลี้ยงจระเข้เพื่อการพาณิชย์ การเลี้ยงเพื่อเพาะขายลูก คือการเลี้ยงเฉพาะพ่อแม่พันธุ์ เมื่อผสมได้ลูก ออกมาก็ขายเฉพาะลูกไปปีต่อปี เป็นฟาร์มจระเข้ที่ต้องลงทุนสูง ทั้งในด้านของที่ดินและค่าก่อสร้างบ่อเพาะพันธุ์ เพราะต้องเป็นบ่อที่มีขนาดกว้างใหญ่ ไม่สามารถเลี้ยงให้หนาแน่นเหมือนกับจระเข้ขุนและใช้ระยะเวลาในการคืนทุนช้า หากเริ่มเลี้ยงตั้งแต่ลูกจระเข้แรกเกิดต้องใช้เวลานานถึง 10 ปี กว่าจะเริ่มโตเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ หรือหากต้องการความรวดเร็วโดยหาซื้อจระเข้ที่เป็นพ่อแม่พันธุ์เลี้ยงเลย ราคาก็จะสูง ผลตอบแทนได้ลูกเพียงปีละ 1 ครั้ง เพราะจระเข้จะผสมพันธุ์และวางไข่เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ไข่ก็ได้ประมาณ 30 ใบต่อพ่อแม่พันธุ์ 1 คู่ ซึ่งไข่นั้นจะมีเชื้อหรือไม่มีเชื้อก็ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของพ่อแม่พันธุ์ และการเลี้ยงดู นอกจากนี้อัตราการฟักตัวจะสูงหรือต่ำ ขึ้นอยู่กับความชำนาญของผู้ฟักอีกด้วย ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีพ่อแม่พันธุ์ที่มีประสิทธิภาพในการผสมติดสูงและให้ไข่ปริมาณมาก ทั้งนี้จำต้องคัดเลือกจระเข้ตั้งแต่เป็นวัยรุ่นที่มีประวัติมาจากพ่อแม่ โดยทราบแน่ชัดว่าให้ผลผลิตดี การนำมาเข้าคู่ในระยะเป็นวัยรุ่นเลี้ยงในบ่อด้วยอัตราส่วนตัวผู้ต่อตัวเมียเท่ากับ หนึ่งต่อหนึ่งเท่านั้น จะลดอัตราความเสียหายจากการต่อสู้กัดกัน และยังเพิ่มอัตราการผสมติดให้มาขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องมีพื้นที่พอเหมาะแก่จระเข้สองตัว เพื่อหลบหลีกกันได้
25 กันยายน 2553
9,015
หมี่ซั่ว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยชาวจีน (แคะ) กลุ่มหนึ่งที่ทำการค้าขายไปทั่ว สินค้าที่นำมาขายมีแป้งสาลีเป็นสินค้าหลัก ในการเดินทางแต่ละครั้งต้องใช้เวลาในการเดินทางนานมาก เนื่องจากเส้นทางการเดินทางล้วนเป็นป่าเขา บางครั้งต้องเดินทางโดยทางเรือ อาหารการกินลำบาก อัตคัดขาดแคลน จึงคิดทำถนอมอาหารจากแป้งสาลีที่มีอยู่ให้เป็นเส้น โดยนำไปนึ่งแล้วตากแดดให้แห้ง เก็บไว้รับประทานระหว่างการเดินทางไกลไปค้าขาย สะดวกต่อการเก็บรักษาและพกพาในระหว่างการเดินทาง ต่อมาในปี 2480 ได้มาค้าขายติดต่อกับประเทศไทย และได้นำวิธีการผลิตหมี่ซั่วมาเผยแพร่ในประทศไทยจนถึงปัจจุบัน
25 กันยายน 2553
2,253
คุณกำพล แสงขาว เกษตรกรผู้ทำนาข้าวในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เกษตรกรผู้มีความชำนาญในเรื่องการปลูกข้าว มากว่า 17 ปี ซึ่งในช่วง 17 ปี ของการทำนาทำให้คุณกำพล ได้ประสบกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่ได้รับจากการใช้สารเคมีในนาข้าว หรือในส่วนของปัญหาศัตรูพืชต่างๆ รวมถึงปัญหาในเรื่องของการขาดความรู้และความชำนาญในการทำนาข้าวจึงทำให้เสมอตัวไม่มีผลกำไร ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้คุณกำพลค่อยๆ ทำการศึกษาข้อมูลในเรื่องของการทำนาข้าว และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดต้นทุนและการใช้สารเคมี โดยเริ่มแรกคุณกำพลได้ทำการทดลองปลูกข้าวแบบการใช้สารเคมีผสมกับการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพแบบควบคู่กันไป ทำให้ช่วยลดต้นทุนไปได้บางส่วน ซึ่งจากการที่คุณกำพลเป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของข้าว และเห็นว่าการลดการใช้สารเคมีเป็นผลดีต่อนาข้าวและตัวเกษตรกรเอง ทำให้คุณกำพลทำการศึกษาการนำสารอินทรีย์ชีวภาพมาใช้ในนาข้าวอย่างจริงจัง และใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้
24 กันยายน 2553
3,158
เชื้อราบิวเวอร์เรีย เป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคกับแมลง ซึ่งสามารถทำลายแมลงได้หลายชนิด ซึ่งได้แก่แมลงจำพวกเพลี้ยต่างๆ หนอนผีเสื้อ ด้วง และแมลงวัน หรือยุง นอกจากนี้ยังพบว่าเชื้อราบิวเวอร์เรียสามารถกำจัดปลวก และมดคันไฟได้ ทำให้มดและปลวกตายยกรังได้ เชื้อราบิวเวอร์เรียสามารถนำมาใช้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชที่สำคัญในพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น แมลงศัตรูพืชเป้าหมายในข้าว ได้แก่ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไฟ บั่ว หนอนห่อใบ ในมะม่วงได้แก่ เพลี้ยจักจั่นที่ทำลายช่อมะม่วง แมลงค่อมทอง ในพืชตระกูลส้มได้แก่ เพลี้ยอ่อนส้ม เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยไฟ ไรแดง ในพืชผักได้แก่ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ไรขาว แมลงหวี่ขาว หนอนผีเสื้อต่างๆ ในอ้อย เป็นต้น
24 กันยายน 2553
7,246
หอยเชอรี่สามารถกินพืชที่มีลักษณะนุ่มได้เกือบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น สาหร่าย ผักบุ้ง ผักกระเฉด แหน ตัวกล้าข้าว ซากพืชน้ำ และซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยในน้ำ โดยเฉพาะต้นข้าวในระยะกล้าและที่ปักดำใหม่ ๆ ไปจนถึงระยะแตกกอ หอยเชอรี่จะชอบกินต้นข้าวในระยะกล้าที่มีอายุประมาณ 10 วัน มากที่สุด โดยเริ่มกัดส่วนโคนต้นที่อยู่ใต้น้ำเหนือจากพื้นดิน 1-11/2 นิ้ว จากนั้นกินส่วนใบที่ลอยน้ำจนหมดใช้เวลากินทั้งต้นทั้งใบนานประมาณ 1-2 นาที ซึ่งก็เป็นปัญหาใหญ่สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว แต่ทว่าปัญหาหอยเชอรี่กัดกินต้นข้าว ก็สามารถหาวิธีการป้องกันและกำจัดแตกต่างกันออกไปตามแต่ความถนัดของตัวเกษตรกรเอง แต่สำหรับคุณบุญลือ เต้าแก้ว เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2552 จากจังหวัดสระบุรี ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการใช้พญาไร้ใบสมุนไพรป้องกันและกำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าว ซึ่งมีขั้นตอนการทำดังนี้
24 กันยายน 2553
10,325
ในอดีต เกษตรกรทำการเกษตรเพื่อยังชีพ โดยอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงไม่ประสบปัญหามากนัก แต่ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงไป จึงทำให้เกษตรกรประสบปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ กระระบาดของโรคต่างๆ และความแปรปรวนของราคาสินค้า การทำเกษตรแบบผสมผสานจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร เป็นการลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดียว แล้วหันมาทำการปลูกพืชหลายชนิดร่วมกัน และทำการเลี้ยงสัตว์เพิ่มเติมเป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือนนั้นเอง คุณลุงบุญลือ เต้าแก้ว เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2552 จังหวัดสระบุรี ได้ยึดอาชีพเกษตรกรในการทำนามาตลอด และได้ประสบปัญหาเช่นเดียวกับชาวนาส่วนใหญ่ ที่ใส่ปุ๋ยเคมีเร่งผลผลิต ฉีดยาฆ่าแมลง กำจัดศัตรูพืชต่างๆ หากปีไหนข้าวให้ผลผลิตมาก ขายได้ราคา ก็ได้กำไรหรือไม่ก็เท่าทุน แต่หากปีไหนข้าวได้ผลผลิตน้อย ราคาตกก็ขาดทุน สลับกันไปเช่นนี้อยู่หลายปี ทำให้เหนื่อยและท้อเมื่อต้องเจอปัญหาต่างๆ จนกระทั่งได้ไปศึกษาหาความรู้ทางการเกษตรเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เปิดอบรม จากสถานที่ต่างๆที่มีการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร ก็จะเข้าไปศึกษาและนำมาประยุกต์ทดลองใช้จนเจอทางเลือกใหม่ นั้นก็คือ การทำการเกษตรโดยเกษตรธรรมชาติ ที่ไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี ปุ๋ยเคมี โดยเริ่มจากการนำเกษตรธรรมชาติเข้ามาใช้ในการเพาะเห็ดฟางซึ่งเป็นรายได้เสริมจากการทำนา เพราะการเพาะเห็ดฟางนั้นถ้ามีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องจะทำให้เชื้อเห็ดฟางนั้นหยุดการขยายตัว ทำให้ไม่ออกดอกนั้นเอง จากการทดลองนี้ทำให้คุณลุงบุญลือ กันมาใช้การเกษตรแบบธรรมชาติโดยการทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์เข้ามาใช้ในการทำการเกษตร และคิดค้นสูตรด้วยตนเองจนถึงปัจจุบัน
24 กันยายน 2553
10,382
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท